สืบค้นงานวิจัย
ผลของไนโตรเจนต่อคุณภาพของกุหลาบตัดดอกที่ผลิตในกระถาง
วรรณสิริ ตัณฑ์ประศาสน์ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: ผลของไนโตรเจนต่อคุณภาพของกุหลาบตัดดอกที่ผลิตในกระถาง
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of Nitrogen on Cut Rose Quality in Potted Production
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วรรณสิริ ตัณฑ์ประศาสน์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Wannasiri Tunprasas
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: โสระยา ร่วมรังษี
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Soraya Ruamrungsri
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับผลของไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตของกุหลาบตัดดอก ที่ระดับความเข้มข้นของไนโตรเจนต่างกัน 5 ระดับ ได้แก่ 0, 50, 100, 200 และ 300 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยทุกกรรมวิธีให้สารละลายธาตุอาหารสัปดาห์ละครั้ง ปริมาตร 1 ลิตรต่อต้นเป็นเวลา 6 เดือน จากผลการทดลองพบว่า ต้นกุหลาบที่ได้รับไนโตรเจนที่ความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อลิตร มีการเติบโตมากที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอื่น มีจำนวนดอกต่อต้น 5 ดอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอก 10.4 เซนติเมตร ความยาวกิ่ง 63.2 เซนติเมตร จำนวนใบต่อกิ่ง 15 ใบ น้ำหนักสดของดอก 21.5 กรัม และน้ำหนักแห้งของดอก 11.5 กรัม ดอกที่ได้จากต้นที่ใช้สารละลายไนโตรเจน 200 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้ดอกที่อยู่ในเกรดพิเศษ
บทคัดย่อ (EN): The effect of nitrogen on growth and development of cut rose was studied. Five levels of nitrogen concentration i.e. 0, 50, 100, 200 and 300 mg/L were used. Nutrient solution was supplied to plant once a week at 1 L/plant. The result showed that nitrogen concentration at 200 mg/L gave the best growth comparing with other treatments. There were 5 flowers per plant with average 10.4 cm flower diameter, 63.2 cm stem length, 15 leaves /stem, 21.5 g fresh weight and 11.5 g dry weight. Flower derived from 200 mg/L of N. treatment was in extra grade.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559
เอกสารแนบ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/article/view/245553/167862
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของไนโตรเจนต่อคุณภาพของกุหลาบตัดดอกที่ผลิตในกระถาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2559
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผลของการใช้ปุ๋ยหมักจากกากกาแฟเพื่อเพิ่มผลผลิตเชิงคุณภาพของกุหลาบตัดดอก อิทธิพลของธาตุอาหารพืชไนโตรเจนที่ตรึงในดินต่อผลผลิตข้าว คุณภาพข้าวสุกจากการผสมข้าว กข 23 และ ชัยนาท 1 ในขาวดอกมะลิ 105 สถานะของไนโตรเจนในดินไร่ การคัดเลือกพืชบางชนิดที่ไม่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศเพื่อใช้เป็นพืชมาตรฐานในการศึกษาปริมาณการตรึงไนโตรเจนของถั่วเหลืองโดย 15 N Dilution Method ผลของการตัดดอกต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดดองดึง ผลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดหญ้าอะตราตัมที่ปลูกในพื้นที่ดินอุดมสมบูรณ์ต่างๆกัน การเพิ่มผลผลิตและการตรึงไนโตรเจนของถั่วเหลืองในประเทศไทย ผลของกระบวนการผลิตและการเก็บรักษาต่อคุณภาพปลาอินทรีเค็ม ผลของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตราต่างกันที่มีต่อผลผลิตพืชอาหารสัตว์และคุณภาพของหญ้ามูลาโต้( Brachiaria ruziziensis x Brachiaria brizantha cv. Mulato )

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก