สืบค้นงานวิจัย
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารชีวภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
จุไรรัตน์ ทองคำชื่นวิวัฒน์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ชื่อเรื่อง: ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารชีวภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ชื่อเรื่อง (EN): People, s in Knowledge, Attitude and Behavior about Biological Use for Environmental Development
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จุไรรัตน์ ทองคำชื่นวิวัฒน์
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารชีวภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสารชีวภาพและความตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยการสำรวจแบบวัดครั้งเดียวด้วยการสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 3 เขต ได้แก่ เขตจตุจักร เขตลาดพร้าว และเขตบางเขน จำนวน 420 ตัวอย่าง และการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชนจำแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีการผลิตและใช้สารชีวภาพอย่างแพร่หลาย และกลุ่มที่ไม่ได้มีการผลิตและกลุ่มไม่ใช้สารชีวภาพอย่างแพร่หลาย จำนวนกลุ่มละ 3 ชุมชน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนทั้ง 3 เขตมีความรู้เกี่ยวกับสารชีวภาพระดับปานกลางและมีทัศนคติต่อสารชีวภาพอยู่ในระดับดีคือเห็นด้วย ประชาชนเขตจตุจักรและเขตลาดพร้าวมีพฤติกรรมการใช้สารชีวภาพในระดับน้อย ส่วนประชาชนเขตบางเขนมีพฤติกรรมการใช้สารชีวภาพในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับสารชีวภาพกับทัศนคติที่มีต่อสารชีวภาพของประชาชนทุกเขตมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับน้อย ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับสารชีวภาพกับพฤติกรรมการใช้สารชีวภาพและความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีต่อสารชีวภาพกับพฤติกรรมการใช้สารชีวภาพของประชาชนเขตจตุจักรและเขตลาดพร้าวมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับน้อยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนเขตบางเขนไม่มีความสัมพันธ์กัน ประชาชนให้ความคิดเห็นโดยรวมว่าควรมีการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการผลิตสารชีวภาพให้มากกว่านี้ ส่วนการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มที่มีการผลิตและใช้สารชีวภาพอย่างแพร่หลายมุ่งเน้นที่จะผลิตสารชีวภาพให้เพียงพอต่อความต้องการภายในครัวเรือนและชุมชนแทนการไปซื้อจากตลาดหรือตัวแทนจำหน่าย จัดตั้งศูนย์ผลิตน้ำยาอเนกประสงค์ในโรงเรียนเพื่อผลิตและแจกสารชีวภาพให้แก่ประชาชนในชุมชน จัดตั้งธนาคารขยะ ผลิตสารชีวภาพ และปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในชุมชน ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้มีการผลิตและไม่ใช้สารชีวภาพอย่างแพร่หลาย พบว่า ไม่มีโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และยังไม่มีหน่วยงานใดโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐมาให้คำแนะนำในการผลิตสารชีวภาพ ขณะที่ประชาชนส่วนมากสนใจที่จะศึกษาอบรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสารชีวภาพและสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้สารชีวภาพ
บทคัดย่อ (EN): The purpose of this research is to study the relations between people in Bangkok, s knowledge, attitude and behavior about biological agent use. People, s opinion toward biological agent and releasing in natural resources conservation and environmental development. This research uses mixed research method technique by quantitative research with one shot case study survey by interview with community people who live in Bangkok amount three districts such as Chatuchak district, Lad Phrao district and Bangkhen district total 420 samples. In qualitative research uses interviewed technique community people are separated to be produced and widespread used group and no produced and widespread used group that another group has 3 communities. The research results find that three districts people have biological agent knowledge in middle level and have biological agent attitude in good level to be agreement. Chatuchak district people and Lad Phrao district people have biological agent used behavior in low level while Bangkhen district people have biological agent used behavior in middle level. All districts have low positive relations between biological agent knowledge and attitude to biological agent. Chatuchak district people and Lad Phrao district people have low positive relations between biological agent knowledge and biological agent used behavior and between biological agent knowledge and between biological agent attitude and biological agent used behavior at significance level 0.05 to be positive hypothesis but Bangkhen district does not related to be negative hypothesis. Most people have opinions that ought to much publication and public relations in giving to knowledge and cognition and production step about biological agent. The opinion study of produced and widespread used groups aim biological agent production for enough requirement inside household and community replace to buy from market or dealer that help to reduce cost by biological agent production to use in their household and community. They establishes useful solution center in school for production and distribution biological agent to community people, garbage bank that produces biological solution and biological fertilizer for use in community. In order that, no produced and widespread used group is found that no serious preserved environmental projects or activities and no other organizations especially government organizations come to introduce biological agent production while many community people interest to learn about biological agent and support to preserve environment with biological agent use.
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารชีวภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
30 กันยายน 2553
การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของเกษตรกรกับความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อการปรับปรุงวิธีการผลิตทางการเกษตร : ศึกษาเฉพาะกรณีเกษตรกรชั้นเล็กในเขตอำเภอเกษตรวิจัย จังหวัดร้อยเอ็ด การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกโครงการพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว จังหวัดชัยนาท การรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าวของเกษตรกรในเขตโครงการพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว จังหวัดชัยนาท การศึกษาพฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัยของหมึกสายขาว (Octopus aegina Gray, 1849) ในห้องปฏิบัติการ การประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของเกษตรกรในเขต และนอกเขตโครงการพยากรณ์ และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว จ.ขอนแก่น ปี 2530/2531 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดของประชาชนที่ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ความสัมพันธ์ระหว่างนิสัยทัศนคติในการเรียน และพฤติกรรมการสอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทฤษฎีอรรถประโยชน์คาดหวังและทฤษฎีคาดหวัง: ทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจของเกษตรกรที่มีต่อความเสี่ยง ศึกษาพฤติกรรมการสร้างค่านิยมด้านความซื่อสัตย์ ด้านใฝ่หาความรู้ ด้านความมีระเบียบวินัย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก