สืบค้นงานวิจัย
การใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้ในการวิเคราะห์แอนโธไซยานินส์และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก
เอกพันธ์ แก้วมณีชัย - มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อเรื่อง: การใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้ในการวิเคราะห์แอนโธไซยานินส์และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก
ชื่อเรื่อง (EN): Using Near-Infrared Spectroscopy Analysis for Determination of Anthocyanins and Antioxidant Capacity of Brown Rice and Germinated Brown Rice
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: เอกพันธ์ แก้วมณีชัย
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ข้าวกล้องงอกเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ ปริมาณแอนโธไซยานินส์ ปริมาณสารฟีนอลิค และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ให้มีความถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมข้าวกล้องงอก จึงได้ทำการศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้ (NIR) กับการวิเคราะห์ทางเคมีดังกล่าวของกล้องงอก โดยเมื่อใช้เทคนิค NIR ที่ช่วงคลื่น 12480-4000 cm-1 และทำการปรับแต่งข้อมูลสเปกตรัมด้วยเทคนิคคณิตศาสตร์ร่วมกับการสร้างสมการด้วยเทคนิค partial least squares regression (PLS) พบว่าสมการทำนายปริมาณของแอนโธไซยานินส์ ปริมาณสารฟีนอลิค และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (ซึ่งวิเคราะห์ด้วยวิธี DPPH assay และ ABTS assay) ของเมล็ดข้าวกล้องงอก เมื่อใช้เมล็ดข้าวกล้องงอกทั้งเมล็ดมีค่า coefficients of determination (R2) เท่ากับ 0.5360, 0.8761, 0.5805 และ 0.7155 ตามลำดับ เมื่อใช้เมล็ดข้าวกล้องงอกที่ผ่านการบดพบว่ามีค่า R2 เท่ากับ 0.8037, 0.8306, 0.5783 และ 0.5957 และเมื่อใช้สารสกัดข้าวกล้องงอกมีค่า R2 เท่ากับ 0.3603, 0.4645, 0.6882 และ 0.4242 ตามลำดับ ดังนั้น NIR จึงอาจนำไปใช้ในการคัดเลือกหรือประมาณค่าเบื้องต้นของปริมาณแอนโธไซยานินส์ ปริมาณสารฟีนอลิค และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องงอกได้ คำสำคัญ : แอนโธไซยานินส์ ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก สเปกโตรสโคปี อินฟราเรดย่านใกล้
บทคัดย่อ (EN): Germinated brown rice is an important agricultural product of Thailand. Development of accurate, precise and rapid analysis methods for determining anthocyanin content, phenolic compound content and antioxidant activity is beneficial to germinated brown rice industry. Therefore, application of near-infrared spectroscopy (NIR) technique for the chemical determination was investigated in this study. The NIR was performed by using the wavenumber region of 12480-4000 cm-1. Pretreated NIR spectra were used to develop the calibration equations by partial least squares regression (PLS). Results showed that the calibration equations for predicting anthocyanin content, phenolic compound content and antioxidant activity (analyzed by DPPH assay and ABTS assay) of germinated brown rice gave coefficients of determination (R2) of 0.5360, 0.8761, 0.5805 and 0.7155, respectively, when using the whole rice grains. In addition, the R2 values were 0.8037, 0.8306, 0.5783 and 0.5957, respectively, when using the ground rice grain. Finally, the R2 values were 0.3603, 0.4645, 0.6882 and 0.4242, respectively, when using the grain extract. Therefore, NIR could be used for initial screening or estimation of anthocyanin content, phenolic compound content and antioxidant activity in germinated brown rice. Key words: anthocyanins, antioxidant capacity, brown rice, germinated brown rice, near-infrared spectroscopy
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้ในการวิเคราะห์แอนโธไซยานินส์และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก
มหาวิทยาลัยศิลปากร
30 กันยายน 2558
ความสัมพันธ์ของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระกับปริมาณ tocopherol และ gamma aminobutyric acid ในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก ดัชนีน้ำตาลในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกของข้าว 4 พันธุ์ ข้าวกล้องงอกเพิ่ม กาบา ความสัมพันธ์ของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระกับปริมาณ Tocopherol และ gamma aminobutyric acid (GABA) ในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารแกมมาอะมิโนบิวเทอริกเอซิดในข้าวกล้องงอก ข้าวกล้องงอก การเปรียบเทียบกลุ่มสาร Acylated Steryl Glucosides ในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก และความสัมพันธ์กับสีของข้าว บ๊ะจ่างข้าวกล้องงอก ผลของชนิด ความเข้มข้น และขั้นตอนการใช้น้ำสมุนไพรต่อสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องงอก การใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและการปลอมปนของน้ำตาลมะพร้าวและน้ำตาลโตนด

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก