สืบค้นงานวิจัย
ผลของไคโตซานเพื่อเพิ่มผลผลิตและปริมาณสารทุติยภูมิในข้าว
นุชนาฏ ตันวรรณ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ผลของไคโตซานเพื่อเพิ่มผลผลิตและปริมาณสารทุติยภูมิในข้าว
ชื่อเรื่อง (EN): The effect of chitosan on enhanced yield and secondary metabolite compounds in rice
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นุชนาฏ ตันวรรณ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Nutchanart Tanwan
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของใคโตซานต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต ปริมาณกรดซาไซลิก และสารประกอบฟีนอลในข้าว วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 8 ซ้ำ (กระถาง) และ 5 ตำรับทดลอง คือ การให้ไคโตซานที่ระดับความเข้ม ข้นต่างกัน 0 มก./ล., 1.2 มก./ล.. 2.4 มก./ล., 1.2 มก./ล. ร่วมกับการให้ปุ้ยจุลธาตุ และ 2.4 มก./ล. ร่วมกับการให้ปุ้ยจุล ธาตุ การบันทึกข้อมูล ได้แก่ ความสูง จำนวนกอ น้ำหนักเมล็ดรวม เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี และปริมาณผลผลิต ผลการทดลอง พบว่าการให้ไคโตซานที่ความเข้มข้น 1.2 มล/ล ร่วมกับการให้ปุ้ยจุลธาตุ ส่งเสริมให้ข้าวมีการเจริญเติบโตดี และผลผลิต สูงสุด ขณะที่การให้ไคโตซานปริมาตร 2.4 มก./ล ส่งผลให้ปริมาณกรดซาลิไซลิก และสารประกอบฟีนอลในใบข้าวเพิ่ม มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้พืชมีภูมิต้านทานการเข้าทำลายของโรคและแมลง
บทคัดย่อ (EN): The study of chitosan effect on growth, yield, salicylic acid content and phenol compound in rice was investigated. The experiment used Completely Randomized Design with 8 replications and 5 treatments. The treatment was consisted of the chitosan different concentration as 0 mg/L, 1.2 mg/L, 2.4 mg/L, 1.2 mg/L with micronutrient fertilizer and 2.4 mg/L with micronutrient fertilizer. The data was collected about plant height, tiller number, total seed number, percentage of good seed and total yield. The results showed that the chitosan at 1.2 mg/L with micronutrient fertilizer enhanced the plant growth and yield. In addition, the chitosan at 2.4 mg/L gave to increase the salicylic acid content and phenol compound in rice leaf to promoted plant immune for plant disease and insect attack resistance.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P113 Soi07.pdf&id=2825&keeptrack=22
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของไคโตซานเพื่อเพิ่มผลผลิตและปริมาณสารทุติยภูมิในข้าว
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2560
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การให้ไคโตซานเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตคุณภาพผลผลิตและปริมาณสารทุติยภูมิในอ้อยปลูกพันธุ์ขอนแก่น 3 ผลของไคโตซานฉายรังสีต่อการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และการต้านทานโรคในข้าว ผลของไคโตซานต่อผลผลิตข้าวเจ้าหอมนิล 2 ฤดูกาล ผลของไคโตซานต่อลักษณะทางการเกษตร การตอบสนองทางสรีรวิทยาและผลผลิตของข้าวภายใต้สภาพขาดน้ำ เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพดอกมะลิด้วยไคโตซาน การประยุกต์ใช้สนามไฟฟ้าในการเพิ่มผลผลิตข้าว วิธีการตัดใบข้าวช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวนาหว่านข้าวแห้งจริงหรือ? สมรรถนะในการผสมพันธุ์เพื่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตระหว่างข้าวไร่และข้าวนาสวน ศึกษาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว และชนิดของบรรจุภัณฑ์เพื่อการเก็บรักษาของข้าวซ้อมมือในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง ผลของการประหยัดน้ำต่อผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และคุณภาพเมล็ดข้าว

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก