สืบค้นงานวิจัย
การคลุมดินในกาแฟ
อาภรณ์ ธรรมเขต - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การคลุมดินในกาแฟ
ชื่อเรื่อง (EN): Mulching in Coffee : A Review
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อาภรณ์ ธรรมเขต
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Arporn Tummakate
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การคลุมดินเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อการปลูกกาแฟกลางแจ้งโดยเฉพาะในแหล่งปลูกที่มีปริมาณฝนน้อย หรือ/และ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ปฏิบัติแพร่หลายในประเทศที่ปลูกกาแฟในแถบแอฟริกาตะวันออก แอฟริกากลาง อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ส่วนประเทศที่ปลูกกาแฟอื่น ๆ มักจะละเลยในการคลุมดินในแปลงกาแฟ รวมทั้งประเทศไทยด้วย วัสดุที่นำมาคลุมดินได้แก่ หญ้าเนเปียร์ หญ้ากินรี หญ้ากัวเตมาลา ใบตอง และต้นกล้วย เปลือกของผลกาแฟ ซังข้าวโพด ซังข้าวฟ่าง และเศษซากพืชอื่น ๆ วัสดุทุกชนิดที่นำมาคลุมดินจะต้องตากอดดให้แห้งเสียก่อน ส่วนวิธีการคลุมดินกาแฟที่อายุไม่เกิน 3 ปี ควรคลุมดินเป็นวงกลมรอบโคนต้นนับตั้งแต่ปลูกใหม่ กาแฟที่มีอายุมากควรคลุมระหว่างแถวกาแฟ หรือคลุมระหว่างแถวเว้นแถวสลับกันทุกปี ความหนาของวัสดุที่คลุมทั้ง 3 แบบ ควรอยู่ระหว่าง 4-9 นิ้ว ช่วงระยะเวลาที่ควรดำเนินการคลุมดินอาจเป็นต้นฤดูฝนหรือปลายฤดูฝน ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนในพื้นที่นั้น ๆ และวิธีการคลุมดินประกอบกัน ประโยชน์ของการคลุมดินได้แก่ช่วยลดการพังทลายของดิน ช่วยลดอุณหภูมิของดิน ป้องกันหน้าดินไม่ให้ถูกน้ำฝนกระแทก ช่วยรักษาความชื้นในดินเพิ่มธาตุอาหารแก่ดิน เพิ่มอินทรีย์วัตถุแก่ดิน ชลอการเจริญเติบโตของวัชพืช และทำให้ผลผลิตกาแฟเพิ่มขึ้น ส่วนข้อเสียของการคลุมดินได้แก่ การเสี่ยงต่อไฟไหม้แปลงกาแฟ ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น และอาจเป็นที่อาศัยของแมลงศัตรูกาแฟ การใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์พวกไนโตรเจนเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อแปลงกาแฟที่มีการคลุมดิน มิฉะนั้นกาแฟอาจแสดงอาการขาดธาตุไนโตรเจนได้ แต่ควรหว่านปุ๋ยไนโตรเจนบนผิวดินรอบ ๆ ทรงพุ่มต้นกาแฟ ไม่ควรหว่านบนวัสดุคลุมดิน
บทคัดย่อ (EN): Mulching is the most important factor for coffee growing under sunlight expecially in low rainfall areas or/and poor soils. Mulching in coffee is widely practiced in the East and the Central African, the Central and the South American countries, but less common in other coffee producing regions including countries as Thailand. Most widely used materials for mulching are Napier grass, Guinea grass, Guatamala grass, banana trash, coffee pulp and coffee husk, maize stover, sorghum straw and other crop residues. These materials must be dried up under sunlight before mulching. Method of mulching should at planting and mulched every alternate other year for mature coffee. The thickness of mulching materials is ranging 4-9 inches. Time of mulching may be before on set of the rainy season or before the end of the rainy season, which depend upon amount of rainfall in each areas and methods of mulching used. The advantages of mulching are minimizing soil erosion, reducing soil temperature, protecting the soil surface from impact of falling rain, keeping soil moisture, adding mineral nutrients and organic matter to the soil, reducing weed growthh and increasing coffee production. The disadvantages of mulching are fire risk in dry season, increasing cost of production and effect of mulch on pest. Applying artificial nitrogen fertilizers to coffee in the presence of a mulch is necessary, otherwise coffee plant will show nitrogen deficiency symptom. Nitrogen fertilizers can not be applided through mulch cover but must be applied directly to top soil under mulched materials.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2542
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2542
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การคลุมดินในกาแฟ
กรมวิชาการเกษตร
2542
เอกสารแนบ 1
การศึกษาการเจริญเติบโตของรากพืชคลุมและการฟื้นฟูดินที่มีชั้นดินอัดแน่นในชั้นดินในระบบการปลูกยางพาราร่วมพืชคลุมดิน การศึกษาพฤติกรรมของวัสดุคลุมดินบริเวณทางลาดจากดินและน้ำยางธรรมชาติ ทดลองปลูกพืชคลุมดินในสวนหม่อน เปรียบเทียบพันธุ์หญ้าแฝกและพืชคลุมดินต่อการฟื้นฟู และการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ และเคมีของดิน ผลจากการล้างดินและสารปรับปรุงบำรุงดินในการฟื้นฟูดินเค็มจัด การประเมินธาตุไนโตรเจนในดินกรด ดินด่าง และดินเค็ม ด้วยชุดตรวจสอบดินอย่างง่ายของกรมพัฒนาที่ดิน การคัดเลือกและพัฒนาชนิดพืชปุ๋ยสดและพืชคลุมดินตระกูลถั่วท้องถิ่นที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินในสภาพดินที่มีปัญหา การจัดการดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับการคลุมดินเพื่อปลูกกะทกรกฝรั่งในระบบเกษตรปลอดสารพิษ การประเมินธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินกรด ดินด่าง และดินเค็ม ด้วยชุดตรวจสอบดินอย่างง่ายของกรมพัฒนาที่ดิน ศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของดินด้านวิศวกรรมเพื่องานอนุรักษ์ดินและน้ำวิธีกลกับคุณสมบัติของดินตามกลุ่มชุดดิน

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก