สืบค้นงานวิจัย
ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพดอกของว่านสี่ทิศพันธุ์ซูซาน
วรายุทธ วงค์อิ่น - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพดอกของว่านสี่ทิศพันธุ์ซูซาน
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of Storage Temperature and Duration on Flower Qualities of Hippeastrum ‘Susan’
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วรายุทธ วงค์อิ่น
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Warayut Wongin
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: โสระยา ร่วมรังษี
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Soraya Ruamrungsri
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพดอกของว่านสี่ทิศพันธุ์ซูซานดำเนินการ   โดยคัดเลือกหัวพันธุ์ที่มี ขนาดเส้นรอบวง 20 - 24 เซนติเมตร นำมาเก็บรักษาในห้องเย็นอุณหภูมิ 10 และ 15 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 3 และ 5 เดือน จากนั้นนำมาปลูกในวัสดุปลูกที่ประกอบด้วย ดิน : ทราย : ขุยมะพร้าว : ถ่านแกลบ : เปลือกข้าว อัตราส่วน 4 : 1 : 1 : 1 : 1 ผลการทดลองพบว่า  การเก็บรักษาหัวพันธุ์ที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ทำให้ว่านสี่ทิศพันธุ์ซูซานมีเส้นรอบวงก้านดอกยาวที่สุด และการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส มีผลให้ขนาด ดอกใหญ่ที่สุด ส่วนการเก็บรักษาหัวพันธุ์ 1 เดือน ทำให้ว่านสี่ทิศ มีเส้นรอบวงก้านดอก ความยาวก้านดอก และขนาด  ดอกใหญ่ที่สุด การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 เดือน ให้เส้นรอบวงก้านดอก ความยาวก้านดอก และขนาดดอกใหญ่ที่สุด แต่ไม่มีความแตกต่างกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 เดือน  และ    การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 เดือน  การเก็บรักษาหัวพันธุ์ที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส นาน      1 - 3 เดือน เป็นกรรมวิธีที่เหมาะสมในการชะลอการผลิตว่านสี่ทิศกระถางพันธุ์ซูซานออกไปได้
บทคัดย่อ (EN): The effects of storage temperature and duration on flower qualities of  Hippeastrum ‘Susan’ were studied. Bulbs with 20 – 24 cm circumferences were selected  and kept in cold room at 10 and 15 ºC for 1, 3 and 5 months. After storage, bulbs were grown in medium using soil : sand : coconut dust : rice husk  charcoal : rice hull with ratio of 4 : 1 : 1 : 1 : 1 . The result showed that the storage temperature at 10 ºC increased diameter of  flower stalk and storage temperature at 15 ºC increased flower size. The storage duration for 1 month increased flower stalk circumference, flower stalk  length and flower size. Storing bulbs at 10 ºC for 1 month increased flower stalk circumference, flower stalk  length and flower size. However, there was no significant different when storing bulbs at 10 ºC for 3 months compared with storing bulbs at 15 ºC for 1 months. Therefore, bulb storage at 10 ºC for 1-3 months was suitable for to delaying pot plant production of Hippeastrum ‘Susan’.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553
เอกสารแนบ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/article/view/246141/168281
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพดอกของว่านสี่ทิศพันธุ์ซูซาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2553
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผลของอุณหภูมิและเวลาในการเก็บรักษาต่อคุณภาพของหัวแก่นตะวันสายพันธุ์ต่างๆ อิทธิพลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาที่มีผลต่อความคงทนของน้ำมันพืช ระยะเวลาการเก็บรักษาที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของหญ้าเนเปียร์หมักในถุงพลาสติก การประเมินคุณค่าทางโภชนะของหญ้าแห้ง ที่ระยะเวลาการเก็บรักษาต่างกัน (3)ระยะเวลาการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วงแห้ง การศึกษาคุณภาพ และวิธีการเก็บรักษาต้นพันธุ์ที่มีต่อความงอกการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสําปะหลัง ระยะเวลาเก็บเกี่ยวและสารเคลือบผิวที่รับประทานได้ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของเงาะนอกฤดูกาลพันธุ์โรงเรียนใน จ. นครศรีธรรมราช โครงการวิจัยการพัฒนาพันธุ์ว่านสี่ทิศ ผลของการเก็บรักษาไรแดงต่อการเจริญเติบโตของปลา การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของส้มโอพันธุ์ทองดีที่ระยะเวลาหลังการเก็บเกี่ยวต่างกัน ผลของระดับอุณหภูมิในการอบต่อระยะเวลาการแห้งและคุณภาพของพืชอาหารสัตว์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก