สืบค้นงานวิจัย
ทรัพยากรประมงจากการประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยตอนใน
อัญญานี แย้มรุ่งเรือง - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ทรัพยากรประมงจากการประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยตอนใน
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อัญญานี แย้มรุ่งเรือง
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: วันทนา เจนกิจโกศล
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Wanthana Chen Kit Koson
คำสำคัญ: ประมงพื้นบ้าน ทรัพยากรประมง อ่าวไทยตอนใน
คำสำคัญ (EN): Folk fishing Fishery resources Gulf of Thailand
บทคัดย่อ: ศึกษาทรัพยากรประมงจากการประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยตอนใน โดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2556 พบเครื่องมือประมงที่ชาวประมงพื้นบ้านใช้หลักๆ ได้แก่ อวนจมปู ลอบปูแบบพับได้ อวนลอยกุ้งสามชั้น อวนติดตาปลาทู และอวนลอยปลาหลังเขียว มีแหล่งประมงกระจายทั่วไปทั้งฝั่งอ่าวไทยตะวันตก ตั้งแต่หน้าแม่กลองลงมาถึงหน้าชะอำ ที่ระดับน้ำลึก 4 - 16 เมตร ระยะห่างฝั่ง 3 - 16 กิโลเมตร และฝั่งอ่าวไทยตะวันออก ตั้งแต่หน้าชลบุรีลงมาถึงหน้าโรงโป๊ะ ที่ระดับน้ำลึก 3-15 เมตร ระยะห่างฝั่ง 3 - 10 กิโลเมตร สำหรับองค์ประกอบขนิดสัตว์น้ำ พบว่า อวนจมปู ประกอบด้วยปูม้า ร้อยละ 78.52 (เพศเมียร้อยละ 49 และเพศผู้ ร้อยละ 51) กลุ่มปลาหน้าดิน ร้อยละ 13.83 กลุ่มปลาผิวน้ำ กลุ่มหมึก และกลุ่มกั้ง ร้อยละ 1.16 1.25 และ 1.23 และอื่นๆ ร้อยละ 4.01 ลอบปูแบบพับได้ ประกอบด้วยปูม้า ร้อยละ 85.82 (เพศเมียร้อยละ 47 และเพศผู้ ร้อยละ 53) หอยหวาน ร้อยละ 7.16 กลุ่มปลาหน้าดิน และกลุ่มหมึก ร้อยละ 3.43 และ 3.20 และสัตว์น้ำอื่นๆ ร้อยละ 0.39 อวนลอยกุ้งสามชั้น ประกอบด้วยกลุ่มกุ้ง ร้อยละ 28.9 (กุ้งแชบ๊วย ร้อยละ 81.5 และกุ้งโอคัก ร้อยละ 16.6 และกุ้งอื่นๆ ร้อยละ 1.9) กลุ่มปลาหน้าดิน ร้อยละ 31 กลุ่มปลาผิวน้ำ ร้อยละ 18.76 กลุ่มหมึก ร้อยละ 7.95 กลุ่มปู ร้อยละ 7.16 และสัตว์น้ำอื่นๆ ร้อยละ 3.84 อวนติดตาปลาทู มีกลุ่มปลาผิวน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก ร้อยละ 88.54 กลุ่มปลาหน้าดิน ร้อยละ 9.05 และที่เหลือเป็นกลุ่มสัตว์น้ำอื่นๆ ร้อยละ 2.41 อวนลอยปลาหลังเขียว ประกอบด้วยกลุ่มปลาผิวน้ำ ร้อยละ 93.26 รองลงมาเป็นกลุ่มปลาหน้าดิน ร้อยละ 2.14 และสัตว์น้ำอื่นๆ ร้อยละ 4.6 ส่วนอัตราการจับสัตว์น้ำจากเครื่องมือประมงพื้นบ้าน พบว่า อวนจมปู 13.92 กิโลกรัม/วัน ลอบปูแบบพับได้ 15.13 กิโลกรัม/วัน อวนลอยกุ้งสามชั้น 11.96 กิโลกรัม/วัน อวนติดตาปลาทู 270.65 กิโลกรัม/วัน และอวนลอยปลาหลังเขียว 318.43 กิโลกรัม/วัน สำหรับขนาดความยาวของชนิดสัตว์น้ำหลัก พบว่า อวนจมปู ปูม้าเพศผู้ มีขนาดความยาวกระดองระหว่าง 4.5 – 17.0 ซม. เฉลี่ยเท่ากับ 9.88?0.23 ซม. และเพศเมีย มีขนาดความยาวกระดองระหว่าง 4.0 – 15.5 ซม. เฉลี่ยเท่ากับ 9.31?0.19 ซม. ลอบปูแบบพับได้ ปูม้าเพศผู้ มีขนาดความยาวกระดองระหว่าง 8.5 – 15 ซม. เฉลี่ยเท่ากับ 11.47?0.25 ซม. และเพศเมีย มีขนาดความยาวกระดองระหว่าง 4 – 16.5 ซม. เฉลี่ยเท่ากับ 11.44?0.66 ซม. อวนลอยกุ้งสามชั้น กุ้งแชบ๊วยเพศผู้ มีขนาดความยาวจากปลายกรีถึงปลายหาง ระหว่าง 12 – 21 ซม. เฉลี่ยเท่ากับ 16.46?1.40 ซม. และเพศเมีย มีขนาดความยาวจากปลายกรีถึงปลายหาง ระหว่าง 11.5 – 23.5 ซม. เฉลี่ยเท่ากับ 18.58?2.09 ซม. กุ้งโอคักเพศผู้ มีขนาดความยาวจากปลายกรีถึงปลายหาง ระหว่าง 7.5 - 13 ซม. เฉลี่ยเท่ากับ 10.14?1.19 ซม. และเพศเมีย มีขนาดความยาวจากปลายกรีถึงปลายหาง ระหว่าง 8 – 14 ซม. เฉลี่ยเท่ากับ 11.32?1.29 ซม. อวนติดตาปลาทู ปลาทู มีขนาดความยาวลำตัวระหว่าง 11.5 – 21.5 ซม. เฉลี่ยเท่ากับ 15.75?0.24 ซม. และปลาลัง มีขนาดความยาวลำตัวระหว่าง 16.0 – 22.5 ซม. เฉลี่ยเท่ากับ 18.29?0.51 ซม. และอวนลอยปลาหลังเขียว ปลาหลังเขียวชนิด Sardinella jibbosa มีขนาดความยาวลำตัวระหว่าง 3.0-15.0 ซม. เฉลี่ยเท่ากับ 11.96?0.27 ซม. ส่วนการลงแรงประมง อวนจมปู ทำการประมง 1 วัน/เที่ยว ประมาณ 28 เที่ยว/เดือน ใช้อวนเฉลี่ย 7 ห่อ/ลำ จำนวนเฉลี่ย 6 ผืน/ห่อ จำนวนผืนที่ใช้เฉลี่ย 42 ผืน/ลำ ความยาวอวนที่ใช้ทำประมงแต่ละเที่ยวเฉลี่ย 3,277 เมตร ลอบปูแบบพับได้ ทำการประมง 1 วัน/เที่ยว กู้ลอบวันละ1 ครั้ง ทำการประมงเฉลี่ย 27 เที่ยว/เดือน จำนวนลอบที่ใช้ทำประมงแต่ละเที่ยว มีค่าเฉลี่ย 495 ลูก อวนลอยกุ้งสามชั้น ทำการประมง 1 วัน/เที่ยว ประมาณ 22 เที่ยว/เดือน ใช้อวนเฉลี่ย 4 ห่อ/ลำ จำนวนเฉลี่ย 9 ผืน/ห่อ จำนวนผืนที่ใช้เฉลี่ย 28 ผืน/ลำ ความยาวอวนที่ใช้ทำประมงแต่ละเที่ยวเฉลี่ย 930 เมตร อวนติดตาปลาทู ทำการประมงเฉลี่ย 1 วัน/เที่ยว ประมาณ 20 เที่ยว/เดือน ใช้อวนเฉลี่ย 4 ห่อ/ลำ จำนวนเฉลี่ย 5 ผืน/ห่อ จำนวนผืนที่ใช้โดยเฉลี่ย 20 ผืน/ลำ ความยาวอวนที่ใช้ทำประมงแต่ละเที่ยวเฉลี่ย 1,366 เมตร อวนลอยปลาหลังเขียว ทำการประมงเฉลี่ย 1 วัน/เที่ยว ประมาณ 23 เที่ยว/เดือน ใช้อวนเฉลี่ย 3 ห่อ/ลำ จำนวนเฉลี่ย 5 ผืน/ห่อ จำนวนผืนที่ใช้ทั้งหมดโดยเฉลี่ย 15 ผืน/ลำ ความยาวอวนที่ใช้ทำประมงแต่ละเที่ยว 967 เมตร
บทคัดย่อ (EN): Study fishery resources from local fisheries in the upper Gulf of Thailand. By collecting data from January - December 2013, found fishing tools that the main fishermen use, such as sink nets, foldable crabs Three-layer shrimp steamer Mackerel fishing net And floating green fish There are fisheries scattered throughout the western Gulf of Thailand. From Mae Klong face down to Cha Am page At a depth of 4 - 16 meters, with a distance of 3 - 16 kilometers and the eastern Gulf From Chon Buri down to the front of the pontoon At the water level of 3-15 meters, the distance from the shore is 3 - 10 kilometers. For the fish species composition, the net consists of 78.52 percent of the blue crab (49 percent female and 51 percent male), 13.83 percent The water surface fish, squid group and crayfish group were 1.16, 1.25 and 1.23%, and others 4.01%, folded crab. Consisting of 85.82% blue swimming crabs (47% female and 53% male) 7.17% spotted babylon fish, group of fish and squid groups, 3.43 and 3.20% and other aquatic animals 0.39%, three-tiered floating shrimp Consisting of 28.9% shrimp group (81.5% banana shrimp and 16.6% Ok Ok shrimp and 1.9% other shrimp) 31% fish group, 18.76% water fish group, 7.95% shrimp group, 7.16% crab and animals Other water 3.84 percent Mackerel fishing net There are 88.54% of the water surface fish as the main group. The groundwater fishery group is 9.05% and the rest is the other aquatic group 2.41%. Consisting of 93.26% of the surface water fish, followed by 2.14% of the group of groundwater fish and other 4.6% of the fish. The catch rate of local fishery is 13.92 kg / day, foldable crab 15.13 Three layers of shrimp shrimp, 11.96 kg / day, mackerel nets 270.65 kg / day, and green back fish floating 318.43 kg / day. For the length of the main aquatic species, it is found that mets, crabs, blue swimming crabs are male. The carapace length between 4.5 - 17.0 cm, average is 9.88? 0.23 cm and females have the carapace length between 4.0 - 15.5 cm, the average is 9.31? 0.19 cm, folded crab, male crabs have carapace length between 8.5 - 15 cm. Average is 11.47? 0.25 cm and females have a carapace length between 4 - 16.5 cm. Average is 11.44? 0.66 cm. Banana Shrimp The length from the tip of the green to the tail is between 12 - 21 cm. The average is 16.46? 1.40 cm and females have the length from the tip of the green to the tail between 11.5 - 23.5 cm. The average is 18.58? 2.09 cm. Shrimp Okay, male. The length from the tip of the green to the tail is between 7.5 - 13 cm. Average is 10.14? 1.19 cm and females have the length from the tip of the green to the tail between 8 - 14 cm. Average is 11.32? 1.29 cm. The mackerel fish have body length between 11.5 - 21.5 cm, average is 15.75? 0.24 cm and the fish are body length between 16.0 - 22.5 cm, average is 18.29? 0.51 cm and fish float. Green back Sardinella jibbosa green back fish have body length between 3.0-15.0 cm, an average of 11.96? 0.27 cm, while fish crab fishing nets are conducted 1 day / trip, about 28 trips / month, using an average of 7 packets. / Boat, average amount of 6 pieces / pack, average number of pieces used for 42 pieces / boat, the average length of fishing net is 3,277 meters, folded crab crab, 1 day fishing / 1 time per day, average fishing 27 trips / month The number of lobster used in each fishing trip is an average of 495 lobster. Three layers of shrimp are fishing for 1 day / trip, about 22 trips / month, using an average of 4 packages / boat, averaging 9 pieces / pack, the number of pieces used An average of 28 pieces / boat. The length of the fishing net for each trip is an average of 930 meters. The average fishing day is 1 day / trip, around 20 trips / month, using an average of 4 pieces of net / boat, average amount of 5 pieces / pack, average number of pieces of fish used per 20 pieces / boat, the average length of each fishing net is 1,366 meters. Green back fish The average fishing day is 1 day / trip, about 23 trips / month, using 3 packets / boat, average 5 pieces / pack, the average number of pieces used is 15 pieces / boat, the length of the fishing net is 967 meters per trip.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ทรัพยากรประมงจากการประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยตอนใน
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2556
กรมประมง
ทรัพยากรประมงจากการประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยตอนใน การเปลี่ยนแปลงสภาวะทรัพยากรประมงบริเวณอ่าวไทยตอนใน สภาวะทรัพยากรและการประมงปลาโอในอ่าวไทย ทรัพยากรประมงจากเรืออวนดำบริเวณอ่าวไทยตอนใน ทรัพยากรประมงจากเรือสำรวจประมง 2 ในพื้นที่ปิดอ่าวไทยตอนใน การประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนใน ทรัพยากรประมงจากเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่บริเวณอ่าวไทยตอนใน ทรัพยากรประมงจากเรืออวนล้อมจับปลากะตักบริเวณอ่าวไทยตอนใน การประมงพื้นบ้านในอ่าวพังงา สภาวะการทำประมงพื้นบ้านในบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก