สืบค้นงานวิจัย
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกกล้วยชนิด Photololigo duvaucelii (d’Orbigny, 1835) และ P. chinensis (Gray, 1849) บริเวณอ่าวไทย
นิรชา สองแก้ว, ธนดล นวลจันทร์, ฐิติพร ศุภนิรันดร์, จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์, อุดม เครือเนียม - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกกล้วยชนิด Photololigo duvaucelii (d’Orbigny, 1835) และ P. chinensis (Gray, 1849) บริเวณอ่าวไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Reproductive Biology of Indian Squid, Photololigo duvaucelii (d’Orbigny, 1835) and Mitre Squid, P. chinensis (Gray, 1849) in the Gulf of Thailand
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ?ของหมึกกล?วยชนิด Photololigo duvaucelii (d’Orbigny, 1835) และ P. chinensis (Gray, 1849) ในอ?าวไทย โดยเก็บตัวอย?างจากเครื่องมืออวนลากแผ?นตะเฆ?อวนลากคู?และ ไดหมึกในเดือนมกราคมถึงธันวาคมป? 2551 ตั้งแต?จังหวัดตราดถึงจังหวัดสงขลา ตัวอย?างหมึกกล?วยชนิด P. duvauceliiและ P. chinensis ขนาดความยาวลําตัว 2.90-29.20 (10.68+3.04) เซนติเมตรและ 3.50-46.00 (16.32+5.50) เซนติเมตร น้ําหนักตัว 1.00-408.00 (43.71+24.07) กรัม และ 8.00-880.00 (121.69+89.14) กรัม ตามลําดับ พบความสัมพันธ?ระหว?างความยาวลําตัวกับน้ําหนักตัวของหมึกกล?วยชนิด P. duvaucelii ทั้งหมด ดังสมการ W = 0.3868L1.9631 เพศผู? W = 0.4747L1.8561และเพศเมีย W = 0.2045L2.2722อัตราส?วนเพศผู?ต?อเพศเมีย เท?ากับ 1:0.96 (P<0.05) ขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ?ของเพศผู?และเพศเมียเท?ากับ 13.89 และ 9.04 เซนติเมตร ตามลําดับ ค?าเฉลี่ยความดกไข?ที่ความยาวลําตัวเฉลี่ย 11.26+1.55 เซนติเมตรเท?ากับ 7,813.65?4,408.14 ฟอง มีการวางไข?ตลอดป?โดยวางไข?สูงในเดือนเมษายนถึงมิถุนายน และสิงหาคมถึงธันวาคม พบวางไข?ทั่วไป บริเวณอ?าวไทย พบมากที่ระดับน้ําลึกตั้งแต? 8-65 เมตรและพบความสัมพันธ?ระหว?างความยาวลําตัวกับ น้ําหนักตัวของหมึกกล?วยชนิด P. chinensis ทั้งหมดดังสมการ W = 0.3763L2.027 เพศผู? W = 0.4046L1.9808 และเพศเมีย W = 0.2311L2.2414 ตามลําดับ อัตราส?วนเพศผู?ต?อเพศเมีย เท?ากับ 1:0.68 (P<0.05) ขนาดแรกเริ่ม สืบพันธุ?ของเพศผู?และเพศเมียเท?ากับ 21.50 และ 17.71 เซนติเมตร ตามลําดับ ค?าเฉลี่ยความดกไข?ที่ความยาว ลําตัวเฉลี่ย 18.57+3.00 เซนติเมตร เท?ากับ 11,459.91?7,231.28 ฟอง มีการวางไข?ตลอดป?โดยวางไข?สูงใน เดือนเมษายนถึงกรกฎาคม และกันยายนถึงธันวาคม พบวางไข?ทั่วไปบริเวณอ?าวไทยที่ระดับน้ําลึกตั้งแต? 15- 65 เมตร
บทคัดย่อ (EN): Studies on reproductive biology of Indian squid, Photololigo duvaucelii (d’Orbigny,1835) and mitre squid, P. chinensis (Gray, 1849) were conducted in the Gulf of Thailand. The samples were collected from otter board trawl, pair trawl and squid light luring landed at fishing ports along Trat to Songkhla Provinces during January to December 2008. Mantle lengths of P. duvaucelii and P. chinensis were in the range of 2.90-29.20 (10.68+3.04) cm and 3.50-46.00 (16.32+5.50) cm respectively. Body weights of P. duvaucelii and P. chinensis were in the range of 1.00-408.00 (43.71+24.07) g and 8.00-880.00 (121.69+89.14) g. The length - weight relationship of the total, male and female of P. duvaucelii were W = 0.3868L1.9631, W = 0.4747L1.8561 and W = 0.2045L2.2722 respectively. The sex ratio of male to female was 1:0.96. The size at first maturity (L50) of male and female were 13.89 and 9.04 cm respectively. The fecundity (F) was 7,813.65?4,408.14 eggs/female. The spawning season was found throughout the year and the peaks of spawning in April to June and August to December. The spawning ground was around the Gulf of Thailand where water depths were 8 – 65 meters. The length – weight relationship of the total, male and female of P. chinensis were W = 0.3763L2.027, W = 0.4046L1.9808 and W = 0.2311L2.2414 respectively. The sex ratio of male to female was 1:0.68. The size at first maturity of male and female were 21.50 and 17.71 cm respectively. The fecundity (F) was 11,459.91?7,231.28 eggs/female. The spawning season was found throughout the year and the peaks of spawning in April to July and September to December. The spawning area was found around the Gulf of Thailand where water depths were 15–65 meters.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกกล้วยชนิด Photololigo duvaucelii (d’Orbigny, 1835) และ P. chinensis (Gray, 1849) บริเวณอ่าวไทย
กรมประมง
30 กันยายน 2552
กรมประมง
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาแข้งไก่(Megalaspis cordyla (Linnaeus,1758)) ในอ่าวไทย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร หมึกกล้วย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาสีกุนตาโต (Selar crumenopthalmus Bloch, 1793)) ในอ่าวไทย ชีววิทยาปลาข้างเหลืองชนิด Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) ในอ่าวไทย การประมงหมึกกล้วยในอ่าวไทย สภาวะแวดล้อมเขตชายฝั่งในอ่าวไทย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาหลังเขียว(Sardinella gibbosa(Bleeker, 1849)) ในอ่าวไทย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาตาหวานจุด (Priacanthus tayenus Richardson, 1846) ในอ่าวไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรหมึกกล้วยชนิด Photololigo chinensis และ P. duvaucelii ในอ่าวไทย การวิจัยเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านชีววิทยาการสืบพันธุ์ในแพะพื้นเมืองไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก