สืบค้นงานวิจัย
คุณค่าทางโภชนาการของเนื้อกุ้งก้ามกรามและเศรษฐกิจการผลิตกุ้งก้ามกรามจากพื้นที่ต่างกัน
ชาตรี วิระสิทธิ์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ชื่อเรื่อง: คุณค่าทางโภชนาการของเนื้อกุ้งก้ามกรามและเศรษฐกิจการผลิตกุ้งก้ามกรามจากพื้นที่ต่างกัน
ชื่อเรื่อง (EN): Proximate Composition of Edible Giant Freshwater Prawn and Economic Production of Giant Freshwater Prawn From Different Area
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ชาตรี วิระสิทธิ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ผลการศึกษาคุณค่ทางโภชนาการของเนื้อกุ้งก้ามกรามและเศรษฐกิจการผลิต กุ้งก้ามกรามจากพื้นที่ต่างกันวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่ทางโภชนาการของเนื้อ กุ้งก้ามกราม ตันทุนการผลิตจากพื้นที่เลี้ยงต่างกัน และปัญหาการจัดการเลี้ยง กุ้งก้ามกราม พบว่คุณดำทางโภชนาการของเนื้อกุ้งกัามกรามจากพื้นที่เลี้ยงต่างกัน มีปริมาณเปอร์เซ็นต์โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และเถ้า ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังพบว่า เนื้อกุ้งก้ามกรามมีชนิดจำนวนของกรดอมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายดรบถ้วน ตลอดจนพบจำนวน ชนิดของกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัว ตันทุนและผลตอบแทนการผลิตกุ้งกัามกรามมีดวามแตกต่างกันในแต่ละเขตพื้นที่เลี้ยง เช่น ตันทุนการผลิตทั้งหมด ตันทุนคงที่ ตันทุนผันแปร และกำไรสุทธิ ทั้งนี้เนื่องมาจากตันทุน ของปัจจัยการผลิตกุ้งก้ามกรามแต่ละเขตพื้นที่การเลี้ยง มีราดาต่างกัน เช่น ลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม และอาหารกุ้งก้ามกราม แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าเขตพื้นที่เลี้ยงภาคะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอ ยางตลาด จังหวัดกาพสินธุ์มีกำไรสุทธิกว่าสูง ปัญหาและอุปสรรดของการผลิตกุ้งกัามราม ทุกเขตพื้นที่การเลี้ยงพบว่ามีดล้ายกัน คือ คุณภาพและราดาของลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม ราคาอาหารกุ้งก้ามกรามที่ปรับราคาแพงขึ้นบ่อยครั้ง ปัญหาการเกิดโรดในบางช่วงฤดูกาล และอีกประการที่สำคัญ คือการขาดแคลนน้ำระหว่างการ เลี้ยง ส่งผลต่อคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามไม่เหมาะสม ทำให้กุ้งก้ามกรามเจริญเติบโตช้า
บทคัดย่อ (EN): The result of proximate of edible Giant Freshwater Prawn Economic Production of Giant Freshwater Prawn From Different Area. The research objective are to studied proximate of edible Giant Freshwater prawn, cost production from difference areas and problem culture management. Data proximate from different areas were show percent protein, lipid, carbohydrate and ashes closely. We were found the essential amino acid and unsaturated fatty acid more than saturated fatty acid The cost production and profit from freshwater prawn cultures were showed difference belong the areas because of facility factors were cost different. However, Yang Tha Lard District, Kanlasin Province from Northeast was showed highest profit The trouble and problem of cultures freshwater giant prawn were similar from all areas including quality and price of juvenile freshwater giant prawn, feed expensive, disease and important factor water quantity for culture was not enough. When water quality in pond culture was low quality depending to growth rate.
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
คุณค่าทางโภชนาการของเนื้อกุ้งก้ามกรามและเศรษฐกิจการผลิตกุ้งก้ามกรามจากพื้นที่ต่างกัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
30 กันยายน 2558
โครงการการผลิตกุ้งก้ามกรามปลอดโรค การศึกษาการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV) ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา คุณลักษณะของ Complementary DNAs (cDNAs) และการตอบสนองต่อการเกิดความเครียดของยีน Heat Shock Protein 40, 90 และ Glucose Regulated Protein 78 ในกุ้งก้ามกราม การผลิต Inulin และ Oligofructose จากกล้วยเพื่อใช้เป็นสารเสริมอาหาร เศรษฐกิจการผลิตการตลาดกุ้งก้ามกราม การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการจับกุ้งก้ามกราม การแปลงเพศกุ้งก้ามกรามโดยวิธี Andrectomy การศึกษาผลตอบแทนการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบเดี่ยว กุ้งขาวแวนนาไมแบบเดี่ยว และกุ้งก้ามกรามร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี การนำน้ำที่ผ่านการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามกลับมาใช้ใหม่ โครงการการผลิตกุ้งก้ามกรามปลอดโรค

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก