สืบค้นงานวิจัย
ผลจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
นัฐวุฒิ ไผ่ผาด - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ผลจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อเรื่อง (EN): Effects of pesticide use on farmer’s health and the environment in Rong Kham district, Kalasin province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นัฐวุฒิ ไผ่ผาด
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Natawut Paipard
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: จากการที่คนทยได้รับเอาแนวคิดการผลิตภาคเกษตรกรรมแบบตะวันตกมาใช้ ทำให้มีการใช้สารเคมีกำจัด ศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้น แต่ยังใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกต้อง จึงมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเกษตรกร ทำให้ เกิดการเจ็บป่วยและต่อสิ่งแวดล้อมทำให้มีสารเคมีตกค้าง ดังนั้น เพื่อให้มีข้อมูลในการตัดสินใจในการวางแผนการ ดำเนินงานเกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรให้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชให้ถูกต้องเหมาะสม สามารถ ลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้อย่างที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงได้ทำการศึกษาวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์ของ การศึกษาเพื่อให้ทราบผลจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อสุขภาพ พืชผัก และดินในแปลงนา ของอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง การเก็บตัวอย่าง เลือดเกษตรกร พืชผัก และ ดินในแปลงนาส่งตรวจหาระดับและปริมาณการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยการหาค่า ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพทำการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า ดินในแปลงนา พบสารเคมี คลอโร่ไพริฟอส (Chloropyrifos) ในปริมาณ 5.21 มก./กก.ไกลโฟเสต (Glyphosate) ในปริมาณ 9.99 มก./กก. และ พาราควอต (Paraquat) ในปริมาณ 72.15 มก./กก. พืชผักในแปลงนามีระดับสารเคมีตกค้างในพืชผักอยู่ในระดับ ไม่ปลอดภัย ร้อยละ 28 และระดับเป็นพิษ ร้อยละ 4 ผลการเจาะเลือดเพื่อหารระดับสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร อยู่ในระดับไม่ปลอดภัย ร้อยละ 58 ระดับมีความเสี่ยง ร้อยละ 28
บทคัดย่อ (EN): The people of Thailand have adopted western concepts of agricultural production. This leads to the increasing use of pesticides, but their use is often incorrect. This has affected the health of farmers, leading to illnesses and residues in the environment. The purpose of this study was to study the effects of the use of pesticides on farmer’s health and the environment in Rong Kham district, Kalasin province. The samples used were 50 farmers. The tools used in data collection were a semi-structured questionnaire, and samplings of farmer’s blood, soils and vegetables in the fields to detect the level and the amount of pesticide contamination. The quantitative data were analyzed using frequency, percentage and mean. The qualitative data were analyzed using content analysis. The results showed that, in the soil samples from the fields, there were Chloropyrifos at 5.21 mg/kg, Glyphosate at 9.99 mg/kg, and Paraquat at 72.15 mg/kg. In field crops, 28 percent of pesticide residues in vegetables were at unsafe level and 4 percent were at toxic level. The blood tests indicated that 58 percent were at unsafe level and 28 percent were at risk level.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=05 Natawut.pdf&id=1711&keeptrack=4
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2557
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
พฤติกรรมของเกษตรกรในการใช้สารเคมีกำจัดแมลง และศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพดิน และน้ำของชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและทัศนคติด้านความเสี่ยงของเกษตรกรผู้ปลูกผักในจังหวัดปทุมธานี การเปรียบเทียบต้นทุนสุขภาพและต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวโดยใช้สารเคมีและแบบอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยใช้สารเคมี อำเภอดอกคำใต้และกลุ่มเกษตรก ศึกษาผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยในทางเกษตรกรรมที่มีต่อคุณภาพน้ำและดินในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักตอนบน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรชาวเขาเผ่าม้ง ผู้ปลูกผัก ในจังหวัดเชียงใหม่ การประเมินผลกระทบและการติดตามการปนเปื้ออนของจุลินทรีย์ก่อโรคทางเดินอาหารที่มากับการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ทางการเกษตรเพื่อการควบคุมคุณภาพและความมั่นคงปลอดภัยทางอาหารของเกษตรอินทรีย์ สมดุลธาตุอาหารในระบบการปลูกปลูกหมุนเวียนข้าว - ถั่ว บนพื้นที่สูงใน ภาคเหนือของประเทศไทย ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย การใช้ปลาเป็น Biomarker ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสารรบกวนระบบฮอร์โมนจากสารเคมีทางการเกษตรบางกลุ่ม พฤติกรรมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกมะลิ บ้านทุ่งนาเรา ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก