สืบค้นงานวิจัย
การเก็บรักษาข้าวสารและข้าวกล้องระยะยาว
ไพจิตร จันทรวงศ์ - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การเก็บรักษาข้าวสารและข้าวกล้องระยะยาว
ชื่อเรื่อง (EN): Long-Term Storage of Milled and Brown Rice
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ไพจิตร จันทรวงศ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Paichit Chandrawong
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: วีระศักดิ์ อนันบุตร และ วิไลศรี ลิมปพยอม
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Virasakdi Anambutr and Wilaisri Limpaphayom
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ความหืนของข้าวสารและข้าวกล้องที่บรรจุในภาชนะต่าง ๆ กัน 4 ชนิด เก็บไว้ในระยะเวลา 12 เดือน วัดความหืนโดยวิธีวัดค่า Refractive Index N25D ของไขมันในข้าว ค่า refractive index ในข้าวสารและข้าวกล้องที่บรรจุในโอ่ง กระสอบป่าน ถุงพลาสติก และถุงพลาสติกสูญญากาศ จะคงที่ในระยะที่ 1 แต่จะขึ้นสูงอย่างรวดเร็วในระยะที่ 2 และจะขึ้นสูงไปเรื่อย ๆ ในระยะที่ 3 ข้าวสารและข้าวกล้องที่บรรจุในโอ่ง ค่า refractive index จะสูงกว่าที่บรรจุในกระสอบป่านและถุงพลาสติก ส่วนที่บรรจุในถุงพลาสติกสูญญากาศจะขึ้นช้าที่สุด และเมื่อครบ 12 เดือนแล้วค่า refractive index ในข้าวสารยังต่ำกว่าในข้าวกล้องในภาชนะบรรจุทั้ง 4 ชนิด สำหรับค่า fat acidity ของข้าวสารและข้าวกล้องที่บรรจุในโอ่งจะมีค่า fat acidity สูงสุด รองลงมาคือข้าวที่บรรจุในกระสอบและถุงพลาสติก ค่า fat acidity จะขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 2-3 เดือนแรก และจะลดลงอย่างช้า ๆ ในเดือนถัดไป แต่สำหรับข้าวสารและข้าวกล้องที่บรรจุในถุงพลาสติกสูญญากาศ ค่า fat acidity จะขึ้นสูงสุดเมื่อเก็บถึงเดือนที่ 6 และจะค่อย ๆ ลดต่ำลงสำหรับข้าวสาร ส่วนในข้าวกล้อง ค่า fat acidity จะสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ เมื่อเทียบกับข้าวสารที่เก็บจนถึงเดือนที่ 12 ค่า fat acidity ของข้าวสารจะขึ้นน้อยกว่าข้าวกล้องในทุกชนิดของภาชนะบรรจุ และเมื่อเทียบคุณภาพข้าวสารและข้าวกล้องที่บรรจุในภาชนะอื่นที้งหมด ข้าวสารและข้าวกล้องที่บรรจุในถุงพลาสติกสูญญากาศจะรักษาคุณภาพได้ดีที่สุด
บทคัดย่อ (EN): In a survey of mushroom growing areas in the Central Regionof Thailand, the mushroom mite, Histiostoma sp., was identified as one of the most serious mushroom pests limiting production and often leading to production being abandoned. Histiostoma sp. were shown to cause damage in all stages of mushroom development including the mycelium growing stage, the spawn growing stage and, spawn running stage. The survey of mushroom production in the Central Region showed that most production is in large production houses under generally dirty and unsanitary conditions. Pure culture spawns are often mixed with contaminated ones, providing conditions suitable for the otbreak of mite infestation and damage. In a study of teh problem, mass rearing of Histiostoma sp. and a study of their life cycle were undertaken under laboratory conditions. The lefe-cycle was shown to thave two patterns. Under normal conditions the cycle was, egg-larva-protonymph-deutonymph-adult. Under adverse or poor environmental conditions, at the deutonymph stage the soft cuticle changed into a robust body; this stage, called Hypopi, could abstain from feeding from 1 - 6 days and was assumed to playa major role in dispersal. In a study of the control of Histiostoma sp., phosphine fumigant was found to be the most effective acaricide; it is non-toxic to the mycelium of the oyster umshroom, ear mushroom and abalone mushroom. Further studies are to be undertaken to eamine other potential acaricides, including studies of potential toxicity residue effects and their potential efficacy for controlling the Hypopi stage of development of the mite.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2528
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2528
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเก็บรักษาข้าวสารและข้าวกล้องระยะยาว
กรมวิชาการเกษตร
2528
เอกสารแนบ 1
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดเมื่อเก็บในลักษณะข้าวกล้องและข้าวสาร ประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรต่อการเก็บรักษาข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือ ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อการเก็บรักษาข้าวสาร อัตราการแปรสภาพข้าวกล้องและข้าวสารพันธุ์ปทุมธานี 1 การศึกษาวิธีกำจัดแมลงในข้าวกล้องและข้าวสารโดยใช้รังสีอินฟราเรด อายุการเก็บเกี่ยว และอายุการเก็บรักษาต่อคุณค่าทางโภชนาการบางประการของข้าวกล้องงอกสังข์หยดอินทรีย์ ความชื้นข้าวเปลือกระดับต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพการสีและคุณภาพข้าวสารเมื่อเก็บรักษา คุณภาพข้าวปทุมธานี 1 เมื่อเก็บรักษาในสภาพข้าวเปลือกและข้าวสาร การใช้สารรมฟอสฟีนเพื่อการเก็บรักษาข้าวระยะยาว

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก