สืบค้นงานวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม บริเวณหาดหยงหลำ จ. ตรัง
เอกนรินทร์ รอดเจริญ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม บริเวณหาดหยงหลำ จ. ตรัง
ชื่อเรื่อง (EN): Correlation between macro benthic fauna and environmental factors in seagrass bed at Yong-Lam Beach, Trang Province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เอกนรินทร์ รอดเจริญ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Eknarin Rodcharoen
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่และปัจจัยสิ่งแวดล้อม (คุณภาพตะกอนดิน และเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของหญ้าทะเล) บริเวณหาดหยงหลำ จ. ตรัง เก็บตัวอย่างในเดือนมีนาคม 2561 (ฤดู ร้ อน) โดยกำหนดจุดเก็บตัวอย่างจากทั้งหมด 6 สถานี สถานีละ 15 ซ้ำ ด้วย quadrat ขนาด 1 ตารางเมตร ผลการศึกษาพบสัตว์หน้าดินทั้งหมด 4 ไฟลัม 23 ชนิด ได้แก่ ไฟลัม Mollusca 15 ชนิด ไฟลัม Echinodermata 4 ชนิด ไฟลัม Arthropoda 3 ชนิด และ Chordata 1 ชนิด สัตว์หน้าดินชนิดเด่น ได้แก่ หอยปากกระจาด Nassarius stolatus (เฉลี่ย 403±321 ตัว/10 ตร.ม.) และหอยชักตีนปากเหลือง Canarium urceus (เฉลี่ย 297±291 ตัว/10 ตร.ม.) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่และปัจจัยสิ่งแวดล้อม พบว่า สัตว์หน้าดิน ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลิงดำ Holoturia (Halodeima) arta และปลิงขาวชนิด Holoturia scarba มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของหญ้าทะเลและดินทรายแป้ง
บทคัดย่อ (EN): Correlation study between macrobenthic fauna and environmental factors (sediment quality and percentage cover of seagrass) at Yong-Lam beach, Trang province. Samples were collected in March 2018 from six stations. Fifteen samplings were replicated on each station by 1 m2 quadrat method. The result showed that a total of 4 phyla showing twenty-three species with fifteen species of Mollusca, four species of Echinodermata, three species of Arthropoda and one species of Chordata. Gastropod Nassarius stolatus (403±321 ind/10m2) and Canarium urceus (297±291 ind/10m2) were dominant species. The canonical correspondence analysis revealed that economic faunas such as, sea cucumber Holoturia (Halodeima) arta and Holothuria scabra, showed the positive correlation with the percentage coverage of seagrass and percentage of silt.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2561
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2562
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=84_PA1962.pdf&id=3807&keeptrack=4
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม บริเวณหาดหยงหลำ จ. ตรัง
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2562
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในตนเองของนิสิตพยาบาลที่เรียนโดยใช้สถานการณ์จำลอง การศึกษาสถานภาพการผลิต และความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพและปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้าในเขตจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อม การเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาวัตถุดิบเหง้าที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพด้านประสาทสัมผัสของไวน์น้ำผึ้งกระชายดำ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชนของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในเขตบริการสุขภาพที่ 2 ผลจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าพ่อทัพ: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเทพเจ้าและชุมชน การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตภาคเหนือ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นบริเวณหัวคอนดายส์ในภาพรังสีปริทัศน์กับความหนาแน่นของกระดูกในสตรีหลังวัยหมดระดูก การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้า และ ความสัมพันธ์ของราคาในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก