สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะขามหวานอย่างมีคุณภาพ
นางสาวเพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะขามหวานอย่างมีคุณภาพ
ชื่อเรื่อง (EN): Research and Development on Sweet Tamarind Production For Quality Product
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นางสาวเพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะขามหวานอย่างมีคุณภาพ ซึ่งในโครงการประกอบด้วย 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์มะขามหวานเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ประกอบด้วย 2 การทดลองได้แก่ การทดลองที่ 1.1.1 การศึกษาจำแนกลักษณะพันธุกรรมโดยสัณฐานวิทยาของมะขามหวานเพชรบูรณ์ โดยดำเนินการในปี 2555-2556 ศึกษาในมะขามหวาน 5 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์สีทอง ศรีชมภู ประกายทอง ขันตี และหมื่นจง ผลการทดลองพบว่า มะขามหวานแต่ละพันธุ์มีลักษณะต่างๆทางสัณฐานวิทยาที่แตกต่างกัน พันธุ์สีทองจะให้ค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของผลผลิตมะขามหวานสูงที่สุด ทั้งความยาว ความกว้าง ความหนา เส้นรอบวง น้ำหนักทั้งฝัก น้ำหนักเนื้อ และจำนวนเมล็ดต่อฝัก การทดลองที่ 1.1.2 การปรับปรุงพันธุ์มะขามหวานโดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยการฉายรังสีดำเนินการในปี 2555-2556 โดยการนำกิ่งพันธุ์มะขามหวาน 2 พันธุ์ คือ สีทอง และประกายทอง ไปฉายรังสีแกมมาทีระดับรังสีต่างๆ 3 ระดับเทียบกับการไม่ฉายรังสี ปี 2555 ใช้ระดับ 10.54, 14.81 และ 19.64 Krad ในปี 2556 ใช้ระดับ 8.84, 10.81 และ 12.85 Krad พบว่าในทุกระดับรังสีทั้งสองปีเมื่อตรวจสอบการรอดชีวิตที่ 120 หลังได้รับการฉายรังสี กิ่งพันธุ์มะขามทั้งสองพันธุ์มีเปอร์เซ็นต์ การรอดชีวิตเป็น 0 ยกเว้นพันธุ์สีทองที่ระดับรังสี 8.84 Krad มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต 20 เปอร์เซ็นต์ กิจกรรมที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะขามหวานอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย 2 การทดลองได้แก่ 2.2.1 ผลของการตัดแต่งทรงพุ่มต่อคุณภาพผลผลิตมะขามหวานเพชรบูรณ์ ดำเนินการที่ไร่เกษตรกร อำเภอชนแดน และอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 แปลงๆละ 1 ไร่ วางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 4 ซ้ำ 4 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 ตัดแต่งทรงสี่เหลี่ยม กรรมวิธีที่ 2 ตัดแต่งทรงฝาชีหงาย กรรมวิธีที่ 3 ตัดแต่งทรงครึ่งวงกลม และกรรมวิธีที่ 4 ไม่ตัดแต่งกิ่ง (วิธีเกษตรกร) ปี 2554/2555 ดำเนินการได้ในไร่ของเกษตรกร อ. ชนแดนของนายวีรสิทธิ์ ศรีสวาท เพียงแปลงเดียวโดยใช้พันธุ์ศรีชมภู ผลการทดลอง พบว่ากรรมวิธีที่ให้ผลผลิตมะขามหวานเฉลี่ยสูงสุด คือ กรรมวิธีที่ 1 ทรงสี่เหลี่ยม (1.58 กก.) รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 4 ไม่ตัดแต่งกิ่ง (0.81 กก.) กรรมวิธีที่ 3 ทรงครึ่งวงกลม (0.56 กก.) และ กรรมวิธีที่ 2 ทรงฝาชีหงาย (0.52 กก.) ตามลำดับ และเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ฝักเบอร์ 1 คือฝักที่สมบูรณ์มีจำนวนข้อตั้งแต่ 4 ข้อขึ้นไป แล้วพบว่ามีแนวโน้มไปในทางเดียวกันกับผลผลิตรวม คือ กรรมวิธีที่ 1 ให้เปอร์เซ็นต์ฝักเบอร์ 1สูงสุด(60 เปอร์เซ็นต์) ในปี 2555/2556 แปลงแปลงที่ 1 นายวีรสิทธิ์ ศรีสวาท พบว่า กรรมวิธีที่ให้ผลผลิตรวมมะขามหวานเฉลี่ยสูงสุด คือ กรรมวิธีที่ 3 (3.48 กก.) รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 2 กรรมวิธีที่ 4 และกรรมวิธีที่ 1 ตามลำดับ (3.41, 3.28 และ 3.23 กก.) เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ฝักเบอร์ 1 พบว่า กรรมวิธีที่1และ 4 ให้เปอร์เซ็นต์ฝักเบอร์ 1 สูงสุดเท่ากัน คือ 47 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 3 (41 เปอร์เซ็นต์) และ กรรมวิธีที่ 2 ทรงฝาชีหงาย( 29 เปอร์เซ็นต์) ที่ 1 ใช้พันธุ์ศรีชมภู พบว่า กรรมวิธีที่ให้ผลผลิตรวมมะขามหวานเฉลี่ยสูงสุด คือ กรรมวิธีที่ 3 (3.48 กก.) รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 2 กรรมวิธีที่ 4 และกรรมวิธีที่ 1 ตามลำดับ (3.41, 3.28 และ 3.23 กก.) เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ฝักเบอร์ 1 พบว่า กรรมวิธีที่1และ 4 ให้เปอร์เซ็นต์ฝักเบอร์ 1 สูงสุดเท่ากัน คือ 47 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 3 (41 เปอร์เซ็นต์) และ กรรมวิธีที่ 2 ทรงฝาชีหงาย( 29 เปอร์เซ็นต์) ตามลำดับ แปลงที่ 2 รต.เทวัน จันทมาลา ใช้พันธุ์สีทอง เนื่องจากเป็นมะขามทั่งไม่ได้ให้ผลผลิต จึงได้ผลเฉพาะความสูง และความกว้างทรงพุ่มเท่านั้น ผลการทดลองพบว่า เมื่ออายุ 4 เดือนหลังตัดแต่งทรงพุ่ม มีความสูงเฉลี่ย 470 เซนติเมตร เพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 72.5 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย 564 เซนติเมตร เพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 152 เซนติเมตร โดยกรรมวิธีที่ 1 ให้ความสูงต้นเพิ่มขึ้นสูงสุดหลังตัดแต่ง 4 เดือน คือ 110 ซม. ส่วนความกว้างทรงพุ่มกรรมวิธีที่ 4 ให้ความกว้างทรงพุ่มเพิ่มสูงที่สุด คือ 193 ซม. การทดลองที่ 2.2.2 ใช้พันธุ์มะขามหวาน จำนวน 3 พันธุ์ ได้แก่ ขันตี ศรีชมภู และสีทอง ผสมจำนวน 6 ผสม ดังนี้ ขันตีxศรีชมภู ศรีชมภูxขันตี สีทองxขันตี ขันตีxสีทอง ศรีชมภูxสีทอง และสีทองxศรีชมภู พบว่า ผสมติดจำนวน 4 คู่ผสม คือ ศรีชมภูxขันตี สีทองxขันตี ศรีชมภูxสีทอง และสีทองxศรีชมภู โดยคู่ผสม สีทองxขันตี ให้จำนวนฝักที่เก็บเกี่ยวได้สูงที่สุด คือ 13 ฝัก รองลงมาคือ คู่ผสม ศรีชมภูxสีทอง ศรีชมภูxขันตี และสีทองxศรีชมพู ให้จำนวนฝักที่เก็บเกี่ยว 12 7 และ 4 ฝัก ตามลำดับ (ตารางที่ 7) และเมื่อแกะดูเนื้อมะขาม พบว่า คู่ผสม ศรีชมภูxขันตี ให้เปอร์เซ็นต์ฝักดีสูงที่สุด คือ 85.7 % รองลงมา คือ ศรีชมภูxสีทอง สีทองxศรีชมภู และสีทองxขันตี ให้เปอร์เซ็นต์ฝักดี 83.3 75.0 และ 69.2 % ตามลำดับ
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะขามหวานอย่างมีคุณภาพ
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2556
สภาพการผลิตมะขามหวานของเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะกรูดอย่างมีคุณภาพ โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตละมุดอย่างมีคุณภาพ โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะปรางอย่างมีคุณภาพ โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพุทราอย่างมีคุณภาพ ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตไม้ผลในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการย่อยที่ 1: การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตไม้ผลในพื้นที่โครงการหลวง สภาพการผลิตมะขามหวานของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2546 โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการข้าวเปลือกเพื่อรักษาคุณภาพ โครงการวิจัยการศึกษาการผลิตพริกไทยที่มีคุณภาพ โครงการวิจัยศึกษาการผลิตไพลที่มีคุณภาพ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก