สืบค้นงานวิจัย
ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
วัฒนา ขอสินกลาง - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วัฒนา ขอสินกลาง
คำสำคัญ:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาเรื่อง ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) ข้อมูลพื้นฐานบางประการของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแดง 2) สภาพและปัญหาการแปรรูปสินค้าเกษตร 3) ความพึงพอใจของสมาชิกที่ร่วมดำเนินโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ประชากรที่ทำการศึกษาเป็นสมาชิกและคณะกรรมการผู้ร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2547 รวม 40 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ดำเนินการระหว่าง เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน 2547 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาดังนี้ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแดง มีอายุเฉลี่ย 44.35 ปี จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบอาชีพหลักทำนา อาชีพรองรับจ้าง พื้นที่ทำกินเฉลี่ย 19.15 ไร่ ต่อครอบครัว ลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว จำนวนสมาชิกในครอบครัว เฉลี่ย 4 คน ระยะเวลาการเป็นสมาชิกโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี2546 1 ปี สมาชิกส่วนใหญ่มีเงินเงินออม และมีหนี้กับกองทุนหมู่บ้านมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 51.42 เฉลี่ยมีหนี้ 11,773.50 บาท ต่อครอบครัว สถานภาพเป็นสมาชิก 35 คน และคณะกรรมการ 5 คน มีหุ้นโดยเฉลี่ย 6.28 หุ้น สถานการณ์แปรรูปสินค้าเกษตร หลังเข้าร่วมโครงการ ปริมาณการผลิตยอดขายราคาต่อหน่วย จำนวนแหล่งจำหน่าย เพิ่มขึ้น มีการคัดเลือกวัตถุดิบ ควบคุมคุณภาพกำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพ ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และการจัดสรรเงินปันผลให้กับสมาชิกผู้ร่วมโครงการ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในเรื่องการจัดการด้านการบัญชี การเงินและการบริหารด้านการตลาด อยู่ในระดับน้อย ผลประโยชน์ที่สมาชิกผู้ร่วมโครงการได้รับอยู่ในระดับมากคิดค่าคะแนน 1.88 หลังเข้าร่วมโครงการสมาชิกมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดค่าคะแนน 1.99 การดำเนินงานโครงการ ไม่มีปัญหา คิดค่าคะแนน 1.82 ข้อเสนอแนะเพื่อให้โครงการ ให้ได้ผลมากขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรติดตามนิเทศ ตลอดจนสนับสนุนความรู้ เรื่องการบริหาร การตลาด การจัดการด้านการเงินการบัญชีและการหาทุนสำรองซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแดง สำหรับการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาความสัมพันธ์ของการแปรรูปผลผลิตเกษตรกับวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2546
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2547
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
กรมส่งเสริมการเกษตร
2547
ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2544-2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดนนทบุรี ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2544-2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กรุงเทพมหานคร ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรจังหวัดยโสธร การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ในจังหวัดนครราชสีมา ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ระดับธุรกิจ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในจังหวัดมุกดาหาร การดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 การดำเนินงานโครงการแปรรูป ปี 2546 กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเขียด ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก