สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ยางพารา
วราภรณ์ ชัยวินิจ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ยางพารา
ชื่อเรื่อง (EN): Supply Chain of Rubber Tree
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วราภรณ์ ชัยวินิจ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Waraporn Chaiwinit
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: วราภรณ์ ชัยวินิจ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Waraporn Chaiwinit
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: โซ่อุปทานยางพาราในประเทศไทย พบว่า ต้นน้ำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมต้นน้ำ คือ เกษตรกรชาวสวนยาง ผลผลิตหลัก ได้แก่ น้ำยาง ยางแผ่นดิบ ยางก้อนถ้วย และเศษยาง เมื่อเกษตรกรกรีดน้ำยางได้ จะขายต่อในรูปน้ำยางสด หรือแปรรูปขั้นต้นเป็นยางแผ่นดิบ และยางก้อนถ้วย กลางน้ำ ได้แก่ พ่อค้ายางหรือผู้รวบรวม สหกรณ์กองทุนสวนยาง ตลาดกลางยางพารา จะเป็นผู้รวบรวมผลผลิตยางพาราจากเกษตรกรเพื่อนำไปส่งต่อให้โรงงานแปรรูปยาง หรือแปรรูปยางขั้นต้นเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วส่งต่อให้โรงงานแปรรูป ปลายน้ำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมปลายน้ำ ได้แก่ โรงงานแปรรูปยางและโรงงานผลิตภัณฑ์ยาง
บทคัดย่อ (EN): Supply Chain of Rubber Tree
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับชาติ:
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
เลขทะเบียนวิจัยกรม: 1
ชื่อแหล่งทุน: ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: 1
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 0
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: 9 เดือน
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2559
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส.
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: Submitted by Admin ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (baac@tarr.arda.or.th) on 2018-05-07T09:14:48Z No. of bitstreams: 1 การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา ยางพารา.pdf: 169673 bytes, checksum: 7232d299d1164896693599d7c33036cf (MD5)
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ยางพารา
ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส.
2560
กลุ่มวิจัยยางพารา การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium transformation การเก็บรักษาคัพภะยางพาราในสภาพอุณหภูมิต่ำในหลอดทดลอง การยับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงต่อการแสดงออกของยีน Rubber Elongation Factor (REF) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ในยางพาราด้วยเทคโนโลยีแอนติเซน การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ข้าวเพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่ม กลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานยางพาราของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : กาแฟ การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : สุกร การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ลำไย ห่วงโซ่อุปทานยางพาราภาคตะวันออก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก