สืบค้นงานวิจัย
ผลกระทบของน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบชลประทานน้ำเค็มต่อปริมาณตะกอนในอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ระหว่างปี 2555-2557
ประจวบ ลีรักษาเกียรติ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ผลกระทบของน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบชลประทานน้ำเค็มต่อปริมาณตะกอนในอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ระหว่างปี 2555-2557
ชื่อเรื่อง (EN): Impact of Water discharged from Aquaculture in Seawater Irrigation Projecton the Amount of Settleable Matters in Kung Krabaen Bay, Chanthaburi Province during Year 2012 - 2014
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ประจวบ ลีรักษาเกียรติ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Prachuab Leeruksakiat
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: เพ็ญแข คุณาวงค์เดช
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Phenkae Kunawongdet
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับชาติ:
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: ไม่ระบุ
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: ไม่ระบุ
เลขทะเบียนวิจัยกรม: 57 03 21 57 017
ชื่อแหล่งทุน: ไม่ของบประมาณ
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: 0
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 0
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557
เอกสารแนบ: https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/welcome/coastalaquaculture
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: อ่าวคุ้งกระเบน
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: 2555-2557
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2555
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลกระทบของน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบชลประทานน้ำเค็มต่อปริมาณตะกอนในอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ระหว่างปี 2555-2557
กรมประมง
2557
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมประมง
การสะสมตะกั่วและทองแดงในฟองน้ำทะเล ดินตะกอน และน้ำทะเล บริเวณจังหวัดระยอง บทบาทของสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis Linnaeus) ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ดินตะกอน และสร้างอาหารธรรมชาติในการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis de Man, 1988) เชิงพาณิชย์ แผนงานวิจัยการพัฒนาเทคนิควิธีและการใช้งานการประยุกต์ใช้ตะกอน กรวดทรายท้องน้ำสำหรับการก่อสร้างเขื่อนแข็ง (Rigid Dam) โดยการ สำรวจธรณีวิทยา ทดสอบและออกแบบวัสดุ CSGF (Cement Sand Gravel and Fly Ash) สำห การใช้น้ำมันกานพลูเป็นยาสลบสำหรับสัตว์น้ำ การศึกษาประสิทธิภาพอวนล้อมติดตาบริเวณจังหวัดจันทบุรี การบำบัดน้ำทิ้งจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยพืชน้ำและสาหร่าย ความหลากหลายของชนิดสัตว์น้ำ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำลำปลายมาศ การศึกษาชนิด ปริมาณ และมูลค่าการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ทางด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2558 การศึกษาชนิด ปริมาณ และมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2557 ผลกระทบจากการระบายน้ำทำเทือกนาหว่านน้ำตมที่มีผลต่อคลองชลประทาน และการอนุรักษ์ดินและน้ำ (ปีที่ 2)

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก