สืบค้นงานวิจัย
อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงเบสของยีนSSIIaและสภาพแวดล้อมต่ออุณหภูมิแป้งสุกของข้าวไทย
ยุพเยาว์ คบพิมาย - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงเบสของยีนSSIIaและสภาพแวดล้อมต่ออุณหภูมิแป้งสุกของข้าวไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Influences of base substitution in SSIIa gene and environment on gelatinization temperature of Thai rice
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ยุพเยาว์ คบพิมาย
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ยีน SSIIa ควบคุมอุณหภูมิแป้งสุกของข้าว จากการศึกษาความผันแปรของนิวคลีโอไทด์ของยีน SSIIa ในตำแหน่ง 4,198 และ 4,329-4,330 ในข้าวไทย 49 พันธุ์ พบว่าตำแหน่ง 4,198 มีนิวคลีโอไทด์เป็น G เท่านั้น ส่วนตำแหน่ง 4,329-4,330 มีลำดับนิวคลีโอไทด์เป็น GC หรือ TT เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยีน SSIIa กับคุณสมบัติด้านการหุงต้มของข้าว ได้แก่ อุณหภูมิแป้งสุก ปริมาณอะมิโลส และความคงตัวของแป้งสุก พบว่ารูปแบบนิวคลีโอไทด์ของยีน SSIIa มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิแป้งสุกของข้าว (p < 0.01) และปริมาณอะไมโลส (p < 0.01) โดยข้าวที่มีจีโนไทป์ GC มักมีอุณหภูมิแป้งสุกปานกลาง และมีปริมาณอะไมโลสสูง ส่วนข้าวที่มีจีโนไทป์ TT มัก มีอุณหภูมิแป้งสุกต่ำ และปริมาณอะไมโลสต่ำ และพบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างอุณหภูมิแป้งสุกกับปริมาณอะไมโลส (p = 0.016) โดยข้าวที่มีอุณหภูมิแป้งสุกต่ำมักมีปริมาณอะไมโลสต่ำ ส่วนข้าวที่มีอุณหภูมิแป้งสุกปานกลางมักมีปริมาณอะไมโลสสูง เมื่อศึกษาข้าวที่ปลูกในฤดูนาปีและนาปรังพบความแตกต่างของอุณหภูมิแป้งสุก (p = 0.047) ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความแตกต่างของสภาพแวดล้อมในการปลูก และระยะเวลาในการเก็บรักษาข้าว
บทคัดย่อ (EN): SSIIa gene controls gelatinization temperature in rice. Nucleotide variations at position 4,198 and 4,329-4,330 of SSIIa gene were investigated in 49 cultivars of Thai rice. At position 4,198, only nucleotide G was found, whereas nucleotide GC or TT were found at positions 4,329-4,330. When study correlations between SSIIa gene and cooking and eating quality indices such as gelatinization temperature, amylose content and gel consistency revealed that nucleotide patterns of SSIIa gene correlated with gelatinization temperature (p < 0.01) and amylose content (p < 0.01). Cultivars harbouring GC tended to have medium gelatinization temperature and high amylose content, while TT-genotype cultivars were inclined to have low gelatinization temperature and amylose content. In addition, a positive correlation between gelatinization temperature and amylose content was found (p = 0.016). Cultivars showing low gelatinization temperature tend to have low amylose content and vice versa. Gelatinization temperatures of rice cultivated in season and off season were significantly different (p = 0.047) this may attribute to environmental effect during growing season and storage period.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: คณะวิทยาศาสตร์
เลขทะเบียนวิจัยกรม: มจ.1-59-030
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงเบสของยีนSSIIaและสภาพแวดล้อมต่ออุณหภูมิแป้งสุกของข้าวไทย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2559
ศึกษาการแสดงออกของยีนที่แตกต่างกันของปทุมมาที่ปลูกภายใต้วันสั้นและวันยาวโดยการวิเคราะห์ลำดับเบสของ RNA อิทธิพลของอุณหภูมิและความชื้นของอากาศที่มีผลต่อพฤติกรรมของเห็บโค การศึกษาความหลากหลายของยีนโปรตีนตอบสนองต่อความร้อนจากข้าวไทย ผลของอุณหภูมิและวิธีการเก็บรักษาต่อแตนเบียนไข่, Trichogramma spp. การศึกษารูปแบบยีนแสดงออกในการตกไข่ของปลาบึกเพศเมีย (Pangasianodon gigas) ผลของวิธีการทำ matrixpriming และอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม การศึกษายีนที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์แอนโทไซยานินจากดอกปทุมมา (Curcuma spp.) การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มปริมาณลูทีนหรือซีแซนทีนโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอจำเพาะยีนช่วยในการคัดเลือก การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มปริมาณแป้งทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก การศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์เอธิลีนจากดอกปทุมมา (Curcuma spp.) ในสภาวะการเสื่อมสภาพของดอก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก