สืบค้นงานวิจัย
ประยุกต์ศิลป์สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
ณัฐวัฒน์ โสมดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: ประยุกต์ศิลป์สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง (EN): Apply Art and Design Activity to Quality of life for Children and Youth at Observation and protection of children and youth Chiang Mai
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ณัฐวัฒน์ โสมดี
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ประยกุตศ์ิลป์สร้างสรรคเ์พื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในสถานพินิจและคุม้ครองเด็ก และเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบท สถานภาพ ลกัษณะทางกายภาพ ของเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ 2) จดัการเรียนรู้และวดัผล การเรียนรู้ ดา้นประยกุตศ์ิลป์สร้างสรรค ์เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของเด็กในสถานพินิจและคุม้ครอง เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ เด็กในสถาน พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ จา นวน 70 คน ใช้วิธีสุ่มเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา จากนั้นจึงแสดงผลออกมาเป็นตาราง อตัราร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ มีแนวคิดในการปฏิบัติต่อเด็กและ เยาวชนและครอบครัวเพื่อให้การคุ้มครองและช่วยเหลือสงเคราะห์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม กิจกรรมครั้งนี้เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป มีน ้าหนัก 41-50 กิโลกรัม ส่วนสูง 101-150 เซนติเมตร ไม่ระบุภูมิล าเนา รองลงมาคือ จงัหวดัล าพูนและจังหวัดแม่ฮ่องสอน นับถือ ศาสนาพุทธ พักอาศัยอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีภาวะ ความพิการ ด้านพฤติกรรมของเด็กแบ่งเป็นกลุ่มที่เรียนดีและกลุ่มที่มีปัญหาด้านกระบวนการคิด สา หรับโปรแกรมการจัดกิจกรรม เพื่อพฒันาสมรรถภาพเด็กในสถานพินิจคุม้ครองเด็กและ เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 3 ดา้น ได้แก่ สังคม อารมณ์ และความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงพฤติกรรมด้าน จิตใจ / อารมณ์ ก่อนปฏิบัติกิจกรรมอยู่ในระดับปฏิบตัิพฤติกรรมมากและหลังจากปฏิบัติกิจกรรม แลว้มีพฤติกรรมอยู่ในระดับปฏิบตัิพฤติกรรมปานกลางถึงมากที่สุด พฤติกรรมด้านสังคม และ พฤติกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์ ก่อนและหลังปฏิบัติกิจกรรมอยู่ในระดับปฏิบัติพฤติกรรม ปานกลางถึงมาก ความพึงพอใจของเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในจังหวัด เชียงใหม่โดยตรง มีพฤติกรรมก่อนปฏิบัติกิจกรรมอยู่ในระดับปฏิบตัิพฤติกรรมมากและหลงัปฏิบตัิ กิจกรรมอยู่ในระดับปฏิบตัิพฤติกรรมมากที่สุด
บทคัดย่อ (EN): Applying Art and Design Activity to Quality of life for Children and Youth at Observation and protection in Chiang Mai has the objectives of this study were: 1) to study the context, physical characteristics of children in the observation and protection of children and youth. 2) to manage learning and measure learning in the application of creative arts for improving the quality of life of children in the observation and protection of children and youth in Chiang Mai. The samples which used in the study were 70 children from Children and Youth at Observation and protection in Chiang Mai. They were selected by using the purposive sampling method and questionnaire as tools to study. The results showed as percentage, arithmetic mean and standard deviation. The research found that the Chiang Mai Child Protection Observation Center has a concept to treat children, youth and their families to provide a protection and assistance. The samples who participated in this activity were male over 16 years old and over with weight of 41-50 kg, height 101-150 cm, and no domicile. There were followed by Lamphun and Mae Hong Son. They were Buddhist living in the Children and Youth at Observation and protection in Chiang Mai that has no child behavioral disability. This was classified to 2 groups. There were a good group and a problematic group. For the event program to develop childrens fitness in the Children and Youth at Observation and protection in Chiang Mai to be 3 aspects: social, emotional and creative. The psychological and behavioral behaviors before the activity were at the high level. After the activity, the behaviors were at the moderate and the highest level. The social behavior and creative thinking were at a moderate and high level, both of before and after the activity. The satisfaction of Children and Youth at Observation and protection in Chiang Mai behavior was at the high level before the activity. After the activity, there was the highest level.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ประยุกต์ศิลป์สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
30 กันยายน 2558
อาหารสัตว์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทย โครงการ พัฒนาเยาวชนบนพื้นที่สูง แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 3 สื่อสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาเยาวชนชนบทในจังหวัดขอนแก่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านพักคนชราในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัด การพัฒนาเยาวชนเกษตรในโครงการฝึกอาชีพการเกษตร แนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้านสำหรับกลุ่มผู้รับสารเด็กและเยาวชน ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและ เยาวชน ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเยาวชนบนพื้นที่สูง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กออทิสติก ในสถานสงเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก