สืบค้นงานวิจัย
ความชุกชุมของสัตว์น้ำบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช
วราภรณ์ เดชบุญ, นพรัตน์ เรืองปฏิกรณ์ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ความชุกชุมของสัตว์น้ำบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง (EN): Abundance of Marine Resources in Nakhon Si Thammarat Bay
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ึกษาความชุกชุมของสัตว?น้ําบริเวณอ?าวนครศรีธรรมราช โดยรวบรวมตัวอย?างสัตว?น้ําจาก เครื่องมืออวนรุน ที่มีขนาดตาอวนก?นถุง 1.5 เซนติเมตรตั้งแต?เดือนมกราคม-ธันวาคม 2550 จาก 7 สถานี จํานวน 12 ครั้ง พบสัตว?น้ําทั้งหมด 150 ชนิด ประกอบด?วย ปลา 116 ชนิด ปู 8 ชนิดกุ?ง 13 ชนิดกั้ง 5 ชนิด ปลาหมึก 2 ชนิด หอย 5 ชนิด และสัตว?น้ําอื่นๆ 1 ชนิด ความชุกชุมสัตว?น้ําเฉลี่ยตามสถานีมีค?าระหว?าง 0.056-0.350 ตัว/ตารางเมตร ความชุกชุมสัตว?น้ําเฉลี่ยในแต?ละเดือนมีค?าระหว?าง 0.043-0.318 ตัว/ตารางเมตร ดรรชนีความหลากหลาย ความชุกชุมทางชนิด และความสม่ําเสมอ โดยในเชิงสถานีดรรชนีทั้งสามมีค?า ระหว?าง 2.410-3.813, 11.95-23.09 และ 0.529-0.834 ตามลําดับ และในเชิงฤดูกาลมีค?าระหว?าง 1.961-3.354, 7.20-12.25 และ 0.473-0.841 ตามลําดับ การจัดกลุ?มประชาคมสัตว?น้ํา โดยความคล?ายคลึงแบบเบรย?-เคอติส ตามรายสถานีที่ระดับร?อยละ 69 แบ?งกลุ?มประชาคมสัตว?น้ํา ได? 3 กลุ?ม คือกลุ?มที่ 1 ได?แก?สถานีที่ 6 กลุ?มที่ 2 ได?แก?สถานีที่ 4 และ 7 กลุ?มที่ 3 ได?แก?สถานีที่ 2 3 1 และ 5 และการจัดกลุ?มรายเดือน ที่ระดับร?อยละ 52 แบ?งกลุ?มประชาคมสัตว?น้ํา ได? 3 กลุ?ม คือกลุ?มที่ 1 ช?วงฤดูแล?ง เดือนกุมภาพันธ?-เมษายน กลุ?มที่ 2 ช?วงฤดูฝน เดือนกันยายน-มกราคม กลุ?มที่ 3 ช?วงเปลี่ยนฤดูเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ผลผลิตสัตว?น้ําเฉลี่ยเท?ากับ 0.329 กรัม/ตารางเมตร ผลผลิตสัตว?น้ําเฉลี่ยในแต?ละสถานีและในแต?ละเดือนมีความแตกต?างกันอย?างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ (P<0.05)
บทคัดย่อ (EN): The study on abundance of aquatic fauna in Nakhon Si Thammarat Bay has been conducted for monthly surveys during January – December 2007 from 7 stations by the push net that cod end mesh size is 1.5 cm. Among 150 species of aquatic fauna consisted of fish 116 species, crab 8 species, shrimp 13 species, stomatopod 5 species, cephalopod 2 species, bivalves and gastropods 5 species and miscellaneous 1 species. Mean density of aquatic fauna at each station was 0.056-0.350 ind/m2 . Mean density of aquatic fauna at each month was 0.043-0.318 ind/m2 . Shannon-Wiener diversity index, Margalef’s index (Species richness) and Pielou’s evenness index values of station were 2.410-3.813, 11.95-23.09 and 0.529-0.834, respectively. Shannon-Wiener diversity index, Margalef’s index (Species richness) and Pielou’s evenness index values of month were 1.961-3.354, 7.20-12.25 and 0.473-0.841, respectively. The cluster analysis of aquatic communities by the Bray-Curtis similarity in accordance with the level of the 69 percent separate communities of aquatic into 3 groups: group1 is the station6; group2 including station4 and 7; group3 the station2 3 1 and 5, and the group monthly at 52 percent level separate communities of aquatic to three groups: group1 during the dry months from February to April of the two-month rainy season from September to January of the third period of the season May-August. Mean of aquatic fauna productivity were significantly different by stations and month (P<0.05).
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความชุกชุมของสัตว์น้ำบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช
กรมประมง
30 กันยายน 2551
กรมประมง
คุณภาพน้ำบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช ศึกษาสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำและคุณภาพแหล่งประมง เพื่อกำหนดเขตการประมง (Zoning) บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา การประมงทะเลพื้นบ้านบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช การประมงปลาเขือแดง (Trypauchen vagina) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช ชีววิทยาบางประการของปูทะเลชนิด Scylla serrata (Forskal, 1755) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช ความสัมพันธ์ของการประเมินคุณค่าทรัพยากรสัตว์น้ำกับเศรษฐกิจฐานรากบริเวณชายฝั่งชุมชนบ้านบางสะเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลากระบอกดำ (Liza subviridis) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช การใช้ไรน้ำนางฟ้าเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำเศรษฐกิจในจังหวัดตรัง พลวัตของสังคมเกษตรบริเวณเขตชายฝั่งอ่าวปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ชีววิทยาบางประการของปลาเขือแดงชนิด Trypauchen vagina (Bloch and Schneider, 1801) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก