สืบค้นงานวิจัย
ผลการเสริมผงใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตคุณภาพไข่และปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่
รัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์, วีระพล พูนพิพัฒน์, อำพล วริทธิธรรม, ชัยวัธน์ วิทูระกุล, เกียรติศักดิ์ กล่ำเอม, เฉลา พิทักษ์สินสุข - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: ผลการเสริมผงใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตคุณภาพไข่และปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของการเสริมผงใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตคุณภาพไข่และปริมาณ คอเลสเตอรอลในไข่ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ล าปาง ต าบลเวียงตาล อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ใช้ไก่ไข่ สายพันธุ์ทางการค้าจ านวน 160 ตัว โดยเริ่มการทดลองเมื่อไก่อายุ 31สัปดาห์และสิ้นสุดการทดลองเมื่อไก่อายุ 57 สัปดาห์วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์(Completely randomized design, CRD) โดยมีสิ่งทดลอง4 กลุ่มๆละ 4 ซ้ าๆละ 10 ตัวประกอบด้วยกลุ่มไม่เสริมผงใบมะรุม (0เปอร์เซ็นต์) และกลุ่มเสริมผงใบมะรุมที่ระดับ 24 และ6 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารไก่ทุกกลุ่มได้รับอาหารที่มีโปรตีนและพลังงานใกล้เคียงกัน เลี้ยงบนกรงตับขังเดี่ยวในโรงเรือน แบบเปิดให้อาหารแบบกินเต็มที่ได้รับแสงวันละ16 ชั่วโมง ผลการทดลองปรากฏว่าการเสริมผงใบมะรุมในสูตรอาหารทุกระดับไม่ท าให้น้ าหนักไข่ มวลไข่ ปริมาณ อาหารที่กินต่อตัวต่อวัน อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่ อัตราการเลี้ยงรอด และส่วนประกอบฟองไข่ได้แก่ เปอร์เซ็นต์ ไข่แดง เปอร์เซ็นต์ไข่ขาว เปอร์เซ็นต์เปลือกไข่และคุณภาพไข่ได้แก่ ความสูงไข่ขาว ความหนาของเปลือกไข่ค่าฮอฟ์ยู นิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)แต่มีผลท าให้ผลผลิตไข่เพิ่มขึ้น และมีปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่ แดงลดลง โดยการเสริมผงใบมะรุมที่ระดับ 2 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ จะท าให้ผลผลิตไข่ต่อแม่ไก่มีชีวิต เท่ากับ 86.23, 87.25 และ 87.03 เปอร์เซ็นต์ ความเข้มข้นของสีไข่แดง 8.01, 8.96 และ 9.19 และปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดง เท่ากับ 13.00, 12.51 และ 12.46 มิลลิกรัมต่อกรัมไข่แดง ตามล าดับ แตกต่างจากกลุ่มที่ไม่เสริมผงใบมะรุมอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ทั้งนี้แนะน าให้เติมผงใบมะรุมที่ระดับ 4 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารซึ่งยังคงให้ผลที่ดี แต่ ต้นทุนค่าอาหารจะถูกกว่าการเสริมที่ระดับ 6 เปอร์เซ็นต์
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554
เอกสารแนบ: http://tnrr.in.th/index.php?page=result_search&record_id=10465464
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมปศุสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลการเสริมผงใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตคุณภาพไข่และปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่
กรมปศุสัตว์
2554
เอกสารแนบ 1
กรมปศุสัตว์
ผลการเสริมผงใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตคุณภาพไข่และ ปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่ ผลการเสริมกรดซิลิซิกผงร่วมกับน้ำส้มควันไม้ไผ่ในอาหารต่อสมรรถภาพ คุณภาพไข่และปริมาณแบคทีเรียในลำไส้ของไก่ไข่ ผลของการเสริมกากงาขี้ม้อนในอาหารไก่ไข่ที่มีผลต่อการผลิตไข่และคุณภาพของไข่ ผลการเสริมบีเทนในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิต โลหิตวิทยา คุณภาพไข่ ระดับคอเลสเตอรอล และกรดไขมันในไข่แดง ผลของการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย ต่อสมรรถนะการให้ผลผลิต คุณภาพไข่ ปริมาณคอเลสเตอรอล และองค์ประกอบของกรดไขมันในไข่ การศึกษาการใช้เทียนดำ และมะขาม ในอาหารไก่ไข่ ต่อกระบวนการเมทาบอลิซึมของคอเลสเตอรอล การเปรียบเทียบปริมาณคอเลสเตอรอลและปริมาณคอลลาเจนต่อค่าแรงตัดผ่านในเนื้อไก่ไข่ ที่อายุ 85 และ 90 สัปดาห์ ที่เลี้ยงแบบปล่อยพื้น การเสริมยีสต์มีชีวิตในอาหารไก่ไข่ การเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของไข่โดยการเสริมใบหม่อน และไนอะซิน ในอาหารไก่ไข่ การเสริมแกมม่า-โอรีซานอลและวิตามินอีในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ และองค์ประกอบทางเคมีในไข่แดง

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก