สืบค้นงานวิจัย
การค้นหาและโคลนยีนในการควบคุมขนาดของผลในสบู่ดำ
วิภา หงษ์ตระกูล, นงณพชร (ศิริวรรณ) คุณากร (บุรีคำ), สมพิศ สามิภักดิ์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: การค้นหาและโคลนยีนในการควบคุมขนาดของผลในสบู่ดำ
ชื่อเรื่อง (EN): Identification and cloning of a major gene controlling fruit size in Jatrpopha curcas
บทคัดย่อ: สบู่ดำเป็นพืชที่มีศักยภาพใช้ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ปัญหาที่สำคัญในขณะนี้ คือผลผลิต ที่ต่ำมากต่อไร่ หากสามารถเพิ่มขนาดของผลและเมล็ดของสบู่ดำได้ จะทำให้ได้ผลผลิตต่อไร่มากขึ้น และนำมาบีบน้ำมันใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น โครงการนี้ต้องการศึกษาลำดับเบสของยีน Fasciated ในสบู่ดำ ซึ่งจากการศึกษาในพืชอื่นมีหน้าที่ควบคุมจำนวนของห้องในผล และส่งผลให้มีจำนวนเมล็ดและขนาด จากการทดลองได้ทราบลำดับเบสของยีนยาว 142 เบส และได้พยายามใช้เทคนิค Rapid amplification of cDNA ends แต่ไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ได้ทำการสร้างโครงสร้างดีเอ็นเอเพื่อต้องการ ลดการแสดงออกของยีนนี้ในอนาคต สบู่ดำเป็นพืชที่มีศักยภาพใช้ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ปัญหาที่สำคัญในขณะนี้ คือผลผลิต ที่ต่ำมากต่อไร่ หากสามารถเพิ่มขนาดของผลและเมล็ดของสบู่ดำได้ จะทำให้ได้ผลผลิตต่อไร่มากขึ้น และนำมาบีบน้ำมันใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น โครงการนี้ต้องการศึกษาลำดับเบสของยีน Fasciated ในสบู่ดำ ซึ่งจากการศึกษาในพืชอื่นมีหน้าที่ควบคุมจำนวนของห้องในผล และส่งผลให้มีจำนวนเมล็ดและขนาด จากการทดลองได้ทราบลำดับเบสของยีนยาว 142 เบส และได้พยายามใช้เทคนิค Rapid amplification of cDNA ends แต่ไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ได้ทำการสร้างโครงสร้างดีเอ็นเอเพื่อต้องการ ลดการแสดงออกของยีนนี้ในอนาคต
บทคัดย่อ (EN): Oil from Jatropha curcas has high potential to substitute fossil fuel usage. One major drawback for its popularity as an alternative source of energy is its low yield due to low number of female flowers per plant and hence number of fruits produced. One possible strategy to solve this problem is to increase the fruit size and number of seeds. This project is aiming to discover the sequence of Fasciated gene in Jatropha curcas. This gene is responsible for controlling the fruit size and mass. Total of 142 bp of the sequence is obtained. Attempts to obtain more information on the gene through Rapid amplification of cDNA ends have not been successful. DNA construct aiming to decrease the expression of this gene was successfully made and ready to be transformed into Arabidopsis and Jatropha curcas in the future. Oil from Jatropha curcas has high potential to substitute fossil fuel usage. One major drawback for its popularity as an alternative source of energy is its low yield due to low number of female flowers per plant and hence number of fruits produced. One possible strategy to solve this problem is to increase the fruit size and number of seeds. This project is aiming to discover the sequence of Fasciated gene in Jatropha curcas. This gene is responsible for controlling the fruit size and mass. Total of 142 bp of the sequence is obtained. Attempts to obtain more information on the gene through Rapid amplification of cDNA ends have not been successful. DNA construct aiming to decrease the expression of this gene was successfully made and ready to be transformed into Arabidopsis and Jatropha curcas in the future.
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
เจ้าของลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การค้นหาและโคลนยีนในการควบคุมขนาดของผลในสบู่ดำ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 กันยายน 2554
การค้นหาและโคลนยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างดอกในสบู่ดำ การหาปริมาณการใช้น้ำของสบู่ดำ (ปีที่3) การใช้ประโยชน์จากสบู่ดำในชุมชน การจัดการศัตรูพืชสบู่ดำ เครื่องหีบสกัดน้ำมันสบู่ดำ ผลของแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ Ribulose -1, 5-bisphosphate carboxylase ปริมาณแทนนินในใบสบู่ดำ และคาร์โรทีนอยด์ในน้ำมันไบโอดีเซลจากผลสบู่ดำ ผลของแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ Ribulose -1, 5-bisphosphate carboxylase ปริมาณแทนนินในใบสบู่ดำ และคาร์โรทีนอยด์ในน้ำมันไบโอดีเซลจากผลสบู่ดำ การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำโดยการใช้สารโคลชิชิน: การแปรผันทาง พันธุกรรมของลักษณะเมล็ดและปริมาณน้ำมันของสบู่ดำโคลชิพลอยด์ การศึกษาและสกัดเอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำมันและเพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์ การศึกษากรรมวิธีการเตรียมเมล็ดสบู่ดำเพื่อการบีบอัดน้ำมันด้วยเครื่องอัดน้ำมันสบู่ดำแบบไฮดรอลิค
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก