สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาการผลิตและการตลาดของไม้ตัดดอกบางชนิดในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2525
นิกร อินทุโสภณ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการผลิตและการตลาดของไม้ตัดดอกบางชนิดในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2525
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นิกร อินทุโสภณ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ถาวร ประคองจิต
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาสภาพทางเศรษฐสังคมของเกษตรกร การผลิตการตลาด และแนวโน้มในอนาคตของไม้ตัดดอกคือ กุหลาบ แอสเตอร์ และแกลดิโอลัส รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกร ประชากรที่ทำการศึกษาครั้งนี้เป็นเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 101 ราย การรวบรวมข้อมูลโดยการออกแบบสัมภาษณ์ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อหาค่ามัชฌิมเลขคณิตและค่าร้อยละ จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนมากเป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 36.8 ปี จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 ส่วนมากมีอาชีพหลักคือการปลูกพืช ไม่มีอาชีพรอง มีที่ดินเป็นของตนเองเฉลี่ยครอบครัวละ 3.4 ไร่ ใช้ทำการปลุกไม้ดอกไม้ประดับและไม้ผล มีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ยครอบครัวละ 5.6 คน และใช้แรงงานในครอบครัวทำการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 3 คน เกษตรกรส่วนมากไม่มีการจ้างแรงงาน เกษตรกรร้อยละ 19.8 ของเกษตรกรที่ทำการศึกษาทั้งหมด ปลูกกุหลาบซึ่งส่วนใหญ่เป็นกุหลาบพันธุ์ดอกสีแดง สีชมพู และสีเหลือง มีเนื้อที่ปลูกโดยเฉลี่ยครอบครัวละ 340 ตารางวาและปลูกมาเป็นเวลา 6 ปี โดยครั้งแรกปลูกเป็นงานอดิเรกก่อนแล้วจึงทำเป็นอาชีพเกษตรกรส่วนมากปลูกโดยใช้กิ่งติดตาปลูก การให้น้ำจะให้ในตอนเช้าโดยใช้น้ำจากแม่น้ำจากแม่น้ำลำคลอง และมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีเป็นประจำ สำหรับการกำจัดวัชพืช เกษตรกรใช้แรงงานคนแหล่งความรู้นั้นเกษตรกรส่วนมากได้จากการศึกษาแล้วทดลองทำเอง สำหรับเงินทุนเกษตรกรส่วนมากใช้เงินทุนของตนเอง ส่วนการขายดอกกุหลาบนั้นเกษตรกรส่วนมากขาย ให้แก่พ่อค้าประจำในท้องถิ่น มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 10,250 บาท เกษตรกรร้อยละ 74.2 ของเกษตรกรที่ทำการศึกษาทั้งหมด ปลูกแอสเตอร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธุ์พาวเดอร์พัพพ์ มีเนื้อที่ปลูกโดยเฉลี่ยครอบครัวละ 1.1 ไร่ และปลูกมาเป็นเวลา6.5 ปี โดยให้เหตุผลที่ปลูกคือมีรายได้ดี และปลูกตามเพื่อนบ้าน พันธุ์แอสเตอร์ที่นำมาปลูกนั้นครั้งแรกเกษตรกรส่วนมากซื้อจากตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ จากนั้นขยายพันธุ์เอง เกษตรกรส่วนมากมีการให้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี น้ำที่ใช้รดก็ใช้น้ำจากแม่น้ำลำคลอง การกำจัดวัชพืชนั้นเกษตรกรใช้แรงงานคน แหล่งความรู้นั้นเกษตรกรส่วนมากถามจากเพื่อนบ้าน แล้วทดลองทำเอง เงินทุนที่ใช้ปลูกแอสเตอร์นั้นส่วนมากใช้เงินทุนของตนเองการจำหน่ายดอกแอสเตอร์เกษตรกรส่วนมากขายทั้งในตลาดท้องถิ่นและตลาดกรุงเทพฯ โดยขายผ่านพ่อค้าประจำเช่นเดียวกับกุหลาบ เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 19,200 บาทต่อไร่ ต่อการปลูกหนึ่งครั้ง โดยเสียค่าใช้จ่ายในการปลูกเฉลี่ยไร่ละ 2,813 บาท มีเกษตรกรเพียงร้อยละ 6.0 ของเกษตรกรที่ทำการศึกษาที่ปลูกแกลดิโอลัส ซึ่งปลูกในพื้นที่โดยเฉลี่ยครอบครัวละ 1.5 ไร่ โดยปลูกเป็นอาชีพมาเป็นระยะเวลา 1-4 ปี เหตุผลที่ปลูกคือมีรายได้ดี เกษตรกรส่วนมากสั่งซื้อหัวพันธุ์จากต่างประเทศแล้วขยายพันธุ์เองในการปลูกเกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยทั้งปุ่ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี และใช้แรงงานคนในการกำจัดวัชพืช เกษตรกรส่วนมากใช้น้ำบาดาลรดในตอนเช้า แหล่งความรู้นั้นเกษตรกรศึกษาจากตำราแล้วทดลองทำเองเงินทุนในการปลูกเกษตรกรใช้เงินทุนของตนเอง การจำหน่ายดอกแกลดิโอลัสนั้นเกษตรกรส่วนมากขายผ่านพ่อค้าประจำเช่นเดียวกับกุหลาบและแอสเตอร์ เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 46,333 บาทต่อไร่ต่อการปลูกหนึ่งครั้ง โดยลงทุนเฉลี่ยไร่ละ 27,083 บาท เกษตรกรส่วนมากมีปัญหาเรื่องโรคและแมลง และการหาซื้อปุ๋ยสูตรที่ต้องการไม่ได้ในเรื่องพันธุ์นั้นเกษตรกรประสบปัญหาว่าพันธุ์หายากต้องสั่งจากต่างประเทศ สำหรับการตลาดนั้นมีปัญหาน้อยเพราะส่วนมากมีพ่อค้าประจำจากกรุงเทพฯมารับซื้อ ส่วนเรื่องดิน น้ำ นั้นเกษตรกรส่วนมากไม่มีปัญหา ดังนั้นในการส่งเสริมเกี่ยวกับไม้ดอกให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นจึงควรให้ความรู้ในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงแก่เกษตรกร และควรส่งเสริมให้มีการผลิตและขายพันธุ์ไม้ดอกที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2525
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2527
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: ปี 2525
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาการผลิตและการตลาดของไม้ตัดดอกบางชนิดในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2525
กรมส่งเสริมการเกษตร
2527
การศึกษาการผลิตและการตลาดของไม้ตัดดอกบางชนิดในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ.2523 สถานการณ์การผลิตและการตลาดถั่วเหลือง ปี 2527 การผลิตและการตลาดผักสดเพื่อการค้า อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การวิเคราะห์ระบบการตลาดปลาช่อนในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การผลิตและการตลาดสับปะรด จังหวัดเพชรบุรี การศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดผักพื้นบ้าน การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการตลาดและการผลิตของผู้ผลิตผักอินทรีย์ในกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สถานการณ์การผลิตและตลาดถั่วเหลืองปี 2528 ชุดโครงการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของดอกกุหลาบ โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาตลาดคู่แข่ง วิเคราะห์ศักยภาพการผลิตกุหลาบ ชุดโครงการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดดอกเบญจมาศ โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาตลาดคู่แข่ง วิเคราะห์ศักยภาพในการผลิตเบญจมาศ

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก