สืบค้นงานวิจัย
ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาปากคมชนิด Saurida elongata และ S. undosquamis ในอ่าวไทย
อำนวย คงพรหม, อุดมสิน อักษรผอบ, ปิยะโชค สินอนันต์, นิภา กุลานุจารี, นายปรเมศร์ อรุณ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาปากคมชนิด Saurida elongata และ S. undosquamis ในอ่าวไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Stock Assessment of Lizardfishes, Saurida elongata and S. undosquamis in the Gulf of Thailand
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาปากคมชนิดSaurida elongata และS. undosquamis ในอ?าวไทย โดยเก็บรวบรวมข?อมูลจากเครื่องมืออวนลากแผ?นตะเฆ?ขนาดเล็กอวนลากแผ?นตะเฆ?ขนาดกลาง และอวน ลากคู?ระหว?างเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2550 พบว?า อัตราการจับเฉลี่ยของปลาปากคมชนิด S. elongata มีค?าเท?ากับ 0.28 2.28 และ 2.29 กิโลกรัม/ชั่วโมงตามลําดับเครื่องมือโดยมีความยาวอยู?ในช?วง 2.25-43.25 เซนติเมตร มีสมการการเติบโตเท?ากับ Lt = 43.25 (1-e-1.70(t-0.00)) ค?าสัมประสิทธิ์การตายรวม (Z) เท?ากับ 8.91 ต?อป?ค?าสัมประสิทธิ์การตายโดยธรรมชาติ (M) เท?ากับ 2.27 ต?อป?และค?าสัมประสิทธิ์การตายโดย การประมง (F) เท?ากับ 6.64 ต?อป?ปลาปากคมชนิด S.undosquamis มีอัตราการจับเฉลี่ยเท?ากับ 0.15 1.34 และ 1.51 กิโลกรัม/ชั่วโมงตามลําดับเครื่องมือโดยมีขนาดความยาวอยู?ในช?วง 2.25-37.75 เซนติเมตร มีสมการการ เติบโตเท?ากับ Lt = 39.75 (1-e-1.76(t-0.00)) ค?าสัมประสิทธิ์การตายรวม (Z) เท?ากับ 10.97 ต?อป?ค?าสัมประสิทธิ์การ ตายโดยธรรมชาติ (M) เท?ากับ 2.27 ต?อป?และค?าสัมประสิทธิ์การตายโดยการประมง (F) เท?ากับ 8.70 ต?อป? ระดับผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) และมูลค?าสูงสุดที่ยั่งยืน (MEY) ของปลาปากคมทั้งสองชนิดเท?ากับ 25,949 ตัน และ 398.90 ล?านบาท ตามลําดับ ระดับการลงแรงประมงที่เหมาะสมของปลาทั้งสองชนิดเท?ากับร?อยละ 20 ของการลงแรงประมงใน พ.ศ. 2550 การปรับลดการลงแรงประมงของอวนลากแผ?นตะเฆ?ขนาดเล็กลงร?อยละ 80 ของอวนลากแผ?นตะเฆ?ขนาดกลางลงร?อยละ 80 และของอวนลากคู?ลงร?อยละ 80 จะทําให?ผลผลิตปลา ปากคมเพิ่มขึ้นมากที่สุด ส?วนการปรับเปลี่ยนขนาดตาอวนก?นถุงจาก 2.50 เซนติเมตรเป?น 3.00 3.50 และ 4.00 เซนติเมตร ทําให?มีปริมาณการจับเพิ่มขึ้นเป?น 19,334.06 25,372.97 และ 30,706.92 ตัน ตามลําดับ
บทคัดย่อ (EN): Stock Assessment of Slender lizardfish (Saurida elongata) and Brushtooth lizardfish (S. undosquamis) in the Gulf of Thailand was conducted by collecting data from small otter board trawler, medium otter board trawler and pair trawler at fishing ports along coastline of the Gulf of Thailand during January to December 2007. The results showed that average catch per unit effort of S. elongata were 0.28, 2.28 and 2.29 kg/hr, respectively. Size distribution was ranged 2.25-43.25 cm. The growth equation was expressed in Lt = 48.25 (1-e-1.70(t-0.00)). Total mortality coefficient (Z), natural mortality coefficient (M) and fishing mortality coefficient (F) were 8.91, 2.27 and 6.64 per year, respectively. The average catch per unit effort of S. undosquamis were 0.15, 1.34 and 1.51 kg/hr, respectively. Size distribution was ranged 2.25- 37.75 cm. The growth equation was expressed in Lt = 39.75 (1-e-1.76(t-0.00)). Total mortality coefficient (Z), natural mortality coefficient (M) and fishing mortality coefficient (F) were 10.97, 2.27 and 8.70 per year, respectively. Maximum sustainable yield (MSY) and maximum sustainable economic yield (MEY) of both species were 25,949 tons and 398.90 million baht. Optimum fishing efforts were 20% and 20% of the fishing effort in 2007. Therefore, effective management approach should reduce fishing effort on small otter board trawler, medium otter board trawler and pair trawler were 80%, 80% and 80% respectively, following this approach that would be increase to the most of total catch. While enlarging of mesh size in cod-end from 2.50 cm to 3.00, 3.50 and 4.00 cm have been increased total catch to 19,334.06, 25,372.97 and 30,706.92 tons, respectively.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-12-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาปากคมชนิด Saurida elongata และ S. undosquamis ในอ่าวไทย
กรมประมง
31 ธันวาคม 2551
กรมประมง
ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาปากคมชนิด Saurida undosquamis และ S. elongata ทางฝั่งทะเลอันดามันของไทย การศึกษาพยาธิ Anisakid Nematodes ในปลาปากคม (Saurida undosquamis) จากบริเวณอ่าวไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแป้นกระดาน (Photopectoralis bindus (Valenciennes,1835) ในอ่าวไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแป้นกระดาน (Photopectoralis bindus (Valenciennes,1835) ในอ่าวไทย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ปลาปากคมหางจุด Saurida undosquamis (Richardson, 1848) ในอ่าวไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาตาหวานจุด (Priacanthus tayenus Richardson, 1846) ในอ่าวไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรกุ้งแชบ๊วยบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง การประเมินสภาวะทรัพยากรปลากะตักในอ่าวไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรหมึกกล้วยชนิด Photololigo chinensis และ P. duvaucelii ในอ่าวไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาทูแขกชนิด Decapterus maruadsi ในอ่าวไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก