สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : อ้อยและน้ำตาล
ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : อ้อยและน้ำตาล
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส.
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส.
คำสำคัญ: พืช
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: โซ่อุปทานอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย พบว่า ต้นน้ำ ประกอบด้วย 1) บริษัทผลิต/นำเข้าเครื่องจักรกลการเกษตร 2) ผู้ค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3) ผู้ประกอบธุรกิจเพาะปลูก/เก็บเกี่ยวอ้อย และ 4) ผู้ประกอบธุรกิจขนส่ง กลางน้ำ ธุรกิจที่เกิดจากการนำส่วนที่เหลือจากอุตสาหกรรมน้ำตาลมาทำให้เกิดประโยชน์ อาทิ เอทานอล เยื่อกระดาษ ปุ๋ยชีวภาพ และไฟฟ้า และธุรกิจที่ใช้น้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบ อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์นม ขนม/ลูกอม และผลิตภัณฑ์ยา ปลายน้ำ บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด และบริษัทส่งออกที่ผลิตน้ำตาลทรายดิบ หรือน้ำตาลทรายขาวส่งออกไปยังต่างประเทศ
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับชาติ:
เลขทะเบียนวิจัยกรม: 1ก-2560
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2523
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2561
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : อ้อยและน้ำตาล
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : อ้อยและน้ำตาล การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : กาแฟ การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : สุกร การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ลำไย การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ยางพารา การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : กุ้งขาวแวนนาไม การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ข้าวเพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่ม โรงเรือนอัจฉริยะสำหรับภาคการเกษตร
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก