สืบค้นงานวิจัย
โครงการย่อยที่ 6 : การศึกษาวิจัยการรักษาเชื้อพันธุ์และขยายเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำ
สริตา ปิ่นมณี - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ชื่อเรื่อง: โครงการย่อยที่ 6 : การศึกษาวิจัยการรักษาเชื้อพันธุ์และขยายเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำ
ชื่อเรื่อง (EN): Subproject 6 : Genetic Conservation and Seed Production of Low THC Content in Hemp
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สริตา ปิ่นมณี
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: เฮมพ์ (Cannabis sativa L.) จัดเป็นพืชเส้นใยคุณภาพสูง สามารถเจริญเติบโตได้รวดเร็ว และมีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูงภาคเหนือระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553- 2557) ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อรักษาเชื้อพันธุ์และขยายเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC (Tetrahydrocannabinol) เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการฯดังกล่าวในการส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม โดยในปี 2554 ได้ปลูกขยายเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ 4 สายพันธุ์ คือ อาร์พีเอฟ 1 อาร์พีเอฟ 2 อาร์พีเอฟ 3 และอาร์พีเอฟ 4 โดยแยกพื้นที่ (isolate) แต่ละพันธุ์เพื่อรักษาเชื้อพันธุ์ดี เนื่องจากเฮมพ์เป็นพืชที่มีการผสมข้าม โดยการปลูกขยายเมล็ดพันธุ์คัด (Breeder seeds) สำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก (Foundation seeds) ใน 4 พื้นที่ คือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ และ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง และปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย (Extension seeds) ใน 4 พื้นที่คือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ และ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ โดยปลูกระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และจะเก็บเกี่ยวระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง มกราคม พ.ศ. 2555 ผลการดำเนินงานคือ มีพื้นที่ปลูกเฮมพ์โดยการป้องกันการผสมข้ามระหว่างพันธุ์ สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก จำนวน 5.5 ไร่ แบ่งเป็นพันธุ์อาร์พีเอฟ 1 อาร์พีเอฟ 2 อาร์พีเอฟ 3 และอาร์พีเอฟ 4 เท่ากับ 1, 1.5, 2 และ 1 ไร่ตามลำดับ และมีพื้นที่ปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายของเฮมพ์ 4 พันธุ์ จำนวน 15 ไร่ แบ่งเป็นพันธุ์อาร์พีเอฟ 1 อาร์พีเอฟ 2 อาร์พีเอฟ 3 และอาร์พีเอฟ 4 เท่ากับ 4, 5, 3 และ 3 ไร่ตามลำดับ ซึ่งคาดการผลผลิตเมล็ดพันธุ์หลักและเมล็ดพันธุ์ขยายประมาณ 385 และ 750 กิโลกรัมตามลำดับ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการย่อยที่ 6 : การศึกษาวิจัยการรักษาเชื้อพันธุ์และขยายเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
30 กันยายน 2554
โครงการย่อยที่ 1 โครงการคัดเลือกสายพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำ โครงการย่อยที่ 5 โครงการวิเคราะห์ปริมาณสาร THC ในเฮมพ์ โครงการย่อย 8 : การศึกษาวิจัยการรักษาเชื้อพันธุ์และขยายเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำ โครงการย่อย 2: โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ โครงการย่อยที่ 5 : โครงการคัดเลือกสายพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำและคุณภาพเส้นใยสูง ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ ๑ : โครงการพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อยที่1 การพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ ผลของขนาดเมล็ดที่มีต่อความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วแลปแลป โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 4: การสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาเฮมพ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก