สืบค้นงานวิจัย
โครงการย่อยที่ 7 โครงการนำร่องส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุมในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
อดิเรก ปัญญาลือ - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ชื่อเรื่อง: โครงการย่อยที่ 7 โครงการนำร่องส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุมในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: อดิเรก ปัญญาลือ
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: โครงการศึกษาระบบนำร่องส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุม ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง บทคัดย่อ กัญชง หรือ เฮมพ์ (Hemp) Cannabis L. เป็นพืชที่ใช้ประโยชน์จากเส้นใย มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่โบราณกาลโดยเฉพาะชนเผ่าม้ง แต่เนื่องจากเฮมพ์จัดเป็นพืชเสพติดประเภทเดียวกับกัญชา ดังนั้นเพื่อให้สามารถปลูกเฮมพ์ได้ จึงจำเป็นต้องมีระบบควบคุมอย่างครบวงจร ดังนั้นโครงการศึกษาระบบนำร่องส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุม จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระบบติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการปลูกเฮมพ์โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ซึ่งดำเนินงานใน 2 พื้นที่คือพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ำเวียงแก จังหวัดน่าน โดยมีการยกร่างข้อตกลง และมาตรการในการควบคุมการปลูกตลอดจนการเก็บเกี่ยวระหว่างเกษตรกรและโครงการ รวมถึงการชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ มีผลการดำเนินงานได้แก่ ร่างข้อตกลงที่อ้างอิงข้อมูลจากงานวิจัยเพื่อควบคุมการปลูกให้อยู่ภายในขอบเขตที่จำกัด เช่น เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูก การบันทึกขนาดและพิกัดพื้นที่ปลูก การจัดทำทะเบียนเกษตรกร และร่างระบบการตรวจสอบและควบคุมการปลูกเฮมพ์ของเกษตรกรโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากผลการศึกษาระบบการส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ พบว่า สามารถนำวิธีการและรูปแบบการปฏิบัติตลอดจนการตรวจสอบควบคุมที่ใช้ข้อมูลจากงานวิจัยที่ผ่านมานำมาปรับใช้เป็นต้นแบบในการส่งเสริมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อื่นต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตเฮมพ์ของประเทศไทยในระยะต่อไป ส่วนผลผลิตเส้นใยเฮมพ์พบว่ามีค่าน้อยกว่าผลผลิตจากการวิจัยเนื่องจากกระบวนการลอกเส้นใยของเกษตรกร นอกจากนี้อัตราความหนาแน่นและพันธุ์ส่งผลต่อการแตกกิ่งของเฮมพ์ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการลอกเส้นใยเพื่อใช้สอย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการย่อยที่ 7 โครงการนำร่องส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุมในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
30 กันยายน 2552
โครงการย่อยที่ 2 โครงการนำร่องส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุมในพื้นที่โครงการหลวง โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อย 3: การวิจัยและส่งเสริมการผลิตและการตลาดเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ ๔: โครงการวิจัยและพัฒนาห่วงโซ่การผลิตและการตลาดเฮมพ์บนพื้นที่สูงภายใต้ระบบการควบคุม โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตไม้ผลในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการย่อยที่ 8 โครงการวิจัยคัดเลือกสายพันธุ์และระยะเวลาปลูกสำหรับพื้นที่ปลูกที่ระดับความสูงต่างกัน โครงการย่อยที่ 1 การเจริญเติบโตและคุณภาพของหนามแดงภายใต้การปลูกในถังควบคุม โครงการย่อย 6: โครงการศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ โครงการย่อยที่ 5 โครงการวิเคราะห์ปริมาณสาร THC ในเฮมพ์ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงด้านการผลิตพืชผักในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์จากใยเฮมพ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก