สืบค้นงานวิจัย
การออกแบบและสร้างเครื่องปลิดหัวมันสำปะหลัง
จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การออกแบบและสร้างเครื่องปลิดหัวมันสำปะหลัง
ชื่อเรื่อง (EN): Design and Fabrication of a Cassava Root Picking Machine
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จตุรงค์ ลังกาพินธุ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Jaturong Langkapin Roongruang Kalsirisilp Manop Tantrabandit
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อออกแบบและสร้างเครื่องปลิดหัวมันสำปะหลัง สำหรับใช้ในการปลิดแยกหัวมันสำปะหลังออกจากเหง้า ลดเวลาในการเก็บเกี่ยวและปัญหาหารขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรมโดยเริ่มจาการศึกษาข้อมูลที่จำเป็นต่อการออกแบบได้แก่ วิธีการปลิดหัวมันสำปะหลังที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และคุณสมบัติทางกายภาพต่าง ๆ ของเหง้าและหัวมันสำปะหลังพันธุ์ที่นิยมปลูกมากที่สุดในประเทศไทยคือ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 จนได้เครื่องปลิดหัวมันสำปะหลังต้นแบบที่มีส่วนประกอบหลัก คือโครงสร้างของเครื่อง ชุดกดหัวมันสำปะหลัง ชุดใบเลื่อยทรงกระบอก ชุดป้อนเหง้า ระบบส่งกำลังและใช้เพลาอำนวยกำลังของรถแทรกเตอร์เป็นตัวกำลังการทำงานของเครื่องเริ่มจากผู้ควบคุมป้อนเหง้าและหัวมันสำปะหลังลงบนชุดป้อนเหง้า โดยคว่ำด้านที่เป็นเหง้าลงด้านล่าง ต่อจากนั้นชุดกดหัวมันสำปะหลังจะเคลื่อนที่ลงมากดหัวมันสำปะหลัง พร้อมเหง้าลงสู่ชุดใบเลื่อยทรงกระบอกที่ติดตั้งอยู่ตรงกลางของชุดป้อนเหง้า เพื่อปลิดและตัดแยกหัวมันสำปะหลังออกจากเหง้า โดยหัวมันที่ถูกตัดแล้วจะหลุดร่วงลงมาตามช่องรองรับหัวมันส่วนเหง้าก็จะตกผ่านชุดใบเลื่อยทรงกระบอกจากการทดสอบเครื่องปลิดหัวมันสำปะหลังโดยใช้ชุดกดหัวมันสำปะหลัง 2 แบบ (แบบเรียบและแบบขั้นบันได) พบว่าเครื่องต้นแบบสามารถทำงานได้ดีที่สุด เมื่อใช้หัวกดแบบขั้นบันไดที่ความเร็วของชุดใบเลื่อยทรงกระบอกตั้งแต่ 1,000 รอบ/นาที ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การปลิดหัวมันสำปะหลัง 94.5-97.9% ความสามารถในการทำงาน 313-376 กม./ชม. และอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 5.2-6.1 ล./ชม.
บทคัดย่อ (EN): The main objective of this research to design and fabricate the cassava roots picking machine for cassava roots picking, reduce time and overcome the labour shortage problem in agricultural sector. Preliminary, the study of the necessary information to collect the data for designing of the prototype include, the currently cassava roots picking method, and the preferred cassava variety in Thailand, Kasetsart-50 was selected to study crop properties. The machine consisted of the main frame, the pressing unit, the cylinder saw unit, the feeding unit, power transmissions unit, and a tractor PTO was used as a power source. The whole stump with cassava root was fed manually on the feeding unit, and pressed to the cylinder saw unit that was installed at the center of feeding unit by pressing unit, and then the cassava roots were cut and discharged to the discharge chute, cassava stump was fallen through the feeding unit. For performance evaluation, two types of pressing unit (flat and step type) were used, The highest picking quality of the picking unit were found at the cylinder saw speed was more than 1,000 rpm, and operated with second pressing unit. The percentage of picking was 94.5-97.9%, working capacity was between 313-376kg/hr, and fuel consumption of the speeds range tested was between 5.2-6.1l/hr.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การออกแบบและสร้างเครื่องปลิดหัวมันสำปะหลัง
กรมวิชาการเกษตร
2555
เอกสารแนบ 1
อาหารจากมันสำปะหลัง มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ "ระยอง 3" สถานการณ์ปัจจุบันและศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังของไทย ผลผลิตของมันสำปะหลังที่เก็บเกี่ยวอายุสั้นในสภาพปริมาณน้ำฝนต่างกัน ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณผล ต่างแบบนอร์แมลไลซ์กับผลผลิตมันสำปะหลังในจังหวัดกำแพงเพชร คุณภาพของถั่วไมยราที่หมักร่วมกับหัวมันสำปะหลังสด ผลของสภาวะในการเพาะปลูกต่อคุณภาพของหัวมันสำปะหลังสายพันธุ์พิรุณ 4 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องขุดเก็บมันสำปะหลังและเครื่องมือตัดหัวมันสำปะหลังจากเหง้า กรณีศึกษา : การใช้หัวมันสำปะหลังหมักสดทดแทนมันเส้นในสูตรอาหารข้น สำหรับโครีดนมของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องปลิดและขนย้ายหัวมันสำปะหลังขึ้นรถบรรทุก

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก