สืบค้นงานวิจัย
การเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของไข่โดยการเสริมใบหม่อน และไนอะซิน ในอาหารไก่ไข่
ไพโชค ปัญจะ, ดรุณี ศรีชนะ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อเรื่อง: การเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของไข่โดยการเสริมใบหม่อน และไนอะซิน ในอาหารไก่ไข่
ชื่อเรื่อง (EN): Increase Egg Production and Quality by Supplementing Morus alba Leaves and Niacin in Layer Diet.
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของการเสริมไนอะซินและใบชาหม่อนในระดับต่างๆ ในอาหารไก่ไข่ต่อการผลิตไข่และคุณภาพของไข่ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ใช้สูตรอาหารทางการค้าเป็นอาหารควบคุมและอาหารควบคุมที่เสริมใบชาหม่อน 1.5%, ไนอะซิน 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม, ไนอะซิน 1000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม, ใบชาหม่อน 1.5% ผสมไนอะซิน 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และใบชาหม่อน 1.5% ผสมไนอะซิน 1000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (A, B, C, D, E และ F ตามลำดับ) ทำการทดลองในไก่ไข่พันธุ์ อิซาบราวน์อายุ 22 สัปดาห์ จำนวน 150 ตัว ทำการสุ่มออกมาเป็นกลุ่มๆ ละ 5 ตัว จำนวน 30 กลุ่ม อาหารทดลองทุกสูตรมีโปรตีนและพลังงานเท่ากัน จากการศึกษาพบว่าไก่ไข่ที่ได้รับสูตรอาหารควบคุมและสูตรอาหารที่มีการเสริมไนอะซินและใบชาหม่อนในระดับต่างๆ ทำให้ปริมาณอาหารที่กิน, ผลผลิตไข่, ประสิทธิภาพการใช้อาหารต่อไข่ 1 กิโลกรัม, มวลไข่, น้ำหนักไข่, น้ำหนักเปลือกไข่, น้ำหนักไข่แดง, น้ำหนักไข่ขาว, ความสูงไข่ขาว, ความหนาเปลือกไข่, ความแข็งเปลือกไข่, สีเปลือกไข่, สีไข่แดง และค่าฮอฟ์ยูนิต (Haugh Unit) ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณโคเลสเตอรอลในเลือดมีแนวโน้มที่ลดลง แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มทดลอง
บทคัดย่อ (EN): The experiment was conducted to study the effect of supplementation of Niacin and Mulberry Leaves in laying hen diets on production and quality of eggs. This experiment was designed as CRD (Completely Randomized Design). The experimental diet was commercial layer diet and it was supplemented with mulberry leaves at 1.5%, niacin 500 milligram/kilogram, niacin 1000 milligram/kilogram, mulberry leaves at 1.5% with niacin 500 milligram/killogram and mulberry leaves at 1.5% with niacin 1000 milligram/killogram ( A, B, C, D, E and F respectively). One hundred and fifty layers (Isa Brown) at 22 weeks of age were divided into 6 treatments, each with 5 replication (5 birds : replication). All diets had isonitrogenous and isocaloric. The results demonstrated that feed intake, egg production, feed conversion per 1 killogram of egg, egg mass, egg weight, shell weight, yolk weight, albumin weight, albumin height, shell thickness, shell strength, shell color, yolk color and Haugh unit were not significantly different among treatments (P>0.05). Morover, blood cholesterol tended to decrease but it was not significantly different among treatments.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของไข่โดยการเสริมใบหม่อน และไนอะซิน ในอาหารไก่ไข่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
30 กันยายน 2554
อิทธิพลของสารสกัดจากใบชาจีนและใบหม่อนต่อการผลิตของไก่ไข่ คุณภาพไข่ และโคเลสเตอรอลในไข่แดง อิทธิพลของสารสกัดจากใบบัวต่อการผลิตของไก่ไข่ คุณภาพไข่ และโคเลสเตอรอลในไข่แดง ผลการเสริมบีเทนในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิต โลหิตวิทยา คุณภาพไข่ ระดับคอเลสเตอรอล และกรดไขมันในไข่แดง ผลของการเสริมกากงาขี้ม้อนในอาหารไก่ไข่ที่มีผลต่อการผลิตไข่และคุณภาพของไข่ ผลของการเสริมน้ำชาใบยอและน้ำชาใบสะเดา ต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพไข่ในไก่ไข่ การเสริมยีสต์มีชีวิตในอาหารไก่ไข่ การเสริมแกมม่า-โอรีซานอลและวิตามินอีในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ และองค์ประกอบทางเคมีในไข่แดง ผลของการเสริมสารสกัดอัญชัน ในอาหารไก่ไข่ ผลการเสริมผงใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตคุณภาพไข่และ ปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่ ผลการเสริมผงใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตคุณภาพไข่และปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก