สืบค้นงานวิจัย
อนุกรมวิธานของฟิล์มมี่เฟิร์นสกุล Hymenophyllum s.l. (Hymenophyllaceae) ในประเทศไทย
วรรณชัย ชาแท่น, วิลาวัณย์ พร้อมพรม - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อเรื่อง: อนุกรมวิธานของฟิล์มมี่เฟิร์นสกุล Hymenophyllum s.l. (Hymenophyllaceae) ในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Taxonomy of the Filmy Fern Genus Hymenophyllum s.l. (Hymenophyllaceae) in Thailand
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ฟิล์มมี่เฟิร์นสกุล Hymenophyllum s.l. เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Hymenophyllaceae เป็นกลุ่มที่มี indusium เป็นรูปสองลิ้น หรือ bivalvate การศึกษาอนุกรมวิธานของเฟิร์นสกุลนี้ทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากความต่อเนื่องของลักษณะทางสัณฐานวิทยา และในประเทศไทยได้ศึกษาเสร็จไปแล้วเมื่อปี ค.ศ. 1979 แต่ยังมีปัญหาเรื่องความสมบูรณ์และชัดเจนทางอนุกรมวิธานอยู่มาก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาทบทวน อนุกรมวิธานของฟิล์มมี่เฟิร์นสกุล Hymenophyllum s.l. ในประเทศไทยอีกครั้ง โดยศึกษาจากพรรณไม้ที่ เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์พืชต่างๆ และที่เก็บเพิ่มเติมจากภาคสนาม พบว่าเฟิร์นสกุล Hymenophyllum s.l. ประกอบด้วย 2 สกุล ได้แก่ Hymenophyllum และ Mecodium และมีทั้งหมด 7 ชนิด ได้นำข้อมูลที่ได้จาก การศึกษาสัณฐานวิทยาของเฟิร์นแต่ละชนิดมาเขียนคำบรรยายลักษณะใหม่ ตัวอย่างที่ศึกษาเก็บจาก ภาคสนามเก็บใว้ที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บทคัดย่อ (EN): A filmy fern genus Hymenophyllum s.l. belongs to the family Hymenophyllaceae. This genus has bivalvate indusia, i.e. deeply cleft to the base. Taxonomic study on genus Hymenoophyllum is difficult because of its continuous morphological characters. In Thailand, a taxonomic work was published for Flora of Thailand in the year 1979, but it was inconvenient to be used this book. This research has an objective that to revise the genus Hymenophyllum s.l. based on herbarium specimens kept in main herbaria in Thailand and plants collected from field work. Two genera and seven species were regcognized. New plant descriptions and identification key were constructed. The hebarium specimens were kept in department of biology, faculty of science, Mahasarakham university.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
อนุกรมวิธานของฟิล์มมี่เฟิร์นสกุล Hymenophyllum s.l. (Hymenophyllaceae) ในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 กันยายน 2555
การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานของ ฟิล์มมี่เฟิร์นสกุล Trichomanes s.l. (Hymenophyllaceae) ในประเทศไทย ชีววิทยาของพรรณไม้น้ำสกุล Aponogeton ในประเทศไทย เครื่องหมายพันธุกรรมที่จำเพาะกับพืชสกุลพริกไทยในประเทศไทย การฟื้นฟูเชื้อพันธุกรรมถั่วในสกุล Vigna ในประเทศไทย อนุกรมวิธานเชิงตัวเลขของข้าวก่ำนาสวนบางพันธุ์ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ข้าวลูกผสมในประเทศไทย วงศ์วานวิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวโมเลกุลของราในสกุล Pestalotiopsis ในประเทศไทย การเปรียบเทียบลักษณะของผลและคุณภาพผลของไม้ผลสกุลน้อยหน่า (Annona spp.) บางชนิดในประเทศไทย โครงการวิจัยการทดสอบองุ่นพันธุ์ต่างประเทศที่เหมาะสมกับประเทศไทย เฮมพ์พันธุ์ใหม่ของประเทศไทย !

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก