สืบค้นงานวิจัย
สถานการณ์การผลิตและการตลาดถั่วเหลือง ปี 2527
สุพล ธนูรักษ์ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: สถานการณ์การผลิตและการตลาดถั่วเหลือง ปี 2527
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุพล ธนูรักษ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: ผลสรุปและข้อเสนอแนะ โลกสามารถผลิตถั่วเหลืองได้ปีละประมาณ 80-90 ล้านต้นโดยมีประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา บราซิล และจีน ส่วนกากถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลืองสามารถผลิตได้ประมาณ 55-60 ล้านตัน และ 13 ล้านตัน ตามลำดับ ในปี 2526/2527 การผลิตเมล็ดถั่วเหลืองได้ลดลงประมาณร้อยละ 18 ส่งผลกระทบให้การผลิตกากและน้ำมันถั่วเหลืองลดลงประมาณร้อยละ 6 ถึง 7 ตามลำดับ ส่วนการผลิตถั่วเหลืองของประเทศไทย สามารถทำการผลิตได้เฉลี่ยปีละประมาณ 1 แสนต้นเศษ ซึ่งยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศที่มีสูงถึงประมาณปีละ 3.5-4 แสนต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงควรที่ะได้มุ่งเน้นทำการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น และลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลงประกอบกับรัฐบาลควรยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ รักษาเสถียรภาพของราคาถั่วเหลืองอีกทางหนึ่ง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2527
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2528
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สถานการณ์การผลิตและการตลาดถั่วเหลือง ปี 2527
กรมส่งเสริมการเกษตร
2528
สถานการณ์การผลิตและตลาดถั่วเหลืองปี 2528 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลือง สถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวต่างประเทศ การศึกษาสถานการณ์การผลิตการตลาดในประเทศและตลาดส่งออกหม่อนไหม การใช้เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2547 โครงการวิจัยศึกษาเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลือง การผลิตและการตลาดกุหลาบของเกษตรกรใน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ปี พ.ศ.2527 สภาพการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกร อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น การเปรียบเทียบการผลิตและการตลาดยางพารา ระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดหนองคาย ปี 2549 สภาพการผลิตและการตลาดผักของเกษตรกรในจังหวัดสตูล ปี 2548

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก