สืบค้นงานวิจัย
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ และ ผลิตภาพ เพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มของกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมการเกษตร “อ้อย” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายเกรียงศักดิ์ โชควรกุล - มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ชื่อเรื่อง: แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ และ ผลิตภาพ เพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มของกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมการเกษตร “อ้อย” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อเรื่อง (EN): The efficient development and productivity To raise the value added of the manufacturing industry, agriculture, "Cane" in the Northeast
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: นายเกรียงศักดิ์ โชควรกุล
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ทำการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ และ ผลิตภาพ เพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มของกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมการเกษตร “อ้อย” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผู้วิจัยมุ่งหวังให้เกิดการเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุน การสร้างมูลค่า รวมทั้งการพัฒนาการผลิต เพื่อสร้างเครือข่ายและสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปส่งเสริมให้กับเกษตรกร ดังนี้ 1. การพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพของพืชเกษตรกรอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานในการปลูกอ้อย ปัจจัยทั้ง 3 เป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและผลิตภาพของพืชเกษตรอ้อย คือ ปัจจัยสภาพดินในแปลงปลูก ปัจจัยสภาพน้ำ และปัจจัยเรื่องพันธ์อ้อย และมีการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของพืชเศรษฐกิจอ้อย เกษตรกรต้องมีความชำนาญ มีประสบการณ์ และมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อที่จะการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล 2.การยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชเศรษฐกิจอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ต้องมีการให้ความรู้และส่งเสริมการแปรรูปให้กับเกษตรกร เช่น การทำน้ำไซรัปน้ำตาลอ้อยอินทรีย์ น้ำอ้อยคั้นสด แผ่นไม้อัดจากกากอ้อยส่งออกต่างประเทศ อาหารเลี้ยงสัตว์และปุ๋ยหมักเพื่อจำหน่าย เป็นต้น เพื่อเพิ่มมูลค่าอ้อยและต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายโดยแก้ระบบกฎหมายเกี่ยวกับพืชอ้อยและมาตรการต่างๆ ในส่วนการผลิตโรงงานน้ำตาลต้องมีการส่งเสริมการตัดอ้อยสดด้วยรถตัดอ้อยให้เช่าราคาถูก และชาวไร่สามารถเพิ่มมูลค่าจากแปลงอ้อย ได้จากสิ่งที่เหลือจากการผลิตน้ำตาล 3. แนวทางการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการจัดจำหน่าย พบว่า การลดต้นทุนหลักๆ ที่ใช้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยคำนึงถึง 1) ต้นทุนในกระบวนการเตรียมพื้นที่เพาะปลูก 2) กระบวนการผลิตหรือการปลูกต้องทำให้ถูกต้องและถูกเวลา 3) แนวทางการลดต้นทุนคือการใช้เครื่องจักรหรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในทุกกระบวนการผลิตของพืชเกษตรอ้อย 4) โรงงานอ้อยและน้ำตาลควรจัดทำโซนนิ่งหรือกำหนดขอบเขตบริเวณในการปลูกหรือรับซื้ออ้อยจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยใช้ชัดเจน 5) การใช้วิธีการแบบผู้รับเหมาช่วง 6) การลดต้นทุนลดปัจจัยการผลิตด้วยการรวมกลุ่มเกษตรกรเป็นเกษตรแปลงใหญ่ 7) การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 8) การตัดสินเลือกใช้รูปแบบการซื้อขายอ้อยที่เหมาะสม และ 9) การทำบัญชีค่าใช้จ่ายในกระบวนการปลูกอ้อย เพื่อใช้ในเรียนรู้กระบวนการปลูกอ้อยตั้งแต่ต้นจนถึงกระบวนการจำหน่ายอ้อยเข้าสู่โรงงาน 4. ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาและยกระดับพืชเศรษฐกิจอ้อยทั้งระบบ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า มีปัญหาในด้านการเพาะปลูก คือ ปัญหาสภาพดิน ความไม่อุดมสมบูรณ์ดิน ปัญหาในเรื่องของปัจจัยการผลิตคือต้นทุน แรงงาน เครื่องจักร และปัญหาการขาดพันธ์อ้อยที่ต้านทานโรค ส่วนปัญหาด้านการบำรุงรักษามีปัญหาเกี่ยวกับวัชพืชและปัญหาเรื่องโรคระบาด ที่เป็นเรื่องบั่นทอนกำลังไจเกษตรกรเป็นอย่างมาก เรื่องปัญหาด้านการเก็บเกี่ยวมีปัญหาเกี่ยวกับการขาดแรงงาน ปัญหาการเผาไร่อ้อย และปัญหาในการติดคิว ที่มีความล่าช้ารวมทั้งยังอาจทำให้อ้อยเสียหายได้ราคาต่ำ และปัญหาด้านการจัดจำหน่าย ที่มีความเสียเปรียบในระบบรูปแบบการขายที่มีหลายรูปแบบและทำให้ได้กำไรน้อยลง 5. การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและเกษตรกรชาวไร่อ้อย พบว่า การรวมกลุ่มในรูปแบบสมาคมส่วนใหญ่เป็นชาวไร่อ้อยที่มีพื้นที่ปลูกอ้อยจำนวนมาก หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยเป็นผู้ติดต่อกับโรงงานและรับจัดสรรปริมาณอ้อยที่จะส่งให้โรงงานในแต่ละฤดูหีบ โควตาที่ได้รับถ้าเกินกำลังปริมาณที่ตนผลิตได้ ก็จะนำส่วนเกินนี้ไปจัดสรรและทำสัญญากับชาวไร่อ้อยขนาดเล็กที่ตนรู้จัก ให้ครบตามจำนวนโควตาที่ได้รับจากโรงงานและดูแลควบคุมชาวไร่อ้อยรายเล็กแต่ละราย เพื่อให้ผลิตอ้อยได้ตามปริมาณที่ได้รับการจัดสรร จึงทำให้ผลการติดตามการดำเนินงาน.เกษตรกรมีการนำความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการและขั้นตอนการปลูกอ้อยในส่วนที่มีปัญหาก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในเรื่องกระบวนการและขั้นตอนการปลูกอ้อย และเทคโนโลยีเครื่องทุ่นแรง ทำให้กระบวนการหรือขั้นตอนการงานบางขั้นตอนประหยัดเวลาและประหยัดต้นทุนมากขึ้น
บทคัดย่อ (EN): This research study with the purpose of Study to “The efficient development and productivity to raise the value added of the manufacturing industry, agriculture, "Cane" in the Northeast.”. By the research aims to increase productivity. develop quality, reduce the cost to create value as well as the development of production, to create a network and the information can be applied to the promotion to farmers as follows: 1. The development of the performance and the production of the plant sugar cane farmers in the Northeast. Found that the need to focus on the fundamentals in planting sugar cane. Factor 3 is the fundamentals that are important to affect the performance and productivity of the agricultural crops sugarcane. Is factors, soil conditions in the plantations, factors, water conditions, and factors about the relationship cane, and with the use of technology. Machinery to use to increase the efficiency and productivity of the plant growth sugar cane. Farmers must have dexterity, have experience and good management. In order to receive support from the state sector and Industrial Manufacturing sugar. 2. To raise the level, and to enhance the sugarcane crop in the Northeast. Find that must have the knowledge and promote the processing to farmers. Found that need to improve laws. The rules about the sugar cane plants to the farmers as appropriate. To promote the privatization of the plant cane every part to the value. To make a difference and standard. To increase the value of the cane sugar factory and must be revised by the legal system, law neutralize about plants, sugar cane, and various measures. In the production part, sugar factories should be encouraged to cut sugar cane, fresh sugar cane cutting car for rent cheap. and farmers can add value from the conversion of sugarcane from what is left from sugar production. 3. The guidelines reduce costs in the manufacturing process to the process of the distribution. Found that the main cost reduction, using sugar cane growers to consider. 1.) cost in the process of preparing farmland, 2) production processes or planting to make correct and right time. 3) Approach to reduce cost is to use machinery or use technology to help in the production of agricultural crops, sugar cane. 4) Sugar cane factory should be prepared zoning or scope in the area of planting cane or buy from farmers cane use clear. 5) using traditional methods subcontractors. 6) To reduce the cost, reduce the inputs with bundles farmers, a large plot of agricultural. 7) Support from the government or the private sector. 8) the judge choose to use pattern trading cane at right. And 9) The cost accounting in the process of sugar cane, to learn the process of planting sugar cane, from the beginning to the process date cane into the factory. 4. Problems and obstacles in the development process and raise the crops of sugarcane, the whole system in the northeast. Find that there are problems in the cultivation of the soil condition is a problem. The non fertile soil. A problem in the story of the inputs is the cost of labor, machinery, and a lack of relationship of sugarcane disease resistance, part of maintenance problems with weed problems and issues of epidemic It is very important to farmers. About the problem of the harvest there is a problem with the lack of labor problem of cane burning and issues in the queue, the delay also may cause damage, low price of sugar cane. And problems in distribution, with the disadvantages in system sales model with various styles and make profit less. 5. To include the groups and network with entrepreneurs and cane farmers. Found that integration in the form Association, mainly farmers, with the area planted sugarcane number. Leader of sugarcane farmers, as contact with the plant and allocated to the volume of sugarcane to send to the plant in each season. A quota that is received if more than the quantity of their produce. It will bring this excess to allocate and contract with sugarcane farmers, small its presence known. To fully meet the number quota obtained from the factory and administrative control of the sugarcane farmers report small, each. In order to produce sugar cane according to the quantity has been allocated. So it makes tracking results operations. Farmers have knowledge. Can be applied in the process and the process of sugar cane in the section that has the problem, before the page that will participate in the training program. In the exchange of knowledge in various issues. In both the process of sugar cane and technology and the labor. Make a process or procedure to a certain step, saving time and greater cost savings.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ และ ผลิตภาพ เพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มของกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมการเกษตร “อ้อย” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
30 กันยายน 2560
การรวบรวมเชื้อพันธุ์มะแขว่นและพัฒนาศักยภาพการผลิตสู่พืชเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (ชื่อข้อเสนอการวิจัยเดิม “การพัฒนาพันธุ์และประสิทธิภาพการผลิตผักเศรษฐกิจและผักท้องถิ่นที่มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันทางการค้าใ กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาพันธุ์ข้าวนาสวนนาน้ำฝนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก โครงการพัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่ม ธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตรผ่านกลไกการบัญชีบนพื้นฐานภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก