สืบค้นงานวิจัย
ศึกษาผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของพริก 35 พันธุ์
สรพงค์ เบญจศรี - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ศึกษาผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของพริก 35 พันธุ์
ชื่อเรื่อง (EN): Study of yield and yield components of chilli (Capsicum spp.) 35 varieties
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สรพงค์ เบญจศรี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Sorapong Benchasri
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ทำการประเมินผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของพริก (Capsicum spp.) จำนวน 35 พันธุ์ ระหว่าง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ แปลงทดลอง สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนา ชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยปลูกพริกแต่ละพันธุ์ซึ่งมีการวางแผนการทดลองแบบสุ่ม ในบล็อกอย่างสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) จำนวน 4 ซ้ำๆ ละ 12 ต้น พบว่า ความกว้าง ฝัก ความยาวฝัก จำนวนฝักต้น น้ำหนัก /ฝัก และ น้ำหนักผลผลิตต้น มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (ps0.05) โดยพริกพันธุ์ Chee มีจำนวนฝักต้น และน้ำหนักผลผลิต/ต้นมากที่สุดเท่ากับ 519.42t14.27 ฝัก/ต้น และ 701.22+18.58 กรัม/ต้น ตามลำดับ ในขณะที่พริกพันธุ์ Labmeunang มีจำนวนฝัก/ต้น และน้ำหนักฝัก/ต้นน้อยที่สุดเท่ากับ 27.6316.10 ฝัก/ต้น และ 38.41+12.25 กรัม/ต้น ตามลำดับ ส่วนพริกพันธุ์อื่นๆ มีค่าแตกต่างกันและมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่างพันธุ์ Chee และ พันธุ์ Labmeunang
บทคัดย่อ (EN): Infestation of yield and yield components in 35 varieties of chilli (Capsicum spp.) was carried out at field in the Department of Plant Science, Faculty of Technology and Community Development, Thaksin University, Phatthalung Campus, Phatthalung province. This experiment was conducted between December 2012 and June 2013. The experimental design was a Randomized Complete Block Design (RCBD) with 4 replications 12 plants/replication. The resulted showed that pod width, pod length, pods/plant, yields/pod and yields/plant showed highly significant difference (p≤0.05). The highest quality number of pods and yields/plant were found in Chee variety about 519.42±14.27 pods/plant and 701.22±18.58 grams/plant, respectively. The lowest quality number of pods was recorded in Labmeunang about 27.63±6.10 pods/plant. Labmeunang variety was also the lowest quality yielded about 38.41±12.25 grams/plant. As for other varieties were average yield/plant distributed between Chee and Labmeunang varieties.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=V_0051.pdf&id=1666&keeptrack=8
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ศึกษาผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของพริก 35 พันธุ์
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2557
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
สมรรถนะในการผสมพันธุ์เพื่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตระหว่างข้าวไร่และข้าวนาสวน ผลของการให้น้ำต่อการบานของดอก องค์ประกอบผลผลิต และคุณภาพของกาแฟอราบิก้า ศักยภาพการให้ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และสหสัมพันธ์ของ องค์ประกอบผลผลิตกับผลผลิตของมันเทศ 5 พันธุ์ การศึกษาสถานภาพการผลิต และความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพและปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้าในเขตจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าวเหนียว 4 พันธุ์ การศึกษาการพยากรณ์ผลผลิตลำไยโดยแบบจำลองผลผลิตในจังหวัดเชียงใหม่ อิทธิพลของระยะปลูกต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าว 3 พันธุ์ภายใต้ระบบการปลูกแบบประณีต อิทธิพลของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อการพึ่งพาเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา เพื่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริก ผลของการตัดแต่งกิ่งและการให้ปุ๋ย สูตร 15-15-15 ต่อผลผลิตของพริก การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการธาตุอาหารเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พริกอินทรีย์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก