สืบค้นงานวิจัย
ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชนิดของเชื้อสาเหตุและการระบาดของโรคข้าวในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่อง
รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์, อนรรฆพล บุญช่วย, วิชชุดา รัตนากาญจน์, ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม, วรรณพรรณ จันลาภา, ชนสิริน กลิ่นมณี, เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม, อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ, วันพร เข็มมุกด์, ดวงพร วิธูรจิตต์, ดวงกมล เริ่มตระกูล - กรมการข้าว, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเภทชิ้นงาน: โครงการ
ชื่อเรื่อง: ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชนิดของเชื้อสาเหตุและการระบาดของโรคข้าวในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of Climate Change on Rice Pathogen and Disease Epidemics in Continuous Irrigated Rice Cropping
ผู้แต่ง:
 1. รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์
 2. อนรรฆพล บุญช่วย
 3. วิชชุดา รัตนากาญจน์
 4. ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม
 5. วรรณพรรณ จันลาภา
 6. ชนสิริน กลิ่นมณี
 7. เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม
 8. อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ
 9. วันพร เข็มมุกด์
 10. ดวงพร วิธูรจิตต์
 11. ดวงกมล เริ่มตระกูล
คำสำคัญ:
 1. โลกร้อน
 2. ภูมิอากาศ
 3. โรคข้าวที่สำคัญ
 4. เชื้อสาเหตุของโรคข้าว
 5. การระบาดของโรคข้าว
 6. พาหะ
 7. ชนิด
 8. กลุ่ม
 9. รูปแบบการทำให้เกิดโรค
บทคัดย่อ: ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชนิดของเชื้อสาเหตุและการระบาดของโรคข้าวในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่อง
บทคัดย่อ (EN): The effects of climate change on different types of diseases and epidemics in irrigated rice grown continuously.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับชาติ: การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 1 ตุลาคม 2553
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 30 กันยายน 2556
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
TARR Wordcloud: