สืบค้นงานวิจัย
โครงการเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรมผ่านสื่อสู่เกษตรกร
พิชัย สมบูรณ์วงค์ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: โครงการเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรมผ่านสื่อสู่เกษตรกร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พิชัย สมบูรณ์วงค์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพ ทางการเกษตร อาชีพทำนา ทำสวน ทำไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ ทำให้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพ การเกษตรต่าง ๆ มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แต่ต้องประสบกับปัญหาในฤดูกาลผลผลิตออกสู่ ท้องตลาดพร้อมกัน ทำให้ราคาตกต่ำ ไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต ปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาก้าวหน้า อย่างรวดเร็ว กลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการด้านปัจจัยการผลิตพยายามมองหากลุ่มเป้าหมายที่เป็น กลุ่มใหญ่ของประเทศ นั่นก็คือกลุ่มเกษตรกร โดยการพัฒนารูปแบบการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ บางครั้งโฆษณาสรรพคุณที่เกินความเป็นจริงโดยอาศัยเกษตรกรที่ไม่เข้าใจและขาดประสบการณ์ ความรู้ ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรจึงควรที่จะเข้าไปช่วยเหลือ เกษตรกรเหล่านั้น ให้มีความรู้และทักษะในการทำการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อลด ต้นทุนการผลิต ผลผลิตมีคุณภาพ รักษาระบบนิเวฒน์ สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง โดยการ ให้ความรู้ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ และผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักวิจัยและบุคลากรใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บางครั้งไม่ได้นำออกมาเผยเพร่สู่เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไป ผลงานวิจัยและ นวัตกรรมไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ ดังนั้นจึงสมควรที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัยจะได้มีการ นำนักวิจัยไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นประ โชชน์กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
เลขทะเบียนวิจัยกรม: มจ.1-53-074
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554
เอกสารแนบ: https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTE2OTc=
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรมผ่านสื่อสู่เกษตรกร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2554
เอกสารแนบ 1
การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรชนเผ่าเพื่อพัฒนาการเกษตรและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวง โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโท - นางสาวธมลวรรณ เทพคุณ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโท - นางสาวชญาณิศ ศรีงาม โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาเอก - น.ส.ฐิติยา ลือตระกูล โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาเอก - นายปัณณปภน ใจฉกรรจ์ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) - ระดับปริญญาเอก (น.ส.ศรัญญา สุวรรณอังกูร) โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาเอก - นายภานุพล ไตรรัตน์ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาเอก - นายพิธิวัต เทียนทอง โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาโท - นายฉัตรชัย เชื้อผู้ดี โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาเอกเพื่ออุตสาหกรรม - นางสาวเมธินี อยู่ยอด

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก