สืบค้นงานวิจัย
การผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิ 105 ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสี ตำบลหนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชื่อเรื่อง: การผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิ 105 ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสี ตำบลหนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
คำสำคัญ:
  1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
  2. โรงสีข้าว
  3. ผู้ประกอบการ SMAEs
หมวดหมู่: TARR::พืช
บทคัดย่อ: การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ (1) เพื่อค้นหาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าว ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี (2) เพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าว ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ประกอบการ SMAEs แปรรูปข้าวชุมชน (3) เพื่อสร้างต้นแบบในการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยใช้แนวคิด SMEs เกษตร หรือ SMAEs ในการดำเนินการ
เลขทะเบียนวิจัยกรม: 0
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ให้ทุนวิจัย
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 0
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย
เผยแพร่โดย: สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
สิทธิในการใช้งาน:
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
TARR Wordcloud: