สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : กุ้งขาวแวนนาไม
อสมา คงจังหวัด - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : กุ้งขาวแวนนาไม
ชื่อเรื่อง (EN): Supply chain of Vannamei Shrimp (Litopenaeus vannamei)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อสมา คงจังหวัด
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Asama Kongchangwat
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: อสมา คงจังหวัด
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Asama Kongchangwat
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: โซ่อุปทานกุ้งขาวแวนนาไม พบว่า ต้นน้ำ ได้แก่ เกษตรกรผู้เพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไม และเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม กลางน้ำ ได้แก่ พ่อค้าคนกลาง/แพ ตลาดกลาง และโรงงานแปรรูป ปลายน้ำ ได้แก่ ตลาดสด/ค้าปลีก ตลาดกุ้งแปรรูปในประเทศ และตลาดส่งออกต่างประเทศ
บทคัดย่อ (EN): Supply chain of Vannamei Shrimp (Litopenaeus vannamei)
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับชาติ:
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
เลขทะเบียนวิจัยกรม: 1
ชื่อแหล่งทุน: ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: 1
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 0
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: 9 เดือน
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2559
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส.
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: Submitted by Admin ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (baac@tarr.arda.or.th) on 2018-05-07T09:01:29Z No. of bitstreams: 1 การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา กุ้งขาวแวนนาไม.pdf: 179915 bytes, checksum: b19ba3e0b57885738af32f60c4a5e241 (MD5)
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : กุ้งขาวแวนนาไม
ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส.
2560
อัตราการหายใจ ผลผลิตขั้นต้น คุณภาพน้ำและดินในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว (Penaeus vannamei Boone, 1931) แบบพัฒนา การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : กาแฟ การสร้าง infectious clones ของไวรัส Infectious myonecrosis virus (IMNV) และการผลิตไวรัส IMNV ของกุ้ง ในเซลล์แมลงเพาะเลี้ยงโดยใช้ Baculovirus vector เป็นตัวช่วย การศึกษาผลตอบแทนการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบเดี่ยว กุ้งขาวแวนนาไมแบบเดี่ยว และกุ้งก้ามกรามร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : สุกร การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ลำไย การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ยางพารา การจัดการโซ่อุปทานกุ้งขาวแวนาไมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปรียบเทียบวิธีการจำแนกชนิด Vibrio vulnificus และ V. parahaemolyticus ในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) และผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง ด้วยวิธีชีวเคมีและเทคนิคพีซีอาร์ การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : อ้อยและน้ำตาล

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก