สืบค้นงานวิจัย
การเลี้ยงสุกร
สัมฤทธิ์ แสนบัว, วิศาล ศรีสุริยะ, กมล ฉวีวรรณ - กรมปศุสัตว์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง: การเลี้ยงสุกร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ:
  1. สัมฤทธิ์ แสนบัว
  2. วิศาล ศรีสุริยะ
  3. กมล ฉวีวรรณ
คำสำคัญ:
  1. การเลี้ยงสุกร
  2. สุกร
  3. โรงเรือน
  4. การจัดการ
บทคัดย่อ: 1
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: สัมฤทธิ์ แสนบัว
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548
เผยแพร่โดย: ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
สิทธิในการใช้งาน:
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
TARR Wordcloud:
ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
file.pdf file.pdf.txt file.pdf.jpg