สืบค้นงานวิจัย
ผลการใช้ใบกระถินป่นผสมกากมะพร้าวแทนรำข้าวในอาหารสุกรขุน
เสาวคนธ์ โรจนสถิตย์, สวัสดิ์ อาตมางกูร, กัลยา มิตรไพบูลย์, สายขิม แสงโชติ, ชาญชัย มณีดุลย์ - กรมปศุสัตว์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง: ผลการใช้ใบกระถินป่นผสมกากมะพร้าวแทนรำข้าวในอาหารสุกรขุน
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ:
  1. เสาวคนธ์ โรจนสถิตย์
  2. สวัสดิ์ อาตมางกูร
  3. กัลยา มิตรไพบูลย์
  4. สายขิม แสงโชติ
  5. ชาญชัย มณีดุลย์
คำสำคัญ:
  1. กระถิน
  2. กากมะพร้าว
  3. รำข้าว
  4. สุกร
บทคัดย่อ: 1
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: เสาวคนธ์ โรจนสถิตย์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2525
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
สิทธิในการใช้งาน:
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
TARR Wordcloud: