สืบค้นงานวิจัย
โครงการศึกษาการผลิตเงาะ
นิลวรรณ ลีอังกูรเสถียร, อรวินทินี ชูศรี - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการศึกษาการผลิตเงาะ
ชื่อเรื่อง (EN): Improving Orchard Management for Early Season Yield on Rambutan
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีได้ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเงาะนอกฤดูในภาคตะวันออก จำนวน 3 การทดลอง ในแหล่งปลูกต่างๆ จ.จันทบุรี และ จ.ตราด ระหว่างปีการทดลอง พ.ศ.2547-2551 โดยศึกษาหาวิธีการปรับปรุงโครงสร้างต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การให้สภาวะเครียดเนื่องจากการขาดน้ำในระดับต่างๆต่อการกระตุ้นการออกดอก และการจัดการเขตกรรมหรือการให้สารเคมีกระตุ้นการออกดอก พบว่า ต้นทดลองที่ทำการควั่นกิ่ง และการให้สารโพแทสเซียมคลอเรตทางดิน มีผลการกระตุ้นการออกดอกได้เร็วกว่ากรรมวิธีควบคุม การควั่นกิ่งมีการออกดอกได้เร็วกว่ากรรมวิธีควบคุมประมาณ 10-20 วัน และการให้สารโพแทสเซียมคลอเรตทางดิน อัตรา 10 กรัม/พื้นที่ใต้ทรงพุ่ม 1 ตร.ม. มีการออกดอกเร็วกว่ากรรมวิธีควบคุมเฉลี่ยประมาณ 10 วัน โดยยังคงมีคุณภาพช่อดอกในด้านความยาวช่อดอก ความหนาแน่นช่อดอกได้ดีกว่ากรรมวิธีควบคุมอย่างเห็นได้ชัดเจนทางสถิติ และมีการติดผล พัฒนาการของผลผลิตได้ดีเช่นกัน ส่งผลให้มี น้ำหนักผลเฉลี่ยในเกณฑ์ค่อนข้างสูง คือ 40.73 และ 40.20 กรัม ตามลำดับ นอกจากนั้นยังให้คุณภาพการบริโภคได้ดี มีความหวานและสัดส่วนที่บริโภคได้ไม่แตกต่างจากผลผลิตที่ได้จากต้นทดลองในกรรมวิธีควบคุม สามารถเก็บเกี่ยวตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน ซึ่งมีราคาเฉลี่ยสูงถึง 25-30 บาท/กก. และเก็บเกี่ยวผลเงาะชุดสุดท้ายราวต้นเดือนพฤษภาคม ที่ยังคงมีราคาเฉลี่ยค่อนข้างสูง คือ 12-13 บาท/กก. สูงกว่าราคาเฉลี่ยของผลผลิตในฤดูกาลผลิต ที่ได้รับประมาณ 6-8 บาท/กก. และจากการติดตามปริมาณไนโตรเจน และปริมาณคาร์โบไฮเดรทที่ไม่อยู่ในโครงสร้าง ในระยะพัฒนาการของดอก พบว่า ปริมาณไนโตรเจนมีการเปลี่ยนแปลงระดับค่อนข้างน้อย มีความเข้มข้นในใบเฉลี่ย 1.97-2.0% ในระยะก่อนออกดอกและลดลงเล็กน้อย คือ 1.91% ในระยะแทงช่อดอกแล้ว หรือระยะใบที่เริ่มแก่ ส่วนปริมาณคาร์โบไฮเดรทที่ไม่อยู่ ในโครงสร้างมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่า โดยมีระดับที่ค่อยๆสูงขึ้นในช่วงก่อนออกดอก และลดระดับลงในระยะการแทงช่อดอก หลังจากนั้นจึงมีการสะสมปริมาณคาร์โบไฮเดรทอีกครั้ง สำหรับกรรมวิธีการควั่นกิ่งซึ่งมีการออกดอกได้เร็วนั้น มีปริมาณคาร์โบไฮเดรทที่ไม่อยู่ในโครงสร้างในระยะต่างๆ เฉลี่ย คือ 4.7,6.1 และ 4.1% นอกจากศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเงาะนอกฤดูแล้วยังมีการศึกษาการแก้ปัญหาเงาะผลสดที่มีอายุเก็บรักษาสั้น ขนเงาะดำ สูญเสียคุณภาพในเชิงการค้าภายหลังเก็บรักษาไว้ได้ไม่เกิน 3 วัน ในอุณหภูมิห้อง และ 7-10 วัน ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ เป็นสาเหตุของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาเงาะผลสดให้ยาวนานขึ้นเพื่อการส่งออกทางเรือ การศึกษาเพื่อทดสอบการเก็บรักษาเงาะผลสดให้มีอายุการเก็บรักษาให้ยาวนานขึ้น เริ่มดำเนินการครั้งแรกในปี 2548 ที่อยู่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการขนส่งทางเรือ ใช้ตู้ควบคุมอุณหภูมิแบบ AFAM+ (Advaneed Fresh Air Management) ที่ควบคุมการถ่ายเทอากาศ กำหนดปริมาณความเข้มข้น CO2 12% อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส เปรียบเทียบกับตู้ขนส่งที่ใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิทั่วไปที่อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส พบว่า สภาพการเก็บรักษาเงาะผลสดในระบบ AFAM+ สามารถยืดอายุการเก็บรักษาเงาะผลสดได้สูงสุด 19 วัน โดยที่คุณภาพเป็นที่ยอมรับในเชิงการค้า ในขณะที่ตู้ขนส่งที่ควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในการขนส่งทั่วไปที่อุณหภูมิการเก็บรักษา 12 องศาเซลเซียสทั่วไปนั้น เงาะผลสดจะหมดสภาพการยอมรับในเชิงการค้า ตั้งแต่วันที่ 7-10 ของการเก็บรักษาปลายขนดำ ผิวเปลือกเริ่มเน่าเสีย ต่อมาในปี 2549 จึงได้ทดสอบการขนส่งเงาะผลสดทางเรือไปจำหน่ายยังสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้เทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาในปี 2548 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนใหญ่จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ พบว่า เงาะผลสดเมื่อขนส่งในตู้ขนส่งระบบ AFAM+ ที่อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส 12% CO2 เดินทางถึงตลาดเจียงหนัน เมืองกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสมบูรณ์ใกล้เคียงกับเงาะที่ขนส่งทางอากาศ อายุการวางตลาดหลังเปิดตู้อยู่ได้ประมาณ 2 วัน เช่นเดียวกับเงาะสดในประเทศไทย แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาคือ ปริมาณตู้ขนส่งระบบ AFAM+ มีไม่เพียงพอต่อการใช้ในเชิงธุรกิจ และปริมาณเงาะผลสดที่ขนส่งในตู้ขนส่งขนาด 20 ฟุตนี้ เมื่อเปิดตู้แล้วจะต้องจำหน่ายให้หมดภายใน 2 วัน ซึ่งจะเป็นปัญหาของการจำหน่ายเงาะผลสดในปริมาณ 7-8 ตัน ให้หมดภายใน 2-3 วัน จึงทำให้เกิดแนวความคิดในการกระจายตลาดการจำหน่ายให้กว้างขึ้น โดยในปี 2550 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เพื่อขนส่งเงาะผลสดในบรรจุภัณฑ์แบบขายปลีก ไปยังตลาดหลงอู๋ เพื่อนำไปจำหน่าย ณ โลตัสซุปเปอร์เซ็นเตอร์ นครเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 พบว่าผลเงาะสดส่วนใหญ่ยังคงเป็นที่ยอมรับ ผิวเงาะยังคงมีสีแดง ปลายเขียว พบตำหนิกระจายทั่วไป ปลายขนเงาะในภาชนะบรรจุได้รับความเสียหายจากการกดทับบ้าง ในการขนส่งไปยังนครเซียงไฮ้ ครั้งนี้ดำเนินการในตู้ AFAM+ ขนาด 20 ฟุต ใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น 18 วัน (ตู้คอนเทนเนอร์ถึงนครเซียงไฮ้ วันที่ 24 เมษายน 2550) และเมื่อเปิดตู้แล้วจะต้องจำหน่ายให้หมดภายใน 2 วัน เช่นเดียวกัน ทำให้การทดสอบการจำหน่ายในตลาดซุปเปอร์เซ็นเตอร์ที่นครเซียงไฮ้ครั้งนี้เงาะเกิดความเสียหายจากการเน่าเสียสูงกว่าปกติ เพราะใช้เวลาเดินทางตามสายการเดินเรือนานกว่าเส้นทางปกติ (แวะพักตู้ที่ประเทศสิงค์โปร์ 5 วัน) การทดสอบยืดอายุการเก็บรักษาเงาะผลสดเพื่อให้สามารถขนส่งทางเรือได้สำเร็จ แต่ปัญหาที่ประสบคือ อายุการวางจำหน่ายในตลาดท้องถิ่นเพราะปริมาณเงาะที่ขนส่งไปในตู้ขนส่งขนาด 20 ฟุต มีปริมาณมาก ประมาณ 7-8 ตัน เป็นอย่างน้อย และค่าบริการ AFAM+ ก็จะมีค่าบริการสูงกว่าตู้ควบคุมอุณหภูมิทั่วไป ในปี 2551 จึงได้ทำการศึกษาทดสอบการเก็บรักษาเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาเงาะผลสด โดยใช้ ถุง LDPE (low density polyethylene) ที่มีค่า ORT (Oxygen transmission rate) 10,000-12,000 ml/m2/day เก็บรักษาในตู้ขนส่งที่ควบคุมอุณหภูมิ +14 องศาเซลเซียส โดยขนส่งไปในตู้เดียวกับมังคุดสดที่ไปจำหน่ายยังสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเงาะสดที่ใช้บรรจุลงถุง LDPE ขนาด 33 x 25.5" นี้เป็นเงาะที่เก็บเกี่ยวแบบไม่ให้ปลายขนเงาะหักช้ำ ในขณะเก็บเกี่ยวต้องต้องมีตาข่ายรองรับใต้ต้นเพื่อป้องกันหล่นกระแทรกพื้น อายุเงาะจะต้องเป็นเงาะที่มีขน 3 สี คือ เหลือง เขียว ชมพู จะเป็นอายุเงาะที่มีคุณภาพดีที่สุด มีสภาพเมื่อขนส่งถึงปลายทางยังคงสดใสใกล้เคียงกับเมื่อบรรจุลงถุง ใช้เวลาเดินทาง 6-11 วัน แต่อายุเงาะที่แก่มากนั้นคือสีปลายขนเริ่มแดง แต่โคนขนยังคงเป็นสีเขียว ก็ยังสามารถใช้บรรจุลงถุง LDPE นี้ได้ แต่คุณภาพเมื่อถึงปลายทางความสดใสจะด้อยกว่าเงาะ 3 สี ในปี 2551 ดำเนินการทดสอบการจนส่งเงาะผลสดในถุง LDPE ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ +14องศาเซลเซียส ไปจำหน่ายยังสาธารณประชาชนจีนรวม 4 ครั้ง วันที่ 22 24 25 และ 28 เมษายน 2550 โดยบรรจุลงในตู้ขนส่งร่วมกับมังคุดสด ได้เป็นผลสำเร็จ ไม่มีปัญหาในการจำหน่ายที่ตลาดปลายทาง คุณภาพเป็นที่พอใจของผู้ค้าตลาดปลายทาง
บทคัดย่อ (EN): Rambutan is fruit face a price problem decline of product, because a quantity of production not math requirement eat domestic and exporting. Majority production about 65% or 356,640 ton sold during May-June. Overproduction effect to competition also product is rotten, price low. Therefore spread production for decrease competition Rambutan. Chuntaburi Horticulture research operate and development technology to product of Rambutan out of season in East. Number 3 treatment in source of production ex. Chuntaburi and Trad province. During 2004-2008 years. Research and adjust plant structure for increase efficiency production stress because of lack of water in rate to ripeness to flower and cultural control , the flowering stimulus. The results showed that tree test on branch girdling dose of potassium chorate by soil. The results ripeness to flower fast effective process control. Branch girdling has ripeness to flower effective process control about 10-20 days and dose of potassium chlorate by soil rate 10 g/space under bush 1 m2 ripeness to flower fast process control average about 10 days. By have be of good quality length inflorescence, density inflorescense has good process control has assure educational statistics and bear fruit. Development of production have good too. Cause average weight hight standard 40.73 and 40.20 g etc. Also production is good quality and quantity properly can harvest in beginning April have expensive 25-30 baht/kg. and harvest last fruit Rambutan about beginning of May have price about 12-13 baht/kg. More than price average of production in the season product about 6-8 baht/kg. In case of education quanlity nitrogen and carbohydrate haven’t structer in development of flower cause quanlity nitrogen a little change have the condensed intensity in leaf 1.97-2.0% in the time of before blossom and be down a little 1-91% in the time of stab the blossom in the time of old leaf. Quanlity carbohydrate isn’t structer more change tall go up during blossom and decrease the level in the time of stab the blossom. After that accumulation have quantity carbohydrate for process branch girdling , which ripeness to flower get that fast. Quantity carbohydrate hasn’t structure in the time average is 4.7,6.1 and 4.1%. Besides from the assessment data environment in the time before ripeness to flower of treatment. The results show minimum is the temperature and relative humidity in the time development flower bud 15-20 days average 20-22 ?c and 74% RH respectively. Thus production rambutan out of season has succeed and bear fruit compensate tall then should prepare. Efficiency ripeness to flower, flowering stimulus go together whith meditaion and garden administration give appropriate the environment of the production such as well. In addition to studying the production technology is out of season Rambutan education solve the fresh rambutans keep old short hair black Rambutan loss in quality commercial later stored up to 3 days In room temperature and 7-10 days in a temperature controlled cabinet. Cause of operation to develop the technology. Storage of Rambutan, long live to the export facilities. Study to test the storage of fresh rambutans to the long storage life. Began its first year in 2548 at Chanthaburi Horticulture Research Center. It is supported by the transportation facilities. A temperature-controlled cabinet. AFAM+ (Advaneed Fresh Air Management) That controls the transfer climate. Set volume concentration CO2 12%, temperature 12 degrees compared to the cabinet to transport temperature control systems generally found that the temperature 12 degrees. Conditions of storage of fresh rambutan in AFAM + system can prolong the storage of fresh rambutan a maximum 19 days with an acceptable quality in commercial While the temperature-controlled transportation cabinet to transport the general temperature of 12 degrees to preserve the fresh rambutans general, conditions will be accepted in the commercial 7-10 days from the end of storage, black hair. Start decayed shell surface. Later in the year 2549, we test the fresh rambutans transportation facilities to sell to the Peoples Republic of China Using technology in education by the year 2548 is supported by most of the budget department of export promotion Ministry of Commerce found that Rambutan live when the transport system in the transportation cabinet temperature 12 degrees AFAM + 12% CO2 market Jiang arrive for a woman in Guangzhou Peoples Republic of China China is close to complete the Rambutan airfreight Age of open market after the cabinet is about 2 days as the fresh rambutans in Thailand But the problem occurred are Transportation AFAM system volume is not sufficient to use in business. And quantity of fresh rambutan in transit transportation cabinet size 20 feet when the cabinet will need to be sold within 2 days which is a problem of distribution of fresh rambutans 7-8 tons in volume. To be within 2-3 days of making the concept spread market To broaden the distribution by the year 2550 budget was supported by Department of Export Promotion Ministry of Commerce rambutan to transport the live-in retail packaging. Wu strayed to the market. Do remember to Lotus Super Center, at the Shanghai City Peoples Republic of China on 24 April 2550 found that the majority still live rambutans are accepted. Rambutan skin is still red, green end. Found spread blame. In the end transportation rambutan packaging has been damaged by the press lap? Transportation to the City of Shanghai Was conducted in AFAM cabinet size 20 feet for 18 days of travel time (to the City Conetnenars Shanghai Date 24 April 2550) on cabinet and distribution will need to be made within 2 days the same test for recognition in the City Center Super Market Shanghai this rambutans damage from rotten higher usually It takes long journey by sea route than the normal route. (Visit the Singapore TV cabinet 5 days) to extend the experiment to preserve the fresh rambutans to the boat to transport successfully. But the problem is experienced. Age sold in local markets because the transportation volume in the cabinet rambutan transport volume size is approximately 20 feet is at least 7-8 tons and AFAM fee charges will be higher than the temperature control cabinet. In the year 2551 has been studied to test the storage life of fresh rambutans storage bags with LDPE (low density polyehtylene) value ORT (Oxygen transmissionrate) 10000-12000 ml/m2/day storage cupboard in transit. controlled temperature 14 degrees. The transport in a single cabinet with fresh mangosteen to sell the Peoples Republic of China By using fresh rambutans LDPE bags are packed down rambutan the end of the harvest of non-feather rambutan less sore. During harvest must be supported under the net early. Insert the floor to prevent drop spot. rambutan age must be rambutans with 3 hair color is pink, yellow, green is life rambutan best quality. When transport conditions are still promising to end close to the bag when packing. Travelers take 6-11 days. But at age rambutan color is very late to start red hair. Root hair, but still green. Can use this LDPE packing bags, but the quality of the destination color is inferior in color rambutan 3 years in 2551. An experiment in live transport of rambutan in LDPE bag machine to control the temperature distribution to +14 degrees Peoples Republic of China, 4 times a day 22 24 25 and 28 April 2550 contained in the transportation cabinet with fresh mangosteen. Be successful There is no problem in selling the destination market. Quality is satisfied that the trade market destination.
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการศึกษาการผลิตเงาะ
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2551
โครงการวิจัยศึกษาการผลิตลิ้นจี่ โครงการศึกษาการผลิตลิ้นจี่ โครงการวิจัยศึกษาการผลิตส้ม โครงการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพริก โครงการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตมันฝรั่ง โครงการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเห็ด โครงการวิจัยศึกษาการผลิตกวาวเครือ การศึกษากลยุทธ์การผลิตการตลาดผลไม้ (กรณีศึกษา ทุเรียน มังคุด เงาะ) โครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเงาะคุณภาพ โครงการวิจัยการศึกษาการผลิตพริกไทยที่มีคุณภาพ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก