สืบค้นงานวิจัย
ผลของอุณหภูมิและภาชนะบรรจุต่ออายุการเก็บรักษามะพร้าวน้ำหอม เพื่อการส่งออก
วาริช ศรีละออง - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อเรื่อง: ผลของอุณหภูมิและภาชนะบรรจุต่ออายุการเก็บรักษามะพร้าวน้ำหอม เพื่อการส่งออก
ชื่อเรื่อง (EN): Effects of temperature and packaging on storage life of aromatic coconut for exporting
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วาริช ศรีละออง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): VARIT SRILAONG
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: เฉลิมชัย วงษ์อารี
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): CHALERMCHAI WONGS-AREE
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): N/A
บทคัดย่อ: มะพร้าวน้ำหอม เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย การตัดแต่งมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการ ส่งออกมิด้วยกันหลายรูปแบบและขึ้นกับความต้องการของประเทศปลายทาง งานวิจัยนี้มี วัดถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของรูปแบบการตัดแต่งมะพร้าวน้ำหอม การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำและการ ใช้บรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำมะพร้าวน้ำหอม และการยึดอายุ มะพร้าวน้ำหอม โดยตัดแต่งมะพร้าวน้ำหอม 3 รูปแบบ ได้แก่ ตัดแด่งแบบควั่นเปลือกเขียวทั้งหมด แบบกลึงทรงหัวแหลม และแบบกลึงฐานทรงกระบอก เปรียบเทียบกับมะพร้าวที่ไม่ตัดแต่ง (ชุด ควบคุม) โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2รC ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 70+5 พบว่า มะพร้าวชุดควบคุมมีอายุ การเก็บรักษานานที่สุด คือ 7 วัน ในขณะที่มะพร้าวตัดแต่งแบบควั่นเปลือกเขียวทั้งหมด และแบบกลึง ทรงหัวแหลม มีอายุการเก็บรักษ1 6 วัน และมะพร้าวตัดแต่งแบบกลึงฐานทรงกระบอก มีอายุการเก็บ รักษา 4 วัน โคยพิจารณาจาก การเข้าทำลายของเชื่อก่อโรค การเหี่ยวของเปลือกเนื่องจากการสูญเสีย น้ำ การลดลงของปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้และการเพิ่มขึ้นของปริมาณกรดไขมันอิสระ เมื่อนำ มะพร้าวน้ำหอมตัดแต่งทั้ง 3 รูปแบบ มาเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 และ 10C ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 9ร+5 เปรียบเทียบกับมะ พร้าวน้ำหอมชุดควบคุมที่ ไม่ดัดแต่ง พบว่า มะพร้าวน้ำหอมตัดแต่งที่เก็บ รักษาที่อุณหภูมิ และ 10*c มีอายุการเก็บรักษา 30 และ 15 วัน ตามลำดับ โดยมะพร้าวน้ำหอมชุด ควบคุมที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ และ 10"C พบอาการสะท้านหนาวบริเวณผิวเปลือกค้านนอกของผล ในวันที่ 3 และ 24 ของการเก็บรักษา ตามลำคับ นอกจากนี้มะพร้าวที่ตัดแต่งทุกรูปแบบพบการเข้า ทำลายของเชื้อก่อโรคในวันที่ 5 แต่พบว่า คุณภาพของน้ำมะพร้าวน้ำหอมที่เก็บรักษาทั้ง 2 อุณหภูมิ ได้แก่ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ ปริมาณฟินอล ะแนนการเกิดสีน้ำตาล และการเปลี่ยนแปลงสิมีคำไม่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงเลือกใช้อุณหภูมิ รC ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 95+5 เก็บรักษามะพร้าว น้ำหอมตัดแต่งทั้ง 3 แบบ ร่วมกับบรรจุภัณฑ์ 2 ชนิด ได้แก่ ถุงโพลืเอทิลืน(PE) และฟิลม์โพลี ไวนิล คลอไรค์ (PVC) โคยมีมะพร้าวน้ำหอมตัดแต่งไม่บร รจุในบร รจุภัณฑ์เป็นชุดควบคุม พบว่า มะพร้าว น้ำหอมตัดแต่งที่บรรจุในถุง PE และหุ้มคัวยฟิล์ม PVC มีการเข้าทำลายของเชื้อ ก่อโรคและพบว่า ปริมาณฟีนอลทั้งหมดของเปลือก (๓:3c.3) ต่ำกว่าชุดควบคุม แต่อย่างไรก็ตามมะพร้าวน้ำหอมดัด แต่งที่บรรจุในถุง PE มิการยอมรับของผู้บริ โภคสูงกว่ามะพร้าวที่หุ้มด้วยฟิล์ม PVC และชุดควบคุม เนื่องจากการหุ้มด้วยฟิล์ม PVC เกิดการฉี กขาคง่ยส่งผลให้เกิดการเหี่ยวของเปลือก จากผลการทคลองแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการตัดแต่งมะพร้าวน้ำหอมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของ มะพร้าวน้ำหอม โดยการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ รC ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาและ ชะลอ การเปลี่ยนแปลง คุณภาพของมะพร้าวน้ำหอม และการบรรจุมะพร้าวตัดแต่งในถุง PE ช่วยลดการสูญเสียน้ำ และการ ชะลอการเข้าทำลายของเชื้อก่อโรค
บทคัดย่อ (EN): Aromatic coconut fruit is an important economic crop in Thailand. Trimmed characteristic of aromatic coconut fruit is different depended on requirement of costumer. This research was aimed to study the effect of the triming characteristic on quality of coc conut water and also to evaluate the effect of low temperature and packaging on shelf life of aromatic coconut fruit. Aromatic coconut fruit were trimmed into three characteristic shapes; removed all green exocarp, polished coconut with cone cover stem end and polished coconut with cylindrical mesocarp stem end flat base. Non- trimmed aromatic coconut was served as a control. All samples were stored at 25C, 70+5% RH for 7 days. The result revealed that the control had the longest shelf-life of 7 days, the removed all green exocarp fruit and the polished coconut with cone cover stem had storage life for 6 days, and only 4 days for the polished coconut with cylindrical mesocarp stem end flat base. In addition, the trimmed aromatic coconuts were stored at 5 C and 10 C, 95+5% RH. The results showed that the trimmed coconut had shelf-life of 30 and 15 days at 5C and 10 C, respectively. However, the chilling injury symptom was observed on the fruit exocarp (the control sample) on day 3 and 24 in the fruit stored at 5 and 10C, respectively. All the trimmed samples were attacked by plant pathogen after storage for 15 days, but the fruit qualities including total soluble solids, total phenol, browning rate and color change were not significant different. Therefore, the storage temperature at 5*C, 95-5%RH was selected for combination storage with 2 packaging materials; polyethylene (PE) bag and polyvinyl chloride (PVC) film. Non-packed fruit was set as a control. The packed trimmedcoconuts with PE bag and PVC film found plant pathogen attack and observed a lower total phenol content in mesocarp tissues compared to the control. The trimmed coconut with PE bag packing showed the highest sensory score. The results of this research showed that the triming characteristic affected the qualities change of coconut water. The storage temperature at 5C could prolong the storage life and delayed the qualities changes. PE bag packing decreased the water loss and delayed the postharvest disease.
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 596,700.00
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2553
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของอุณหภูมิและภาชนะบรรจุต่ออายุการเก็บรักษามะพร้าวน้ำหอม เพื่อการส่งออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
30 กันยายน 2553
การวิจัยกระบวนการเก็บรักษา และอายุวางจำหน่าย ของน้ำคั้นต้นกล้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธัญพืชไทย การใช้ประโยชน์จากน้ำมันเหลือใช้จากอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าว ผลของภาชนะบรรจุและชนิดของน้ำมันต่ออายุการเก็บของข้าวแต๋น ผลของระยะเวลาการลดอุณหภูมิ ระดับอุณหภูมิ และภาชนะบรรจุ ต่อคุณภาพของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง อิทธิพลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาที่มีผลต่อความคงทนของน้ำมันพืช ผลของระดับอุณหภูมิ ระยะเวลาการลดอุณหภูมิ และภาชนะบรรจุ ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจนและคุณภาพของมังคุด การเก็บรักษาหัวพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์ ผลของการเก็บรักษาไรแดงต่อการเจริญเติบโตของปลา อายุการเก็บรักษาและระยะพักตัวของเมล็ดหญ้ารูซี่ที่เก็บรักษาในสภาพต่างๆ กัน อายุการเก็บรักษาและระยะพักตัวของเมล็ดหญ้าโร๊ดที่เก็บรักษาในสภาพต่างๆ กัน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก