สืบค้นงานวิจัย
ศึกษาผลของอุณหภูมิในการลดความชื้นที่มีต่อปริมาณกรดแกมมาแอมิโนบิวทิริก ในผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร
วรินธร ยิ้มย่อง - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อเรื่อง: ศึกษาผลของอุณหภูมิในการลดความชื้นที่มีต่อปริมาณกรดแกมมาแอมิโนบิวทิริก ในผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร
ชื่อเรื่อง (EN): Study the effect of temperature drying on GABA content ingerminate brown rice for improve value added of agricultural product
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วรินธร ยิ้มย่อง
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: สุนัน ปานสาคร
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษา การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทั้งทางกายภาพและทางเคมีของข้าวกล้องที่เกิดจากกระบวนการงอกของข้าวขาวดอกมะลิ (KDML-105) ซึ่งเป็นข้าวในกลุ่มอะไมโลสต่ำถูกนำมาเป็นวัตถุดิบในการศึกษากระบวนการงอกของข้าวกล้องในครั้งนี้ กระบวนการทำงาอกถูกออกแบบการทดลองโดยศึกษา 3 กระบวนการหลัก คือ กระบวนการแช่ข้าวกล้องในน้ำ กระบวนการบ่ม และกระบวนการลดความชื้น กระบวนการแช่ข้าวกล้องในน้ำ กระบวนการบ่ม และกระบวนการลดความชื้น กระบวนการแช่ข้าวกล้องในน้ำนั้นเลือกที่อุณหภูมิ 40℃ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สำหรับกระบวนการบ่ม ทำการศึกษาโดยการแช่ข้าวกล้องที่ 40℃ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ร่วมกับการบ่มที่อุณหภูมิเดิมโดยการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ที่ 90% RH เป็นเวลา 20 ชั่วโมง สุดท้ายคือการลดความชื้นหรือการทำแห้ง ซึ่งก่อนการทำแห้งนั้นข้าวกล้องงอกจะต้องผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 100℃ เป็นเวลา 10 นาที จึงตามด้วยการลดความชื้นที่อุณหภูมิต่างๆ คือ 20℃ , 40℃ , 80℃ และ160℃ ตามลำดับ จนกระทั่งได้ความชื้นสุดท้ายประมาณ 12-13%w.b. รายงานผลการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทั้งทางกายภาพและทางเคมีในรูปของ ค่าความชื้น ค่าสี (L*, a*, b*) ค่าเวลาในการหุง ค่าปริมาณการดูดซึมน้ำระหว่างการหุง ค่าความแข็งของข้าวกล้องงอกหลังการหุงสุก ค่าปริมาณไขมันทั้งหมด ค่าปริมาณกรดไขมันอิสระ ค่าการเปลี่ยนแปลงความหนืด ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำระหว่างกระบวนการแช่ข้าวกล้อง รวมถึงปริมาณการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และที่สำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณกรดแกมมาแอมิโนบิวทิริก (GABA) ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการทั้งหมด
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552-09-30
เอกสารแนบ: https://doi.nrct.go.th//ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2009.66
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ศึกษาผลของอุณหภูมิในการลดความชื้นที่มีต่อปริมาณกรดแกมมาแอมิโนบิวทิริก ในผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
30 กันยายน 2552
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
อิทธิพลของฟอสเฟต ความเป็นกรด-เบสของดิน ความชื้นและอุณหภูมิที่มีต่อการดูดและการคายโบรอนในดิน ผลการเสริมข้าวกล้องงอกในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเปรี้ยวจากเนื้อโค ผลของการลดความชื้นต่อการคงคุณภาพของน้ำผึ้งชันโรง ผลของข้าวกล้องงอกต่อการลดความเป็นพิษของเซลล์ตับของหนูแรทภายหลังการได้รับ Dextromethorphan การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มปริมาณแป้งทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก พันธุศาสตร์ของลักษณะทางการเกษตรต่างๆ ในงา การเพิ่มมูลค่าใบพริกไทยอินทรีย์วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์น้ำหมักสมุนไพรเสริมจุลินทรีย์โพรไบโอติกเชิงพาณิชย์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เนื้อหมูแปรรูปสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจ ผลของข้าวกล้องข้าวเหนียวดำเพาะงอกต่อการป้องกันการเรียนรู้และความจำบกพร่องที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารอะไมลอยด์ เบต้า 25-35 เปปไทด์ในหนูแรทเพศผู้ โดย น.ส.เกวลิน ประมูลศิลป์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาหนังลูกผสมเพื่อเพิ่มมูลค่า

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก