สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาการประสานงานส่งเสริมการเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและสถาบันอุดมศึกษา
สุกัญญา อธิปอนันต์ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการประสานงานส่งเสริมการเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อเรื่อง (EN): Research-extension linkages between department of agricultural extension and higher educational institutions
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุกัญญา อธิปอนันต์
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาการประสานงานส่งเสริมการเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและสถาบันอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานประสานงานส่งเสริมการเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและสถาบันอุดมศึกษา ความคิดเห็นของกรรมการประสานงานส่งเสริมการเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและสถาบันอุดมศึกษา และอนุกรรมการประสานงานส่งเสริมการเกษตรภาค และอนุกรรมการประสานงานศูนย์ข้อมูลการวิจัยส่งเสริมการเกษตร เกี่ยวกับการประสานงานและปัญหาการประสานงานในปี 2536-2539 และการประสานงานส่งเสริมการเกษตรในปี 2540-2544 การศึกษาครั้งนี้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกรรมการประสานงานส่งเสริมการเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและสถาบันอุดมศึกษา อนุกรรมการประสานงานส่งเสริมการเกษตรภาค และอนุกรรมการประสานงานศูนย์ข้อมูลการวิจัยส่งเสริมการเกษตร จำนวน 118 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละและค่ามัชฌิมเลขคณิต และศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานส่งเสริมการเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและสถาบันอุดมศึกษา ผลการศึกษา พบว่า การประสานงานส่งเสริมการเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและสถาบันอุดมศึกษา 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี 2536-2539 ได้ประสานงาน 3 ด้าน ได้แก่ การศึกษาวิจัย การพัฒนาบุคลากร การบริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้ จากการสอบถามความคิดเห็นของกรรมการประสานงานส่งเสริมการเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร อนุกรรมการประสานงานส่งเสริมการเกษตรภาค และอนุกรรมการประสานงาน ศูนย์ข้อมูลการวิจัยส่งเสริมการเกษตร พบว่า ประเด็นการประสานงานที่ได้รับประโยชน์ปานกลาง คือ การวิจัยร่วมกัน การฝึกงานนักศึกษา การเป็นวิทยากร การฝึกอบรมเฉพาะกิจ การรวบรวมรายชื่อผลงานวิจัย ส่วนประเด็นที่ได้รับประโยชน์น้อย ได้แก่ การอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมรายชื่อสื่อและโสตทัศนูปกรณ์การเป็นที่ปรึกษาในการทำวิจัย และการทำจดหมายข่าว สำหรับปัญหาการประสานงานในปี 2536-2539 พบว่า การประสานงานไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร กรรมการฯ และอนุกรรมการฯ ไม่มีเวลาในกิจกรรมการประสานงาน สำหรับการประสานงานปี 2540-2544 กรรมการฯ และอนุกรรมการฯ เห็นว่า ควรมีการประสานงานกัน 3 ด้าน ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร และการบริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้ โดยเน้นเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ
บทคัดย่อ (EN): Objectives of this study were to study the outcome of the research - extension linkages between Department of Agricultural Extension (DOAE) and the six higher educational institutions, namely Kasetsart University, Sukhothai Thammathirat Open University, Maejo University, Chiangmai University, Khon Kaen University and Prince of Songkhla University, and to investigate the opinions of the members of the committee and the sub-comittee on research and extension linkages between DOAE and higher educational institutions toward the outcome of activities implemented during 1993-1996 and the future actions during 1997-2001. Data was collected from the total of 118 committee members and sub-committee members. Statistics for data analysis were percentage and arithmetic mean. The result revealed that 1. The technical cooperation under the research-extension linkages between DOAE and higher educational institutions during 1993-1996 were research, personnel development and technical information exchange. 2. The activities with a moderate beneficial result were research, student internment, resource persons, ad-hoc training and database for research whereas the less beneficial ones were data collection, database for media and audio visual aid, research advisor and newsletter. 3. The desirable actions to be implemented during 1997-2001 were research and development, personnel development and technical information exchange with emphasis on quality.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2540
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2542
เอกสารแนบ: https://kukr2.lib.ku.ac.th/kukr_es/index.php?/BKN/search_detail/result/7140
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาการประสานงานส่งเสริมการเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและสถาบันอุดมศึกษา
กรมส่งเสริมการเกษตร
2542
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร ความต้องการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการวัชพืชของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร การสื่อสารภายในองค์กรของกรมส่งเสริมการเกษตร กรณีศึกษาเฉพาะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในส่วนกลาง ประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมและเผยแพร่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2536 ความพึงพอใจในการให้บริการเอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร การศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร การศึกษาสถานภาพเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การเลือก และการใช้โสตทัศนวัสดุ ในงานส่งเสริมการเกษตร ของนักวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ซึ่งสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ในเขตจังหวัดภาคกลาง การประเมินผลการดำเนินงานโครงการฝึกหัดครูชนบทของวิทยาลัยครูส่วนกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตรปีการศึกษา 2515-2519 ทัศนคติของนักวิชาการที่มีต่องานส่งเสริมการเกษตร การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดกำแพงเพชร

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก