ข้อมูลนักวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นาย เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Rice Thailand
เพศ ชาย
ปีเกิด
สัญชาติ ไทย
ข้อมูลติดต่อ ขอข้อมูลติดต่อ
ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด ประเภทหน่วยงาน
นักวิชาการเกษตร กรมการข้าว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว
ส่วนราชการ
ผลงานวิจัย
Researcher Map