ข้อมูลนักวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นาง เฉลา พิทักษ์สินสุข
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
เพศ หญิง
ปีเกิด
สัญชาติ ไทย
ข้อมูลติดต่อ ขอข้อมูลติดต่อ
ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด ประเภทหน่วยงาน
อื่นๆ กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ส่วนราชการ
ผลงานวิจัย
Researcher Map