ข้อมูลนักวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นาย เกียรติศักดิ์ กล่ำเอม
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Kiatisak Klum-em
เพศ ชาย
ปีเกิด
สัญชาติ ไทย
ข้อมูลติดต่อ ขอข้อมูลติดต่อ
ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด ประเภทหน่วยงาน
นักวิชาการสัตวบาล กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ส่วนราชการ
ผลงานวิจัย
Researcher Map