ข้อมูลนักวิจัย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ อังศุธรย์ วสุสัณห์
Angsutorn Wasusun
นักวิจัย TARR
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ อังศุธรย์ วสุสัณห์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Angsutorn Wasusun
เพศ
ปีเกิด
สัญชาติ
ข้อมูลติดต่อ ขอข้อมูลติดต่อ
ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด ประเภทหน่วยงาน
อื่นๆ สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
ความเชี่ยวชาญ ความสนใจ
วิทยาศาสตร์การอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ
ผลงานวิจัย
Researcher Map