ข้อมูลนักวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นางสาว รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Rasamee Dhitikiattipong
เพศ หญิง
ปีเกิด
สัญชาติ ไทย
ข้อมูลติดต่อ ขอข้อมูลติดต่อ
ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด ประเภทหน่วยงาน
นักวิชาการโรคพืช กรมการข้าว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว
ส่วนราชการ
ผลงานวิจัย
Researcher Map