ข้อมูลนักวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นาง รัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Ratchadawa phunphiphat
เพศ หญิง
ปีเกิด
สัญชาติ ไทย
ข้อมูลติดต่อ ขอข้อมูลติดต่อ
ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด ประเภทหน่วยงาน
อื่นๆ กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ส่วนราชการ
ผลงานวิจัย
Researcher Map