ข้อมูลนักวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ปราณี มณีนิล
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) PRANEE MANEENIN
เพศ
ปีเกิด
สัญชาติ
ข้อมูลติดต่อ ขอข้อมูลติดต่อ
ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด ประเภทหน่วยงาน
อื่นๆ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
ความเชี่ยวชาญ ความสนใจ
ผลงานวิจัย
Researcher Map