ข้อมูลนักวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นาง ทักษิณา ศันสยะวิชัย
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
เพศ หญิง
ปีเกิด
สัญชาติ ไทย
ข้อมูลติดต่อ ขอข้อมูลติดต่อ
ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด ประเภทหน่วยงาน
อื่นๆ กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
ส่วนราชการ
ผลงานวิจัย
Researcher Map