ข้อมูลนักวิจัย
นาง ทักษิณา ศันสยะวิชัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นาง ทักษิณา ศันสยะวิชัย
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ผลงานวิจัย
Researcher Map